Poprzednia wersja

W dniu 30 marca 2017 r. zakończyło się 38. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Senat podjął także uchwałę w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987). Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 21 marca 2017 r. prof. Piotra Małoszewskiego, członka Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.


Izba wprowadziła 5 poprawek do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (projekt prezydencki), która określa zasady przygotowania obchodów tej rocznicy. Zaproponowano m.in. zmianę brzmienia preambuły ustawy, uznanie za jednego z „Ojców Niepodległości” także Ignacego Daszyńskiego oraz docenienie wkładu, jaki w odzyskanie niepodległości wniosły generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, szczególnie Kościoła katolickiego. Ustawa przewiduje, że zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę będzie wykonywać komitet, powołany przez ustawę, a kierowany przez prezydenta. W skład komitetu wejdą reprezentanci najwyższych władz państwowych – marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: kultury, obrony narodowej, administracji i spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, edukacji oraz szkolnictwa wyższego, a także prezes IPN, szef Kancelarii Prezydenta, przedstawiciele partii politycznych i osoby wskazane przez prezydenta spośród przedstawicieli Kościołów, związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia

Senat wniósł 6 zmian do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), stanowiącej część pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Senat ograniczył m.in. krąg osób mogących prowadzić mediację z udziałem strony i organu postępowania. Większość z wprowadzonych poprawek ma jednak charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i skrócić czas ich trwania, ograniczyć nadmierny formalizm, zmniejszyć liczbę rozstrzygnięć kasatoryjnych, spowodować bardziej partnerskie podejście administracji do obywateli, zapewnić adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do wypadków naruszeń prawa, a także przyjazną interpretację przepisów. Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r.

 

Z 13 poprawkami przyjęto inną ustawę wchodzącą w skład pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” – ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (projekt rządowy). Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim charakter legislacyjny. Nowelizacja ma poprawić płynność przedsiębiorstw, usprawnić i ułatwić dochodzenie należności, a także przeciwdziałać zatorom płatniczym. Jej rozwiązania powinny też zwiększyć możliwości oceny przez przedsiębiorców wiarygodności płatniczej kontrahenta i poprawić skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje na temat zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. Co do zasady ustawa zacznie obowiązywać 1 czerwca 2017 r., przewidziano jednak kilka wyjątków dotyczących terminu wejścia w życie niektórych jej przepisów.

 

Senatorowie wprowadzili poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt rządowy). Przewiduje ona wprowadzenie obowiązkowego rejestru sprzedawanych w Polsce alkoholu całkowicie skażonego oraz wybranych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy, sklasyfikowanych odpowiednimi podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie nadużyć związanych z obrotem całkowicie skażonym alkoholem etylowym, czyli korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej. Nowelizacja przewiduje, że podmioty planujące jego nabycie wewnątrzwspólnotowe będą musiały zarejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego i zgłosić planowane nabycie do naczelnika urzędu celnego. Pozwoli to na bieżące pozyskiwanie informacji o ilości nabywanego w krajach UE całkowicie skażonego alkoholu etylowego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia nowelizacji.

 

Bez poprawek przyjęto natomiast ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy), która wprowadza tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, a także uelastycznić zarządzanie szpitalami i zooptymalizować koszty leczenia. Nowela wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie, np. instytuty, szpitale resortowe. Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria co do zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Ustawa wejdzie w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia.

 

Senatorowie nie wnieśli także zmian do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (projekt rządowy), która dostosowuje polskie prawo do dyrektyw unijnych, dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek przywożonych spoza UE. Zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa wprowadza także identyfikator w postaci jednolitego kodu europejskiego, umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania dotyczące monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 29 kwietnia 2017 r.

 

Z kolei 11 poprawek Izba wprowadziła do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt poselski), która ma na celu wprowadzenie zmian w składzie i trybie powoływania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Jedna poprawek zmierza wyeliminowania zmian przewidujących obniżenie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejna przewiduje, że warunki wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą ustalać wojewodowie. Nowelizacja przewiduje m.in. zwiększenie roli ministra środowiska w powoływaniu rad nadzorczych wojewódzkich funduszy i zmniejszenie ich liczby.Nowela wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia

 

Bez poprawek przyjęto zaś ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych(projekt rządowy), która wpisuje się w prace prowadzone przez ministra cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ma umożliwić obywatelom załatwienie spraw z administracją publiczną przez Internet, ułatwić ubieganie się o przysługujące świadczenia bez konieczności wielu wizyt w urzędach wydających różnego rodzaju zaświadczenia. Zmiany dotyczą m.in. spraw z zakresu ruchu drogowego, świadczeń: rodzinnych, z pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, a także Karty Dużej Rodziny. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2017 r. z wyjątkiem przepisów umożliwiających uruchomienie e-usługi w zakresie centralnej ewidencji kierowców (24 kwietnia 2017 r.), przepisów nakładających na policję obowiązek przekazania do centralnej ewidencji kierowców danych zgromadzonych w ewidencji kierowców (dzień po ogłoszenia nowelizacji), zmian wprowadzone w ustawie o systemie informacji oświatowej (1 stycznia 2018 r.). Przepisy, na podstawie których minister właściwy do spraw rodziny będzie uprawniony do pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń za pomocą informatycznego nośnika danych, wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

 

Senatorowie nie wprowadzili także zmian do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (projekt rządowy). Nowe rozwiązania zmierzają do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych dzięki ograniczeniu ryzyka utraty przez rolników przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wprowadzone zmiany umożliwiają ubezpieczenie upraw rolnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe) od pełnego pakietu albo od 1 lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie 65% w 2017 r. Ustawa ma wejść w życie z następnego dnia po jej ogłoszeniu.

 

Nie wniesiono również poprawek do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (projekt komisji sejmowych), której celem jest zmniejszenie wymogów formalnych dotyczących nabywania biletów i wstępu na stadiony dzieci i młodzieży uczestniczących w meczach Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017, organizowanego 16–30 czerwca 2017 r. w 6 miastach (Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Tychy). Na biletach nie będzie trzeba podawać imienia i nazwiska, numeru PESEL ani rodzaju, numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiany umożliwią większy udział zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej w meczach turnieju. Ułatwią wymianę biletów oraz ich przekazywanie innym osobom. Ustawa przewiduje 14-dniowe vacatio legis.

 

Senat podjął uchwałę w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987), w której oddano hołd temu znamienitemu kapłanowi polskiego Kościoła, człowiekowi silnej wiary i mocnego ducha, założycielowi i ojcu duchowemu Ruchu Światło ‒ Życie, jednego z ewangelizacyjno-duszpasterskich ruchów odnowy Kościoła, opartego na nauczaniu Soboru Watykańskiego II, oraz wspólnoty życia konsekrowanego – Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.