Poprzednia wersja

W dniu 13 lipca 2018 r. zakończyło się 63. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 20 ustaw, do 7 wprowadziła poprawki, m.in. do tzw. konstytucji dla nauki. Trzeciego dnia obrad rozpatrzono nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz przeprowadzono głosowania. W ich wyniku Izba bez poprawek przyjęła następujące ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej ochronie interesów Skarbu Państwa.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw(projekt poselski) modyfikuje procedurę szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania. Wskładzie zespołu szacującego szkody przedstawiciela gminy zastąpi przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy) zawiera niezbędne z punktu widzenia reformy szkolnictwa wyższego przepisy zmieniające, uchylające, przejściowe i dostosowujące.

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (projekt prezydencki) przewiduje, że prezydent będzie mógł nadawać pamiątkowe odznaczenie osobom, które „położyły szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu”. Medal będzie przyznawany w czasie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, czyli w latach 2018–21.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (projekt prezydencki) rozszerza kompetencje Rady Dialogu Społecznego, wzmacnia strony pracowników i pracodawców. Rada oraz przedstawiciele pracowników i pracodawców będą opiniować Wieloletni Plan Finansowy Państwa, projekty strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Strony pracowników i pracodawców będą mogły występować do ministra finansów o wydanie interpretacji przepisów podatkowych, jeśli są one niejednolicie stosowane.

Nowela ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (projekt rządowy) ma zapewnić bardziej skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne oraz opałowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, susz tytoniowy, produkty lecznicze) poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych środka transportu.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (projekt rządowy) umożliwi likwidację gminy Ostrowice i włączenie jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na nie ciężarów związanych z obsługą i spłatą jej zobowiązań. Gmina Ostrowice to 1 z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, nie ma możliwości finansowych spłaty zadłużenia ani żadnych perspektyw finansowych, aby realizować inwestycje.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6% PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. (4,78% w 2018 r.). Wcześniej przewidywano, że nastąpi to w 2025 r. Nowela realizuje 1 z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki) przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich osób, które z powodu sytuacji materialnej nie mogą skorzystać z płatnych usług prawniczych. Nowa forma pomocy bezpłatnej – poradnictwo obywatelskie, obejmujące również mediację – jest adresowana przede wszystkim do osób zadłużonych, mających problemy mieszkaniowe.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (projekt rządowy) przewiduje skrócenie z 5 lat do roku okresu przygotowania inwestycji mieszkaniowych i określenie ich standardów, m.in. odległości od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. Ustawa pozwoli na wykorzystanie gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (projekt rządowy) wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Określa organizację i sposób funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, sprawowania nadzoru i kontroli stosowania jej przepisów oraz zakresu i trybu stanowienia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Przewiduje informowanie klienta przez banki o zamrożeniu rachunku. Banki mają informować przedsiębiorcę o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że dokonano blokady rachunków tego przedsiębiorcy na jego żądanie.

Nowela ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (projekt poselski) umożliwia obniżenie uposażeniai obniżenie lub utratędiety parlamentarnej posłom i senatorom, którzy swoim zachowaniem naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego podczas ich posiedzeń lub posiedzeń ich organów, a nie – jak dotychczas – na sali obrad. Karane będzie także naruszanie w rażący sposób spokoju i porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

Z poprawkami Senat przyjął ustawy:

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy), tzw. konstytucja dla nauki, ma zastąpić 4 obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, o zasadach finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawa uzależnia możliwości uczelni, m.in. prowadzenie studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawanie stopni naukowych, od kategorii naukowych, jakie uzyskają w prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych otrzymają uczelnie, a nie ich jednostki organizacyjne. Planowany jest nowy podział dyscyplin, wzorowany na tym proponowanym przez OECD. Senatorowie wprowadzili 4 poprawki do ustawy. Jedna z nich zakłada, że instytut Polskiej Akademii Nauk może zostać włączony do uczelni na wniosek prezesa PAN albo dyrektora Instytutu PAN. Kolejna znosi wymóg, by indywidualne studia międzydziedzinowe były 2-profilowe i kilkupoziomowe. Senatorowie opowiedzieli się też za obniżeniem wymagań wobec osób starających się o uzyskanie stopnia doktora. Dotychczas należało mieć poświadczoną znajomość języka obcego na poziomie co najmniej C1, a w myśl poprawki ma wystarczyć poziom „co najmniej B2”.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt senacki) umożliwia osobom deportowanym do pracy przymusowej korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza. Osoby te będą miały ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Senat uchwalił 2 poprawki do ustawy. Pierwsza przewiduje, że legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR będzie wydawana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Druga zmienia datę wejścia w życie ustawy na 30 października 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, ułatwienie prowadzenia międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym, wyeliminowanie problemów pojawiających się przy granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych oraz uregulowanie zasad współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z innymi jednostkami administracji. Izba wprowadziła 3 poprawki do noweli, m.in. wprowadzające obowiązek pouczenia strony o skutkach nieuzupełnienia lub niepoprawienia pisma.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy) ma zapobiegać patologii w gospodarowaniu śmieciami. Wprowadza m.in. obowiązkową kaucję dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. W razie porzucenia odpadów samorządy będą miały środki finansowe na ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Senat uchwalił 16 zmian do nowelizacji, m.in. wprowadził możliwość dłuższego magazynowania wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, stanowiących odpady, które są przeznaczone do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych.

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy), przyjęta przez Izbę z 9 poprawkami, rozszerza kompetencje inspekcji. Będzie ona mogła ścigać przestępstwa przeciwko środowisku, określone w kodeksie karnym i ustawie o odpadach. Kontrole będą prowadzone planowo i pozaplanowo, o dowolnej porze dnia i nocy.

Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (projekt poselski), do której Senat wprowadził 2 poprawki, umożliwi właściwym organom nakładanie na prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż obecnie.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (projekt rządowy) określa zasady stosowania dopłat do czynszu za najem mieszkania. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemu braku mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskich, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Izba uchwaliła 10 zmian do ustawy, głownie o charakterze legislacyjnym.