Poprzednia wersja

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zakończyło się 77. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 2 ustawy i przyjęła je bez poprawek. Senatorowie bez zmian poparli nowelizację, przygotowaną przez rząd w związku ze strajkami nauczycieli. Zakłada ona, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, będzie mógł o tym zdecydować dyrektor szkoły, a w szczególnych wypadkach nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

Drugiego dnia obrad Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (projekt poselski). Nowela zakłada, że nie będzie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN. Ponadto z chwilą wejścia w życie nowych przepisów z mocy prawa umorzeniu ulegną toczące się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN. W opinii autorów nowelizacji zmierza ona do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r. TK orzekł wówczas, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją. Uznano jednocześnie, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.