Poprzednia wersja

W dniu 27 kwietnia 2017 r. zakończyło się 40. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 13 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Senatorowie przyjęli opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości: projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM(2016)864) oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (COM(2016)861). Senat odwołał senatora Michała Seweryńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i powołał na nią senatora Roberta Mamątowa. Senator Michał Seweryński na poprzednim posiedzeniu został wybrany na wicemarszałka Senatu.


Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Przewiduje ona m.in. utworzenie programu „Doktorat wdrożeniowy”, który umożliwi kształcenie na studiach doktoranckich we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony. Środki finansowe, przyznawane w drodze corocznego konkursu ogłaszanego przez ministra nauki, będą przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz na finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich. Zmieniona została ponadto procedura powoływania przewodniczącego Centralnej ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

 

 

Z 50 poprawkami Senat przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (projekt rządowy). Zdecydował m.in., że biegli rewidenci będą mogli świadczyć dla swoich klientów niektóre usługi, które zostały wykluczone w ustawie uchwalonej przez Sejm. Ustawa określa zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nowela, stanowiąca implementację prawa UE, zastąpi dotychczasową ustawę regulującą te kwestie. Uwzględnia wymagania unijnego pakietu audytowego co do badania sprawozdań finansowych i nadzoru publicznego nad audytem, tj. wymogu, aby to organ nadzoru publicznego, a nie cały system ponosił ostateczną odpowiedzialność za nadzór, a także aby to organ nadzoru publicznego przeprowadzał kontrole systemów wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich, prowadził dochodzenia, nakładał kary i sankcje w razie niewłaściwego wykonania badań.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra (projekt rządowy). Określa ona warunki przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Ustawa określa także źródła finansowania inwestycji, które będą realizowane w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–20.

Senat nie wprowadził też poprawek do ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (projekt rządowy). Wdraża ona do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy unijnej, która ustanawia minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do organizacji czasu pracy pracowników transportu śródlądowego. Ustawa poprawi warunki pracy osób zatrudnionych na takich statkach, ujednolici też regulacje dotyczące armatorów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą, czas pracy obejmuje również okres pozostawania w gotowości do pracy, np. pełnienie dyżuru na statku, i czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek.

Izba uchwaliła 3 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekty rządowy i poselski). Wprowadza ona indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek, na które ma wpływać jedna wpłata na wszystkie należności pobierane przez ZUS. Obecnie są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Na mocy nowelizacji jeden rachunek zostanie przypisany do każdego płatnika. Numer rachunku stanie się nowym identyfikatorem płatnika, nie będzie więc problemu z ustaleniem, czyja to wpłata. Po otrzymaniu składek ZUS będzie rozdysponowywał środki między poszczególne fundusze i ich dysponentów. Ustawa przewiduje także ułatwienia dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zmiany odniosą się też do zasad zaliczania wpłat na koncie, najpierw będą regulowane najstarsze zaległości w składkach.

Senat wprowadził 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (projekt poselski). Nowela modyfikuje procedurę uzyskiwania zgody na usunięcie drzew. Umożliwia weryfikację, czy wycinka drzew i krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dotychczas osoba fizyczna mogła swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie te usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowelizacja przewiduje, że wycinka powinna zostać zgłoszona, a nieruchomości nie będzie można wykorzystywać w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez pięć lat od dokonania zgłoszenia. W poprawkach Senat zaproponował m.in. wydłużenie z 14 do 21 dni czasu, który przedstawiciel gminy będzie miał na oględziny działki, po zgłoszeniu dotyczącym chęci wycinki drzew

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (projekt rządowy). Upraszcza ona sposób finansowania realizacji zadań jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich. Do końca 2017 r. funkcję takiej jednostki centralnej będzie pełnić fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA.

Bez poprawek Izba przyjęła także ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie (projekt rządowy). Ustawa reguluje kwestie dotyczące zwalczania dopingu w sporcie oraz organizację i zakres działania Polskiej Agencji Antydopingowej, która ma zastąpić funkcjonującą dotychczas Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Senatorowie nie wprowadzili zmian do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Nowelizacja zakłada, że dane w systemie informacji oświatowej będą tylko w centralnej bazie (administrowanej przez resort edukacji), przekazywane za pośrednictwem aplikacji internetowej, a nie przez bazy lokalne, administrowane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Bez poprawek Senat poparł nowelizację ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), związaną z planowanym połączeniem Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego i utworzeniem państwowej instytucji kultury: Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (projekt senacki). Ustanawia ona Krzyż Zachodni, który będzie przyznawany obcokrajowcom, którzy w latach 1939‒89 udzielali pomocy Polakom represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w powojennej Polsce, w tym za pomoc w obliczu zagrożenia życia, udzielenie schronienia i pomoc charytatywną. Krzyż Zachodni ma stanowić dowód wdzięczności wobec wolnego świata i ludzi, którzy potrafili dawać świadectwo solidarności z Polską i Polakami. Będzie nadawany przez prezydenta RP na wniosek ministra spraw zagranicznych, złożony po uzyskaniu pozytywnej opinii prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Bez poprawek Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (projekt rządowy). Zawiera ona przepisy, określające m.in. zasady współpracy stron przy wykonywaniu zadań zmierzających do wydalenia osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium państwa jednej ze stron. Umowa o readmisji osób została sporządzona w celu określenia prawnych podstaw przyjmowania na swoje terytorium obywateli państw stron przebywających bez zezwolenia na terytorium państwa drugiej strony.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wprowadza ona nowy sposób uwierzytelnienia elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie będzie mogło być wystawione w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.