Poprzednia wersja

W dniu 14 lutego 2019 r. zakończyło się 73. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy i podjął 2 uchwały okolicznościowe. Senatorowie zapoznali się z 2 informacjami: o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r. oraz o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej).

Drugiego dnia obrad Izba wprowadziła 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), przede wszystkim o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym. Kilka z nich ma na celu prawidłowe zróżnicowanie terminu wejścia w życie przepisów nowelizacji, tak aby w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, które z nich obowiązują na poszczególnych etapach wprowadzania nowych rozwiązań. Ustawa m.in. wprowadza rozwiązania uniemożliwiające sprowadzanie do naszego kraju cudzoziemców, którzy wjeżdżają pod pretekstem podjęcia studiów, ale ich nie kontynuują. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza UE, której termin wdrożenia minął 23 maja 2018 r. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej. Nowelizacja przewiduje, że minister spraw wewnętrznych ustanowi instytucję zatwierdzania jednostek prowadzących studia, organizujących staż i organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Obowiązek zatwierdzania nie będzie dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. Nowela ma też wyeliminować tzw. turystykę pobytową, polegającej na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

Senat bez poprawek przyjął 2 ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych (projekt komisyjny) przewiduje, że środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą wydatkowane również na rozwój turystyki społecznej. Stanowi reakcję sejmowej Komisji do Spraw Petycji na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które postulowało, aby środki funduszu przeznaczać również na rozwój turystyki społecznej, sprzyjającej aktywności fizycznej obywateli. Dotychczas środki te przeznaczane na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach dotyczących zdrowia publicznego w zakresie aktywności fizycznej.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez prezydenta umowy międzynarodowej, kwestionowanej przez Komisję Europejską z uwagi na jej niezgodność z prawem UE, podobnie jak inne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. umowy intra-EU BIT), zawarte między państwami członkowskimi, które zostały wezwane przez Komisję Europejską do zakończenia ich obowiązywania.

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17). Projekt noweli wydłuża z 2 do 3 lat termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia korzystania z niej w związku z ochroną środowiska. Roszczenia miałyby dotyczyć głównie działalności lotnisk, np. hałasu.

Senatorowie podjęli 2 uchwały okolicznościowe. W uchwale w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej (inicjatywa Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej) Senat przypomniał, że naczelnik państwa Józef Piłsudski 7 lutego 1919 r. wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich w 3 miastach: Warszawie, Łodzi i Lublinie. Utworzono przy nich urząd stałych opiekunów sądowych, po 10 latach przemianowanych na kuratorów nieletnich, z czasem zakres ich zadań objął również osoby dorosłe, które dopuściły się przestępstwa. Jak podkreślono w uchwale, kuratorzy sądowi są służbą od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływającą na bezpieczeństwo społeczeństwa, zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii i demoralizacji nieletnich. „Z uwagi na 100-lecie istnienia tego zawodu w Polsce pragniemy podziękować kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu” – napisano w uchwale.

Izba podjęła także uchwałę upamiętniającą mecenasa Jana Olszewskiego – prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019) (inicjatywa grupy senatorów PiS). W uchwale przypomniano m.in., że Jan Olszewski był adwokatem, działaczem opozycji niepodległościowej, obrońcą w procesach politycznych. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem powstania warszawskiego. Od 1956 r. aktywnie uczestniczył w polskich zrywach wolnościowych, m.in. jako członek Klubu Krzywego Koła i redaktor „Po Prostu”. W 1976 r. znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego i uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 r. włączył się w organizowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W wyborach parlamentarnych w 1991 r. Jan Olszewski uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji, a 6 grudnia 1991 r. powołano go na stanowisko „premiera pierwszego po transformacji rządu, powołanego przez Sejm, wybranego w wolnych wyborach”. „Jako prezes Rady Ministrów RP podjął starania na arenie międzynarodowej, by wprowadzić Polskę do NATO i Wspólnot Europejskich, jednocześnie przeciwstawiając się uzależnieniu kraju od Rosji” – napisano w uchwale. Przypomniano też, że na wniosek Sejmu jego rząd zrealizował uchwałę lustracyjną. „Ta próba lustracji zakończyła się odwołaniem jego rządu. Decyzją Sejmu podczas >>nocnej zmiany<< w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., w rocznicę wyborów z 1989 r., Jan Olszewski został pozbawiony funkcji prezesa Rady Ministrów” – napisano w uchwale. Przypomniano również, że Jan Olszewski był współautorem obywatelskiego projektu konstytucji z 1994 r., a po wyborach prezydenckich w 1995 r., w których uzyskał 4. miejsce, założył Ruch Odbudowy Polski. Jan Olszewski był także doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, działał na rzecz likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. 3 maja 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Jak napisano w uchwale: „Pan premier Jan Olszewski do końca życia pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Był człowiekiem honoru, pełnym godności, skromności i uczciwości. Dobrze zapisał się w historii narodu polskiego jako patriota, mąż stanu, wzór do naśladowania”.

Senatorowie zapoznali się także z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej), przedstawioną przez wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego.