Poprzednia wersja

W dniu 15 lutego 2018 r. zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba rozpatrzyła ustawę o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha.

Podczas 56. posiedzenia Senat rozpatrzył 10 ustaw, do 6 wprowadził poprawki, w tym do wszystkich ustaw tworzących Konstytucję Biznesu.

Izba z 12 poprawkami, m.in. doprecyzowującymi i ujednolicającymi terminologię, przyjęła ustawę – Prawo przedsiębiorców (projekt rządowy), regulującą kwestie podejmowania, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Ustanawia zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej (działalność na mniejszą skalę, miesięczne przychody z niej nieprzekraczające 50% minimalnego wynagrodzenia) i ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców (zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej). Dzięki instytucji działalności nierejestrowej osoba fizyczna ją prowadząca nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami, w kontaktach z dużą częścią z nich będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

4 poprawki wprowadzono do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt rządowy) określającej jego zadania. Senatorowie zdecydowali m.in., że minister ministra ds. gospodarki określając siedzibę biura rzecznika będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji jego zadań oraz będzie kierował się potrzebą dekoncentracji. zadaniem rzecznika będzie opiniowanie projektów aktów normatywnych również w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z ustawą podstawowym zadaniem rzecznika będzie dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu, co zapewni lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, a także bardziej partnerskie relacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, wpłynie też na poprawę stanu otoczenia prawnego przedsiębiorców. Rzecznik będzie też m.in. opiniował projekty aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, a także współpracował z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców. Ma strzec poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji. Będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra ds. gospodarki wyłącznie na jedną 6-letnią kadencję. Nie wolno mu należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z pełnienia tego urzędu, a także wykonywać innych czynności pozostających w sprzeczności z obowiązkami rzecznika albo mogących wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem z 4 zmianami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (projekt rządowy), mającej usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), co ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa umożliwi udostępnianie on-line przez przedsiębiorcę informacji w CEIDG o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach. Opublikowanie informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma pomagać przedsiębiorcom, m.in. umożliwiać im załatwiania on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz przez udostępnianie informacji w tym zakresie. Za pośrednictwem PIP przedsiębiorca m.in. uzyska zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zobowiązań podatkowych.

Ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) Izba poparła z 2 zmianami. Jedna z nich umożliwia działalność gospodarczą członków rodzin osób zagranicznych przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. W ustawie określono zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju. Nowe przepisy pozwolą na wyeliminowania wątpliwości co do tego, na jakich zasadach firmy zagraniczne mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce. Zgodnie z nimi m.in. obowiązek przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego ograniczy się tylko do sytuacji, w której likwidacja jest wynikiem wydania decyzji przez właściwego ministra o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału.

Senat wprowadził 31 poprawek do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (projekt rządowy), która ma zapewnić wdrożenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w ustawach z pakietu Konstytucji Biznesu. Izba zmieniła m.in. termin wejścia w życie ustaw na 30 dni od dnia ogłoszenia. Skreślono też odrębny termin wejścia w życie przepisów dotyczących zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz dodają przepis przejściowy, zgodnie z którym – do końca 2018 r. – przedsiębiorca może do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć zgłoszenie do ubezpieczenia, jeśli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

Izba z 5 poprawkami przyjęła także nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy). Senatorowie postanowili, że w przypadku zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem sąd będzie mógł orzec zakaz wykonywania wszelkich zawodów, prowadzenia wszelkiej działalności oraz wykonywaniem wszelkich czynności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Wprowadzili fakultatywny zamiast obligatoryjnego zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami w wypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad zwierzętami. Nałożyli na sąd obowiązek orzeczenia przepadku zwierzęcia w razie skazania jego posiadacza za naruszenie zakazu posiadania zwierząt. Zdecydowali ponadto, że nowe przepisy umożliwiające wykonanie zakazów posiadania zwierząt oraz podejmowania określonej działalności, znajdą zastosowanie zarówno do zakazów już orzeczonych, jak i tych, które zostaną orzeczone po wejściu noweli w życie.

Nowela zaostrza sankcje za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi, podwyższając z 2 do 3 lat wymiar kary pozbawienia wolności za takie czyny, a w razie dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem ‒ z 3 do 5 lat. Wprowadza też obligatoryjność orzekania przez sąd nawiązki w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł na cele ochrony zwierząt w wypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom.

Senat przyjął bez poprawek następujące ustawy.

Nowelizacja ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (projekt rządowy) umożliwi wyposażenie żołnierzy wojsk obcych stacjonujących w Polsce w broń i amunicję, jakimi dysponują Siły Zbrojne RP. Chodzi tu przede wszystkim o personel Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód.

Ustawa o Straży Marszałkowskiej (projekt komisyjny) określa zadania z zakresu ochrony Sejmu i Senatu przez Straż Marszałkowską jako umundurowaną i uzbrojoną formację podlegającą marszałkowi Sejmu. Zgodnie z nowymi przepisami jej zadania to m.in.: ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie kancelarii ‒ Sejmu i Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku; kontrola uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach oraz wydawanie przepustek; prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego; wykrywanie urządzeń podsłuchowych i konwojowanie pieniędzy, mienia i dokumentów. Zgodnie z ustawą funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, wykonując zadania, może m.in.: wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa; legitymować osoby; dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy wykonywaniu zadań przysługuje mu prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Wdrożenie rozwiązań przewidzianych w tej ustawie przewiduje ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (projekt komisyjny).

Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (projekt rządowy) określa jego organizację i zadania. Do zadań instytutu będzie należało m.in. wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu, wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw, a także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

Izba podjęła ponadto uchwałę w 80. rocznicę śmierci księdza Stanisława Streicha (wniosek grupy senatorów), zamordowanego w Luboniu, 27 lutego 1938 r., podczas odprawiania mszy św. dla dzieci. Sprawcą zamachu był Wawrzyniec Nowak, komunista z Lubonia. W uchwale przypomniano życiorys ks. Stanisława Streicha, który urodził się 27 sierpnia 1902 r. w Bydgoszczy. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu, a także filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1927 r. był wikariuszem w poznańskich parafiach św. Floriana, Bożego Ciała i św. Marcina. W 1935 r. został administratorem erygowanej w tym samym roku parafii w Luboniu.W uchwale zaznaczono, że 28 października 2017 r. rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny tego kapłana.