Poprzednia wersja

W dniu 22 czerwca 2017 r. zakończyło 43. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 6 ustaw, do żadnej nie wprowadziła poprawek. Przyjęła opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, a także zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r. Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili zmarłego 3 czerwca 2017 r. senatora V kadencji Władysława Bułkę.


 

Izba przyjęła bez poprawek następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach (projekt rządowy) przewiduje, że zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych. Nowelizacja pozwoli tym podmiotom, zainteresowanym emisją obligacji podporządkowanych, na zwiększenie wysokości posiadanych środków własnych, stanowiących pokrycie wymogów kapitałowych, co wspomoże ich rozwój rynkowy.

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (projekt poselski) ułatwi proces inwestycyjny przy budowie radarów meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, a także umożliwi Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadzenie takich inwestycji.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt prezydencki) uwzględnia możliwość podejmowania przez Prokuratorię Generalną RP czynności za ograny administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przed sądami administracyjnymi. Nowela wprowadza ponadto regulację potwierdzającą, że w wypadku czynności podejmowanych przez Prokuratorię Generalną za te podmioty nie stosuje się wymogu sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma wzmocnić funkcje kontrolną i pomocniczą regionalnych izb obrachunkowych wobec samorządu terytorialnego. Wprowadza ona m.in. możliwość kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego również na podstawie kryterium gospodarności i rzetelności, a wykonywania przez nie zadań administracji rządowej zleconych ustawami lub na mocy porozumień – także z uwzględnieniem kryterium celowości. Nowelizacja przewiduje m.in., że premier nie będzie już musiał zasięgać opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, organizacji izb czy liczby członków kolegium w każdej z nich. Ustawa wprowadza też zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Umożliwia jego powoływanie i odwoływanie przez premiera, na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej. Ogranicza możliwość sprawowania funkcji prezesa izby do 2 następujących po sobie kadencji. Ustanowiono też 6-letnią kadencję wszystkich członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.

 

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) zmienia definicję osoby represjonowanej oraz zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Nowa definicja obejmuje osoby represjonowane w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r., a nie jak obecnie – do 4 czerwca 1989 r. Świadczenie pieniężne ma być przyznawane w dotychczasowej wysokości, bezterminowo i bez względu na dochód osoby uprawnionej. Jeśli chodzi o pomoc pieniężną, to poza jednorazową będzie można też udzielić pomocy okresowej, do 6 miesięcy w wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. Dzięki noweli działacze opozycji i osoby represjonowane zyskają nowe uprawnienia, m.in. będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Nowe przepisy przewidują utworzenie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organu opiniodawczo-doradczego, a także powołanie wojewódzkich rad kombatanckich. Ustawa rozszerza zakres podmiotowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r., a nie do końca 1956 r.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu ,,Za życiem” ma na celu wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Zgodnie z nowelą rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Ustawa przewiduje też powstanie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej. Nowe przepisy mają też pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych powrócić na rynek pracy. Przewidziano m.in. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

 

Izba przyjęła też opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253. Podkreślono w niej, że cele proponowanej dyrektywy, zarówno zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, jak i dążenie do równego traktowania i równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zasługują na poparcie. Senat uznał jednak, że Komisja Europejska nadmiernie ingeruje w systemy prawne państw członkowskich poprzez narzucanie im wielu szczegółowych uregulowań, nie biorąc pod uwagę krajowych rozwiązań w tym zakresie. Zdaniem Izby szczególnie jaskrawym tego przykładem jest przepis zakazujący przeniesienia co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica. Projekt dyrektywy przewiduje m.in., że ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie.

 

Senatorowie zapoznali się też ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r., które przedstawiła jej przewodnicząca Henryka Bochniarz.