Poprzednia wersja

W dniu 15 listopada 2017 r. zakończyło się 50. posiedzenie Senatu. W tym dniu Izba opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Podjęła też 2 uchwały okolicznościowe. W uchwale w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939 Senat oddaje hołd Ignacemu Mościckiemu, wybitnemu wynalazcy i naukowcowi, budowniczemu polskiego przemysłu chemicznego, jednemu z najważniejszych polityków okresu międzywojennego, który odegrał doniosłą rolę w najnowszych dziejach Polski. W uchwale przypomniano, że Ignacy Mościcki studiował chemię na Politechnice Ryskiej, następnie w Londynie kontynuował naukę w Technical College w Finsbury, rozpoczął studia uzupełniające z zakresu fizyki i matematyki na Uniwersytecie we Fryburgu. W 1925 r. objął Katedrę Elektrochemii Technicznej Politechniki Warszawskiej. Był autorem ponad 60 prac naukowych, ponad 40 patentów polskich i zagranicznych, a jego największym sukcesem naukowym było opracowanie przemysłowej metody otrzymywania kwasu azotowego poprzez syntezę tlenków azotu w łuku elektrycznym. Z jego inicjatywy i w wyniku jego działań w latach 1928–30 zostały wybudowane Państwowe Zakłady Związków Azotowych w Tarnowie.


 

Z kolei w uchwale w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana Senat apeluje do szkół oraz instytucji naukowych i kulturalnych, aby w swojej działalności popularyzowały postać, twórczość i idee tego poety. Podkreślono, że Leśmian stawiany jest obok tak wybitnych poetów polskich jak Jan Kochanowski czy Adam Mickiewicz. „Mistrzostwo w operowaniu językiem polskim, tak ważne dla konsolidacji narodowej tożsamości po odzyskaniu przez kraj niepodległości, łączył Bolesław Leśmian z najgłębszą problematyką filozoficzną, dotykającą podstawowych, uniwersalnych kwestii egzystencjalnych i antropologicznych, rozwijanych także w tekstach o charakterze eseistycznym” – napisano w uchwale.

 

Izba na 50. posiedzeniu rozpatrzyła 16 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Senat zdecydował też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Zmienił ponadto składy swoich komisji. Izba wprowadziła 30 poprawek, w większości legislacyjnych, do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali m.in., że przepisy, które miały wejść w życie 1 stycznia 2018 r., zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszeniaustawy. Ustawa ma na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą się ubiegać o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE, oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach i podejmujących pracę w naszym kraju.

 

Senat przyjął z 1 zmianą nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zgodnie z tą poprawką wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na przyjęcie osoby małoletniej do domu pomocy społecznej, nawet jeśli pozostaje ona pod władzą rodzicielską, wymagać będzie uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego. Celem noweli jest zwiększenie ochrony osób z zaburzeniami psychicznymi kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej i takich, wobec których stosuje się przymus bezpośredni. Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymagać będzie orzeczenia sądu opiekuńczego.

 

Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem 5 poprawek do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych(projekt rządowy). Doprecyzowali m.in., że do utworzenia imprezy turystycznej, a także powiązanych usług turystycznych nie dojdzie, jeżeli wartość dodatkowych usług turystycznych będzie wynosiła mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług turystycznych. Ustawa określa m.in. warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych. Reguluje też kwestie zabezpieczenia podróżnych na wypadek niewypłacalności biura podróży i zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Z 12 poprawkami przyjęta została ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Izba doprecyzowała, że profesjonalnej rejestracji pojazdów można dokonać tylko w wypadku pojazdów wcześniej niezarejestrowanych. Wprowadzono też wymóg zamieszczenia w wykazie pojazdów z profesjonalnym dowodem rejestracyjnym danych o dacie i numerze dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub brak takiego obowiązku albo zwolnienie od akcyzy. Skrócono ponadto z 30 do 14 dni termin do przekazania poświadczonych kopii albo wydruku wykazu pojazdów z profesjonalnym dowodem rejestracyjnym, uwzględniając taką zmianę również w przepisie nakazującym informować starostę o niedotrzymaniu tego terminu. Nowela przewiduje wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu. Zmiany mają ułatwić działalność przedsiębiorców zajmujących się produkcją, sprzedażą lub badaniami technicznymi pojazdów.

 

Izba bez poprawek poparła następujące ustawy.

 

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt rządowy) zwiększa limit wydatków w budżecie. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników, dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mniejszych wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010–17 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt rządowy) przewiduje przeznaczenie ok. 2,3 mld zł dla emerytów górników, przekazanie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego KRRiT rekompensaty w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010–17 wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień ustawowych, utworzenie rezerwy celowej w wysokości 88 mln zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych i średnich, utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (projekt rządowy) ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli zażądać od organu podatkowego informacji o tym, czy ich kontrahenci składają deklaracje i płacą podatki.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (projekt rządowy) obejmuje krajową produkcję suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem. Nowela ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

 

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (projekt rządowy) ma ułatwić spółkom prawa handlowego, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącym operatorem systemu przesyłowego albo posiadającym koncesję na przesyłanie paliw ciekłych nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych, a także akcji i udziału spółek prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

 

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt poselski) umożliwi m.in. przekazywanie samorządom dotacji na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (projekt rządowy) przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

 

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) uchyla przepisy znoszące obowiązek meldunkowy. Umożliwia jednocześnie zameldowanie w formie elektronicznej. Określa też zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom meldującym się na pobyt stały lub czasowy w Polsce oraz likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.

 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (projekt komisyjny), której celem jest czasowe utrzymanie w mocy aktów prawa miejscowego, dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy włączonej do innej gminy. Obecnie akty te traciły swoją moc. Zgodnie z nowymi przepisami gminy będą miały 3 lata na uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (projekt rządowy) ma na celu zachowanie spójności systemu prawnego w związku ze zmianami wprowadzanymi w ustawach o ustroju sądów powszechnych i dyscyplinie wojskowej. Nowelizacja przewiduje m.in., że wygaśnięcie mandatu ławnika może nastąpić w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, a nie w wypadku uznania go prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym za winnego naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

 

Izba wyraziła zgodę na ratyfikację Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. (projekt rządowy) oraz Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (projekt rządowy).

 

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (przygotowany przez Komisję Ustawodawczą) dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15). Przewiduje, że prawo jazdy nie będzie zatrzymywane za przekroczenie dozwolonej prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów, jeśli kierowca działał w stanie wyższej konieczności, czyli kierował się chęcią uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (inicjatywa grupy senatorów) przyznaje osobom deportowanym do pracy przymusowej prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej, szczególnie do uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.