Poprzednia wersja

W dniu 19 stycznia 2018 r. zakończyło się 54. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba ze względu na informacje objęte klauzulą poufności rozpatrywała w trybie utajnionym wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta.

W wyniku głosowań tajnych Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego, a także na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń. Izba nie wyraziła również zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta.

Podczas 54. posiedzenia Senat rozpatrzył 7 ustaw, do 2 wprowadził poprawki.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę budżetową na rok 2018 (projekt rządowy), która przewiduje dochody w wysokości 355,7 mld zł, wydatki ‒ 397,2 mld zł, a maksymalny deficyt nie większy niż 41,5 mld zł. Zakładany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, a średnioroczna inflacja 2,3%. Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2,7% PKB. Przewidywane jest zwiększenie przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost wysokości emerytur i rent o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9%. Dochody tzw. budżetu środków europejskich wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł. W budżecie przewidziano m.in. środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, m.in. na finansowanie programu „Rodzina 500 +”. Uwzględniono także skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%, zwiększenia nakładów na obronę narodową, dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.

Senat bez poprawek poparł także następujące ustawy.

Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje składanie w formie elektronicznej wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umożliwia też składanie w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (projekt rządowy) wdraża unijną dyrektywę w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Określa m.in. warunki rozwoju i zasady rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, zasady świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Ustawa przewiduje szereg korzyści dla kierowców pojazdów elektrycznych, a także umożliwia tworzenia przez samorządy stref czystego transportu.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (projekt rządowy) określa zadania organów administracji publicznej i służb związane z organizacją Konferencji COP24, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (projekt rządowy) przewiduje skrócenie z 50 do 10 lat czas przechowywania dokumentacji pracowniczej i dokumentacji płacowej zleceniobiorców zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Umożliwia ponadto prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.

Poprawki wprowadzono do następujących ustaw.

Z 3 zmianami przyjęto ustawę o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (projekt rządowy). Senat zdecydował m.in. o wydłużeniu z 2 do 4 miesięcy termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka skargi kasacyjnej w sprawach bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Ustawa reguluje sprawy związane z wydawaniem dzieci za granicę w sytuacjach, gdy np. jedno z rodziców mieszka w innym kraju, a na skutek konfliktu między rodzicami do Polski wpływa wniosek o wydanie dzieci za granicę przebywających w naszym kraju. Sprawami tymi nie będą zajmowały się, jak obecnie, sądy rejonowe, ale 11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych miast, odwołaniami natomiast ‒ Sąd Apelacyjny w Warszawie.

5 poprawek wprowadzono do nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Izba postanowiła m.in., że członkowie komisji powinni być traktowani jak pracownicy i podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nowela wyposaża Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w kompetencje prokuratora, określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym. Podniesiono też z 3 tys. zł do 10 tys. zł wysokość grzywny za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie komisji lub opuszczenie rozprawy bez zezwolenia kierującego rozprawą dla strony, świadka i biegłego.