Poprzednia wersja

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się 74. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Zmieniła też składy swoich komisji.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w lutym 2019 r.: senatora I i II kadencji Ryszarda Juszkiewicza, senatora II kadencji Franciszka Połomskiego oraz biskupa Alojzego Orszulika, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, kawalera Orderu Orła Białego.

Obradom Izby przysłuchiwał się przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis wraz z delegacją.

Senat z 4 poprawkami przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z nich wydłuża z 3 do 4 lat termin na złożenie wniosku o rezerwację częstotliwości dla analogowych programów radiofonicznych. Kolejna doprecyzowuje, że prezes UKE nie będzie mógł na podstawie znowelizowanych przepisów prawa telekomunikacyjnego zmienić ani cofnąć rezerwacji częstotliwości w zakresie 694–790 MHz, w którym obecnie znajduje się naziemna telewizja cyfrowa. Nowela wprowadza nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi i opłatami za częstotliwości. Rozszerza ona katalog wypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, usprawnia postępowanie związane z rezerwacją częstotliwości, modyfikuje zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, przyznaje też nowe kompetencje prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ustawa dostosowuje prawo polskie do wymogów prawa Unii Europejskiej.

9 poprawek, głównie redakcyjnych, wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (projekt rządowy). Jedna z senackich poprawek doprecyzowuje, jakiego rodzaju informacji gromadzonych w bazie danych statków nie mogą udostępniać dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej. Nowelizacja ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej ustanawiającej wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich, a także klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także dla określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Ustawy przyjęte przez Senat bez poprawek:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (projekt poselski) zakłada m.in. likwidację obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen z 31 grudnia 2018 r., ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz (projekt poselski) przewiduje połączenie w sieć 38 instytutów badawczych. Ma ona stanowić zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce. Sieć będzie ponadto stanowić zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami.

Ustawa o Agencji Badań Medycznych (projekt rządowy) określa zasady jej funkcjonowania. Agencja będzie m.in. finansować projekty badawcze i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projekty interdyscyplinarne o celach medycznych.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada m.in. rozszerzenie i doprecyzowanie kompetencji prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynacji wykonywania uprawnień w spółkach objętych ustawą oraz modyfikuje mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Wprowadza też zmiany przepisów regulujących zbywanie udziałów i akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt senacki) z 2 do 3 lat wydłuża termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Ten czas będzie liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Po tym czasie nie będzie można wystąpić już z takim roszczeniem. Nie będzie można dochodzić roszczeń, które wygasły przed wejściem w życie przepisów noweli. Nowelizacja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt poselski) umożliwia uzyskanie zwrotu części podatku akcyzowego od wszystkich rodzajów oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej, dzięki dodaniu do katalogu olejów objętych zwrotem akcyzy oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Nowela przewiduje też przedłużenie do końca marca terminu składania wniosków o zwrot akcyzy. Dzięki temu zakończyłyby się problemy rolników z odzyskaniem zwrotu podatku.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza nowe formy wsparcia – gwarancje do kredytów, z których będą mogli skorzystać rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy ustanawiającej precyzyjne współrzędne geograficzne, określające zewnętrzny przebieg polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Umowa rozwiązuje trwający od lat 70. XX w. spór z Danią.

Ustawa o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej wprowadzającej zmiany w procedurze wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Decyzja przewiduje m.in. możliwość przeprowadzenia głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, elektronicznego czy internetowego, a także zakaz głosowania więcej niż raz. Umożliwia też nakładanie przez państwa członkowskie sankcji za złamanie tego zakazu.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu reformę funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadza też zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Umozliwia szpitalom ogólnopolskim udzielanie tych świadczeń, jeśli mają izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Określono też zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Chodzi o kryteria oceny stanu zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. Ponadto obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu (tzw. ostre i tępe dyżury).

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (projekt poselski) przewiduje rekompensatę w formie skarbowych papierów wartościowych dla publicznego radia i telewizji za opłaty nieuiszczone przez osoby ustawowo z niej zwolnione w latach 2018–2019. Łączna wartość nominalna obligacji nie może przekroczyć 1 mld 260 mln zł.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (projekt rządowy) umożliwi zbudowanie koniecznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski infrastruktury w sektorze naftowym. W szczególności dotyczy to drugiej nitki ropociągu między Płockiem i Gdańskiem.