Poprzednia wersja

W dniu 28 września 2018 r. zakończyło się 65. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wprowadziła poprawki do ustawy o spółdzielniach rolników i nowelizacji kodeksu wykroczeń. Przyjęła sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.i informację Rady Mediów Narodowych o jej działalności w 2017 r. Podjęto ponadto 3 uchwały okolicznościowe i zmieniono składy komisji senackich.

W ostatnim dniu obrad Senat, z inicjatywy grupy senatorów, podjął uchwałę w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W ten sposób Izba uczciła „pierwszego Polaka na urzędzie św. Piotra, Głowę Kościoła Powszechnego, a zarazem syna naszej Ojczyzny, który na Polskę i jej dzieje patrzył oczyma wielkich romantyków”.

Senat w wyniku głosowań wprowadził 6 poprawek do ustawy o spółdzielniach rolników (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali m.in., że do spółdzielni rolników będą mogły należeć również podmioty świadczące usługi dla rolników z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących produkcji rolnej. Postanowili też, że ulga od podatku od nieruchomości będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r., tak aby nowe rozwiązanie nie ograniczyło dochodów samorządu gminnego w obecnym roku budżetowym. Ustawa reguluje zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni. Spółdzielnie rolników będą mogły wspólnie planować i prowadzić produkcję oraz przetwórstwo produktów dostarczonych przez członków, przechowywać je, konfekcjonować i standaryzować oraz prowadzić handel nimi.

Z 4 poprawkami, w większości redakcyjnymi, przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Na podstawie senackiej zmiany wykonanie kar lub środków karnych na zasadach określonych w dodanym art. 10a, będzie mogło nastąpić już po popełnieniu 2, a nie co najmniej 3 czynów zabronionych. Nowela zmienia zasadę określania, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. Na poziomie 500 zł określa stały próg, od którego kradzież staje się przestępstwem. Nowelizacja wydłuża ponadto z 7 do 14 dni termin na opłacenie mandatu np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu. Przewiduje także zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt (podniesienie grzywny do 1 tys. zł i dodanie możliwości kary ograniczenia wolności). Zostanie utworzony elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Nowela umożliwi też policji stosowanie środków przymusu w ramach przeprowadzania czynności wyjaśniających wobec osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

Bez poprawek przyjęto następujące ustawy.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) ma ułatwić sprzedaż świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) przez producentów prowadzących hodowlę na obszarach objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ASF.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych. W nowelizacji zapisano również korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (projekt rządowy) reguluje status prawny CMKP i powołanie na mocy ustawy państwowej osoby prawnej, która będzie następcą prawnym dotychczasowego CMKP i zachowa obecną nazwę. Określa również podstawowe zadania (kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w tej dziedzinie), organy i sposób finansowania CMKP.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (projekt prezydencki) modyfikuje definicję weterana. Stwierdza, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko służący na nich nieprzerwanie 60 dni, ale też ci, którzy na krótszych misjach spędzili łącznie co najmniej 90 dni. Umożliwi to ubieganie się o przyznanie statusu weterana osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych niż przewiduje to ustawa o weteranach z 19 sierpnia 2011 r. Na jej podstawie weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla będących na rencie inwalidzkiej, dopłaty do nauki i bezpłatna pomoc psychologiczna.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy) zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Lekarz, mający profil informacyjny, upoważni do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne). Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. W utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do weryfikacji.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację poprawek, mających na celu poprawę warunków zatrudnienia marynarzy, życia na statku, ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy.