Poprzednia wersja

W dniu 16 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba przyjęła bez poprawek 7 ustaw. Łącznie Senat rozpatrzył 26 ustaw, do 1 wprowadził poprawki.  Ostatniego dnia obrad porządek został rozszerzony o rozpatrzenie 3 ustaw: o wspieraniu nowych inwestycji; zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W wyniku głosowań 16 maja bez poprawek przyjęto następujące ustawy.

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt rządowy) dostosowuje przepisy polskiego prawa do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej. Chodzi o ograniczenie przeszkód wynikających z niektórych zasad dotyczących dodatkowych programów emerytalnych związanych ze stosunkiem pracy. Zgodnie z nowelą, maksymalny okres, który ma poprzedzać przystąpienie do dodatkowego programu emerytalnego, będzie wynosił trzy lata. Ustawa rozszerza obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne względem ich członków oraz zobowiązuje zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do niezwłocznego przekazywania informacji pracodawcom prowadzącym programy.

Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (projekt rządowy) określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i budowy portu lotniczego w Stanisławowie koło Grodziska Mazowieckiego, ok. 40 km od Warszawy. Ma to być jedno z największych lotnisk w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a lotnisko ma być wybudowane do końca 2027 r.

Ustawa o ochronie danych osobowych (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), które zacznie obowiązywać w UE 25 maja br. Ustawa zastąpi regulację z 1997 r. Zgodnie z nowymi przepisami, funkcjonującego dotychczas generalnego inspektora ochrony danych osobowych zastąpi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powoływany na czteroletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie on mógł kierować do organów państwowych, samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również nakładać kary finansowe na administrację publiczną za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (maksymalna wynosi 100 tys. zł, dla instytucji kultury 10 tys. zł). Ustawa znosi też dwuinstancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) zmienia przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów. Nowela przewiduje, że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki sądów, które uprawomocniły się przed wejściem w życie ustawy, będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich (obecnie złożyć może ją 8 podmiotów). Zgodnie z ustawą, asesorów sądowych ma mianować prezydent, a nie jak obecnie minister sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającej mianowanie.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (projekt rządowy) umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów przez 10–15 lat w całym kraju, a nie tylko, jak obecnie, w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Preferencje podatkowe będą uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w rejonach o najwyższym bezrobociu, w małych i średnich miastach, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Z ulg będą mogły korzystać nie tylko duże, ale także średnie i małe firmy.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) wydłuża do 30 listopada 2018 r. okres wystawiania zwolnień lekarskich w wersji papierowej. Ponadto zmienia z 1 lipca 2018 r. na 1 grudnia 2018 r. termin uchylenia przepisu, na podstawie którego prezes KRUS zwraca ZUS-owi koszty związane z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zwolnień lekarskich.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje, że osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia udzielanego w warsztacie bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę. Zajęcia mają być finansowane ze środków PFRON. Ponadto pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych będzie mógł odmówić realizacji wniosku takich pracowników o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytuacji, gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Wydłużono również z 14 do 30 dni zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych między 14. a 18. rokiem życia. Osoby, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, będą mogli skorzystać z ulg podatkowych, jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.