Poprzednia wersja

W dniu 19 października 2017 r. zakończyło się 2-dniowe 48. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie wysłuchali sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014‒15. Podjęli także uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć bohaterskiego kapłana bł. Jerzego Popiełuszki w 33. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Izba podczas 48. posiedzenia rozpatrzyła 9 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Zdecydowano o odrzuceniu projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.


Poprawkę, która wskazuje, że odpowiedzialność za wykroczenie polegające na uniemożliwieniu autoryzacji dotyczy wyłącznie dosłownie cytowanych wypowiedzi, a także doprecyzowuje przepis, który wyłącza karalność nieautoryzowanych publikacji niektórych wypowiedzi wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (projekty rządowy i komisyjny). Nowelizację uchwalono w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, kwestionującego nieprecyzyjne przepisy dotyczące autoryzacji wypowiedzi udzielonej dziennikarzowi. Nowela m.in. nakłada na przedstawicieli mediów obowiązek poinformowania osoby udzielającej wypowiedzi o przysługującym jej prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.

Dziennikarz nie będzie mógł odmówić takiej osobie autoryzacji takiej wypowiedzi, jeśli nie publikowano jej wcześniej lub została wygłoszona publicznie. W ustawie zawarto też rozwiązania korzystne zarówno dla dziennikarzy, jak i czytelników. Przewiduje ona, że w razie zgłoszenia żądania autoryzacji trzeba jej będzie dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 (dzienniki) lub 24 godzin (czasopisma) od momentu zapoznania się z tekstem przewidzianym do publikacji, chyba że osoba udzielająca informacji umówi się inaczej z dziennikarzem. Zamiast odpowiedzialności karnej nowela wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową w wypadku publikacji wypowiedzi bez umożliwienia jej autoryzacji. Nowe przepisy usuwają ponadto z ustawy odwołania do PRL.

 

Senat wprowadził także 5 poprawek językowych, redakcyjnych, porządkujących do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (projekt rządowy), która reguluje zasady i tryb przyznawania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. prewencji wypadkowej (działalność mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym). Nowela określa m.in. kwoty wydatków na prewencję wypadkową w wysokości od 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; zasady konkursu o dofinansowanie, przeprowadzanego przez prezesa ZUS; maksymalną wysokość dofinansowania. Ustawa ustala także zasady przekazania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy zadań dotyczących oceny merytorycznej projektów w tym zakresie.

 

Izba bez poprawek przyjęła następujące ustawy:

 

Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (projekt prezydencki), która zakłada m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Nakłada też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich i całkowicie zakazuje promocji i reklamy tego typu usług.

Ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (projekt rządowy). Jej celem jest uregulowanie zasad i sposobu wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa określa osoby uprawnione do otrzymania rekompensaty, przedsiębiorstwa zobowiązane do jej wypłacenia, a także wysokość tego świadczenia.

 

Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która tworzy ramy prawne umożliwiające realizację programów pilotażowych w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, pozwalające sprawdzić w praktyce, czy proponowane zmiany w systemie ochrony zdrowia są skuteczne w zakresie organizacji, wykonania lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Nowela ma również na celu uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programów polityki zdrowotnej, a także standaryzację podejmowanych działań.

 

Ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (projekt rządowy). Przewiduje ona objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osobom, które nie mają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją kwoty najniższego świadczenia przewiduje. Wprowadza ona rozwiązania zmierzające do objęcia tych emerytur gwarancją kwoty najniższego świadczenia odpowiednio w wysokości 1000 zł (wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (wysokość najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Nowelizacja wprowadza ponadto regulację, uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę (wyjątek to renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

 

Ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (projekt rządowy), która ma na celu wykonanie obowiązków, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Nowela wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów tego rozporządzenia.

 

Ustawę o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (projekt rządowy). Konwencja ma na celu wypracowanie rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania, np. e-handel, ceny transferowe, nadużywanie umów o unikanie podwójnego opodatkowania, sztuczne tworzenie wartości niematerialnych.

 

Ustawę o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (projekt rządowy). Przewiduje ona ratyfikację tego protokołu przez prezydenta, co przyczyni się do pogłębiania współpracy między Polską a Ukrainą w sferze ochrony porządku prawnego i publicznego obydwu państw, a także wzrostu skuteczności współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji.

 

Izba przeprowadziła ponadto drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) i postanowiła go odrzucić. Miał on na celu przyznanie prawa do świadczenia kompensacyjnego nauczycielom praktycznej nauki zawodu zatrudnionym w placówkach kształcenia praktycznego. Projektowana nowela stanowiła realizację postulatu petycyjnego (P-IX-12/16).

 

Izba podjęła uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Senat w tej uchwale „gratuluje im dorobku, dziękuje za ich wkład w polską kulturę i twórczą obecność w naszej historii oraz życzy kontynuowania osiągnięć ich przodków we wspólnej ojczyźnie, dla ich i jej dobra”. Na sali obecni byli przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Ara Babloyan oraz ambasador tego kraju w Polsce Edgar Ghazaryan. Podjęciu senackiej uchwały towarzyszyło otwarcie wystawy „Ormianie w Polsce”.

 

Senatorowie podjęli uchwałę w 55. rocznicę śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (projekt grupy senatorów), w której oddano hołd pamięci metropolity lwowskiego, który do 1946 r. mimo represji w heroiczny sposób sprawował posługę dla rodaków pozostałych we Lwowie, późniejszego nieugiętego pasterza metropolii krakowskiej. Jolanta Baziak-Jankowska, siostrzenica arcybiskupa, była obecna na obradach Izby. Podjęciu uchwały towarzyszyła wystawa przypominająca postać tego niezłomnego kapłana oraz prezentacja filmu dokumentalnego „Wygnaniec” w reżyserii Bogusławy Stanowskiej–Cichoń, poświęconego życiu i działalności arcybiskupa.