Poprzednia wersja

W dniu 28 września 2017 r. zakończyło się 5-dniowe 47. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba m.in. przyjęła bez poprawek ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która wzbudziła kontrowersje wśród senatorów; Izba nie poparła wniosku o jej odrzucenie. Senat podczas 47. posiedzenia rozpatrzył 17 ustaw, do 4 wprowadził poprawki. Zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, a także podjął uchwałę w 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”. Senatorowie zapoznali się ponadto z informacjami: o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej), o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r., a także o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).


Ustawę o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (projekt poselski) Senat przyjął z poprawką doprecyzowującą datę pacyfikacji Michniowa. Zgodnie z ustawą Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma być obchodzony 12 lipca. Datę wybrano dla upamiętnienia pacyfikacji Michniowa w woj. świętokrzyskim. 12 i 13 lipca 1943 r. za pomoc niesioną partyzantom Michniów został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani.

Z kolei do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (projekt senacki) Izba wprowadziła 3 poprawki. Doprecyzowano, że termin wyznaczany dłużnikowi przez komornika na opuszczenie lokalu nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia wezwania, co, zdaniem senatorów, zapobiegnie praktyce wyznaczania kilkudniowych, nierealnych terminów, podczas gdy samo podjęcie czynności egzekucyjnych komornicy planują zazwyczaj po upływie kilku miesięcy. Dookreślono też, że uiszczona przez wierzyciela opłata tymczasowa staje się opłatą ostateczną, jeśli dłużnik dobrowolnie wykonał obowiązek po wyznaczonym terminie, nie później niż 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego. Uproszczono ponadto mechanizm rozliczeń związanych z uiszczeniem opłaty stałej według przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy można zastosowaćnowe przepisy. Nowela dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zmienia zasady pobierania wynagrodzeń przez komorników. Ustawa m.in. uzależnia wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych, np. wydania nieruchomości, od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie ‒ jak dotychczas ‒ opłaty stałej w pełnej kwocie. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek, opłata ostateczna wyniesie 1/25 przeciętnego wynagrodzenia; różnicę między opłatą tymczasową a ostateczną komornik zwróci wierzycielowi. Jeżeli zaś obowiązek zostanie wykonany przed doręczeniem wezwania dłużnikowi, opłata w ogóle nie będzie pobierana. W razie konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego ostateczne opłaty stałe pobierane przy egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone. Opłata za odebranie rzeczy zostanie zmniejszona z 50 do 20%, za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób z 40 do 20%, a za inne wypadki wprowadzenia w posiadanie z 25 do 15% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Z poprawką zwiększającą ze 130 tys. do 150 tys. liczbę żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych została przyjęta też ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy). Nowela przewiduje stopniowe zwiększanie z 2 do 2,5% PKB w 2030 r. wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju. Zakłada również zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 130 tys. stanowisk dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W noweli zaproponowano również podwyższenie z 25 do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy wysokości zaliczki na poczet wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest sprzęt wojskowy.

 

Senat zdecydował o wprowadzeniu 4 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z nich określa maksymalny 12–miesięczny czas obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia. Nowela dostosowuje krajowe przepisy do regulacji unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przez konsumentów. Nowela przewiduje wprowadzenie 1 stycznia 2018 r. opłaty recyklingowej ‒ maksymalnie w wysokości 1 zł ‒ za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (do 50 mikrometrów).

 

Izba bez poprawek przyjęła następujące ustawy.

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (projekt rządowy) zwiększa do 281,8 mln zł w 2017 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów onkologii, chirurgii i neonatologii III poziomu referencyjnego, doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zakup dentobusów.

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (projekt poselski) zastąpi ustawę z 1987 r. Określa zakres działania, organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” (PPL). Utrzymana zostaje obecna forma prawna działalności PPL. Dotychczasowe organy zarządzania PPL: naczelny dyrektor, zebrania delegatów i rada pracownicza zostaną zastąpione przez prezesa i radę nadzorczą. Ma to służyć, jak napisano w uzasadnieniu, profesjonalizacji nadzoru nad działalnością PPL.

 

Nowela ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (projekt poselski) zmienia przepisy odnoszące się m.in. do statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zarówno pod względem wymogów stawianych kandydatom na stanowisko sędziego, jak i praw i obowiązków sędziów TK. Nowela ozszerza dostęp do pełnienia urzędu sędziego TK o kandydatów, którzy spełniają wymagania przewidziane na stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (projekt poselski) uchyla przepisy, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Nowelizacja przewiduje, że umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od jej wejścia w życie.

 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (projekt rządowy) przewiduje zwiększenie limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, czyli na wypłatę odszkodowań i rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania w latach 2017 i 2018 zwiększono z 7 mln zł do 21,5 mln zł. Na wypłatę rekompensat maksymalnie przeznaczone zostanie 8 mln zł (przewidywano ok. 3,7 mln zł).

 

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Ewidencja ma rozpocząć działanie od 13 listopada 2017 r., z tym że wpisy dotyczące informacji o zastawach i szkodach istotnych będą dokonywane od 4 czerwca 2018 r.

 

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (projekty rządowy i poselski) umożliwi częściowe lub całkowite zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt rządowy) przewiduje utworzenie instytutu odpowiedzialnego za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Instytut ma zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i odpowiadać za dystrybucję środków przeznaczanych na działalność organizacji obywatelskich w ramach innych programów rządowych. Nadzór nad instytutem ma sprawować przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego; on także ma powoływać dyrektora instytutu.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (projekt prezydencki) ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Nowela wprowadza wyraźny zakaz bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Określa ona m.in. normy emisji do powietrza takich substancji, jak: dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu oraz pył, dla średnich źródeł spalania paliw, czyli o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

 

Senat wyraził ponadto zgodę na ratyfikację umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (projekt rządowy) i umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (projekt rządowy) oraz na wypowiedzenie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (projekt rządowy) ze względu na jej niezgodność z prawem Unii Europejskiej.

 

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowującego prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt SK 59/13), dotyczącego ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt nowelizacji wprowadza dodatkową przesłankę regulującą możliwość orzeczenia przepadku mienia niebędącego własnością sprawcy skazanego za przestępstwa związane z produkcją, przewozem, wprowadzaniem do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ma ona polegać na udowodnieniu właścicielowi rzeczy, że przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mógł on przewidzieć, iż mogą one służyć do popełnienia przestępstwa lub być do tego przeznaczone.

 

Senat podjął też uchwałę w 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” (projekty wniesione przez grupy senatorów PO i PiS). Podkreślono w niej, że ks. Jerzy Popiełuszko od początku swego kapłaństwa posługiwał wśród ludzi najbardziej potrzebujących, krzywdzonych i poniewieranych. Od sierpnia 1980 r. był związany ze środowiskami robotniczymi, a w okresie strajków w Hucie Warszawa odprawiał msze św. dla protestujących. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał prześladowanych i organizował akcje charytatywne dla potrzebujących. Ze względu na swoją posługę duszpasterską był prześladowany, a następnie zamordowany przez władze PRL.