Poprzednia wersja

Wieczorem 20 grudnia 2018 r. zakończyło się 69. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 16 ustaw. Izba bez poprawek przyjęła m.in. nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższa najniższe świadczenia. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzającego maksymalny poziom wzrostu opłaty za użytkownie wieczyste. Senat postanowił też, że rok 2019 będzie obchodzony jako Rok: Unii Lubelskiej, Stanisława Moniuszki i Matematyki.

Marszałek Stanisław Karczewski nie wykluczył zwołania jeszcze w tym roku dodatkowego posiedzenia Senatu.

Przed przystąpieniem do obrad, pierwszego dnia posiedzenia, senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 18 grudnia 2018 r. Kazimierza Kutza, wicemarszałka Senatu V kadencji, senatora IV–VI i VIII kadencji.

Senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (inicjatywa Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności). Projektowane przepisy mają m.in. zapobiec obniżaniu wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, „niektóre samorządy podjęły działania polegające na przyjęciu uchwał bądź zmianie uchwał wcześniejszych (np. podjęcie nowej uchwały przez Radę Warszawy) w sprawie bonifikat, których efektem jest nadmierne obciążenie mieszkańców uprawnionych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność”. Projekt przewiduje, że warunki udzielania bonifikat od opłaty za dany rok lub opłaty jednorazowej za nabycie prawa własności, określone w zarządzeniu wojewody lud uchwale rady albo sejmiku zaczną obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zostały przyjęte i weszły w życie. Projekt określa też maksymalny wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste – jej wysokość nie mogłaby być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji opłaty, określonych według wskaźników zmian cen mieszkań ogłaszanych przez GUS.

Izba wprowadziła 6 poprawek do ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (projekt rządowy). Doprecyzowano m.in., że jednym ze źródeł finansowania fundacji będą zbiórki publiczne, a nie jakiekolwiek zbiórki, a także iż minister gospodarki będzie mógł uzupełnić skład rady w przypadku rezygnacji albo śmierci członka rady lub odwołania go. Ustawa przewiduje powołanie fundacji, która ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców.

Bez poprawek przyjęto następujące ustawy:

Ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (projekt komisyjny), umożliwiającą osobom bliskim dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego, także wówczas, gdy za życia nie upoważnił ich do wglądu do niej, ale tylko w wypadku dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta albo konieczności ochrony zdrowia lub życia osoby bliskiej. Spory między bliskimi zmarłego w sprawie ujawnienia tajemnicy lekarskiej będzie rozpatrywał sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), umożliwiającej restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (projekt poselski), przedłużającą do 31 grudnia 2019 r. możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy w wypadku niektórych wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która aktualizuje kody w Nomenklaturze Scalonej (CN).

Ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), podwyższającą od 1 marca 2019 r. najniższą emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 1 tys. zł do 1100 zł, a najniższą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy – z 750 zł do 825 zł.

Ustawę o zmianie ustawy o Policji (projekt komisyjny), która przewiduje, że Policja będzie pokrywać koszty tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby, a nie – jak dotychczas – przez 2 lata.

Ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt komisyjny), która realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt K 17/14) poprzez określenie granic przeszukania i uprawnień funkcjonariuszy do przeprowadzania kontroli osobistej.

Ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (projekt rządowy) wdrażającą do polskiego prawa unijne przepisy. Ustawa określa m.in. zasady przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których te dane dotyczą, zadania administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych osobowych i wymogi im stawiane.

Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (projekt poselski), która przewiduje udzielenie państwom rozwijającym się wsparcia w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, przewidzianego w ramach realizacji celów konwencji klimatycznej za pośrednictwem zielonego funduszu klimatycznego lub funduszu adaptacyjnego lub pomocy dwustronnej.

Nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych (projekt prezydencki) wprowadzającą do ustawy o umowach międzynarodowych pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Przewiduje, że następuje ona w sposób przewidziany w umowie międzynarodowej, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia przez Polskę, albo w inny sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), dostosowującą prawo do przepisów unijnych, dotyczących praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, lotnisk i ochrony lotnictwa cywilnego.

Nowelizację kodeksu cywilnego (projekt prezydencki), która likwiduje możliwość pobierania odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych, udzielanych przez instytucje kredytowe.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (projekt poselski) uchylającą przepisy, na podstawie których notariusz doręczał oświadczenie strony postępowania cywilnego.

Nowelę ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (projekt rządowy), doprecyzowującą przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Umożliwia też przekształcenie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu w państwowe instytucje kultury.

Ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (projekt rządowy), wprowadzającą rozwiązania, które mają poprawić jakość powietrza oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej dzięki rozwojowi wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach). Przewiduje m.in. wyodrębnienie na rachunku za energię elektryczną wysokości opłaty kogeneracyjnej. Zakłada, że od 2019 r. odbiorca będzie ponosił 10-krotnie mniejszy koszt wsparcia kogeneracji.

Izba zdecydowała, że rok 2019 będzie obchodzony jako Rok Matematyki (inicjatywa senatora Kazimierza Wiatra) w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki. Senatorowie chcą w ten sposób upamiętnić „niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”, a także podkreślić rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa. W uchwale ustanawiającej rok 2019 Rokiem Matematyki zaznaczono, że „wzrost zainteresowania matematyką i studiowaniem tej dziedziny oraz rozwijanie związanych z matematyką umiejętności w działalności naukowej i zawodowej są niezwykle ważne, szczególnie w epoce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”.

Senat podjął też uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia (projekt Komisji Kultury i Środków Przekazu) w uznaniu historycznego jej znaczenia w nowożytnych dziejach Europy. Zdaniem Izby Unia Lubelska stanowi wspaniałe świadectwo mądrości i dalekowzroczności ówczesnych elit. Podkreślono, że „ten pokojowy akt światłej woli politycznej oraz bardzo zaawansowanej myśli traktatowej i prawniczej, zawarty w duchu wzajemnego poszanowania narodów i kultur, dobrego sąsiedztwa i nieagresywnego współistnienia, jest wielkim naszym dziedzictwem i wkładem w historię nowożytnej Europy”.

Senatorowie w trzecim czytaniu odrzucili projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt grupy senatorów).