Poprzednia wersja

70. posiedzenie Senatu rozpoczęło się 28 grudnia 2018 r. późnym wieczorem, a zakończyło w godzinach nocnych. Po kilkugodzinnej debacie Izba bez poprawek przyjęła ustawę – o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, której celem jest przeciwdziałanie podwyżkom cen energii elektrycznej.

Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć 13 górników, którzy zginęli w wyniku wybuchu metanu w kopalni w czeskiej Karwinie. Także minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 27 grudnia biskupa Tadeusza Pieronka.

Przedłożona przez rząd ustawa przewiduje redukcję administracyjnego obciążenia rachunków za energię elektryczną dzięki obniżeniu wysokości podatku akcyzowego i opłaty przejściowej płaconej co miesiąc przez odbiorców w gospodarstwach domowych. Zmniejsza ona akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za megawatogodzinę (MWh), obniża też o 95 proc. opłatę przejściową. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców, mają pozostać na poziomie z 31 grudnia 2018 r.

W 2019 r. ceny energii zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Te umowy na dostawy w 2019 r., które zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r., z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Sprzedawcy, którzy w 2019 r. kupią energię na rynku drożej niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z utworzonego przez ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (państwowego funduszu celowego). Sposób zwrotu określi minister energii w rozporządzeniu, używając średnioważonej ceny rynkowej energii.

W 2019 r. na spadku akcyzy odbiorcy mają zaoszczędzić 1,85 mld zł, na spadku opłaty przejściowej – 2,24 mld zł, a na wypłatę różnicy cen zarezerwowano 4 mld zł.

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ma zostać zasilony przez 80 proc. pieniędzy uzyskanych przez rząd ze sprzedaży aukcyjnej dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO w roku 2019. 1 mld z tego tytułu ma trafić do nowo utworzonego krajowego systemu zielonych inwestycji, który będzie dofinansowywać inwestycje prośrodowiskowe, mające na celu redukcję emisyjności polskiej gospodarki.

W uzasadnieniu ustawy czytamy, że cenniki i taryfy na rok 2019 przygotowane przez przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną były nieakceptowalne ze społecznego punktu widzenia.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.