Poprzednia wersja

W dniu 21 kwietnia 2017 r. zakończyło się 39. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 8 ustaw i przyjęła je bez poprawek. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Podjęto też uchwałę z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ponadto Izba odwołała Grzegorza Czeleja z funkcji wicemarszałka Senatu i wybrała na nią senatora Michała Seweryńskiego. Na początku obrad senatorowie uczcili minutą ciszy, zmarłego 31 marca 2017 r., senatora I kadencji Erwina Kruka.


Senat podjął uchwałę w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Przyłączając się do tych obchodów, Izba życzy sokolstwu polskiemu, „by młodzież garnęła się do gniazd sokolich i znajdowała w nich sens swej aktywności oraz pracy dla Polski”. W uchwale przypomniano, że organizacja ta miała podtrzymać w młodym pokoleniu ducha patriotycznego, wpisując się też w nurt pozytywistycznej epoki i galicyjskiej autonomii. Bardzo szybko zaczęło rosnąć w siłę, kolejne jego gniazda powstawały w pozostałych zaborach, a także wśród emigracji (USA, Francja, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania). Członkowie poszczególnych gniazd zasilili później polskie oddziały zbrojne, m.in. Legiony Polskie. Towarzystwo zostało zdelegalizowane w 1947 r., przetrwało jednak na emigracji. Ponownie narodziło się dopiero w końcu lat 80. XX wieku.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy ‒ Prawo konsularne (projekt rządowy), na podstawie której konsulowie będą mogli bezpłatnie wydawać dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów przez uczniów do ukończenia 18. roku życia w okresie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, sekcjach polskich oraz szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich. Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w tych szkołach. Nowe przepisy mają wejść w życie 21 kwietnia 2017 r.

 

Ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma usprawnić proces repatriacji, senatorowie przyjęli w wersji uchwalonej przez Sejm. Nowela zmienia definicję repatrianta i procedurę przyznawania wizy krajowej w celu repatriacji. Przewiduje ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji i utworzenie Rady ds. Repatriacji, czyli organu opiniodawczo-doradczego pełnomocnika rządu ds. repatriacji, a także tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, które mają zapewniać im m.in. kursy języka polskiego, prowadzone przez organizacje społeczne, stowarzyszenia lub inne osoby prawne wyłonione w otwartym konkursie ofert. Repatriant będzie umieszczany w ośrodku, nadzorowanym przez pełnomocnika ds. repatriacji, na podstawie jego decyzji na 3‒6 miesięcy. Ustawa wprowadza także nową formę pomocy finansowej, udzielanej przez pełnomocnika po opuszczeniu przez repatrianta ośrodka adaptacyjnego, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wsparcie w wysokości do 25 tys. zł będzie można przeznaczyć na dopłatę do zakupu mieszkania lub dopłatę do czynszu wynajmowanego mieszkania. Gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys. zł na repatrianta.

 

Senatorowie przeprowadzili drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa grupy senatorów). Wnioskodawcy proponują, aby zróżnicować wysokość zasiłku przysługującego w razie śmierci ubezpieczonego w zależności od tego, czy osoby uprawnione do jego wypłaty pozostawały ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też nie. Trzecie czytanie odbędzie się na następnym posiedzeniu Senatu.

 

Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez zmian. Nowela wprowadza ograniczenia demograficzne i geograficzne dla nowo tworzonych aptek. Zakłada m.in., że zezwolenie na prowadzenie apteki będą mogli uzyskać farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący 1-osobową działalność gospodarczą, a także spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek. Wspólnikami w tych spółkach muszą być farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu.

 

Izba bez poprawek poparła także ustawę o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (projekt rządowy), reformującą Główny Urząd Miar. Przewiduje ona przekształcenie obwodowych urzędów miar w wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych oraz powołanie Rady Metrologii. Na nowo określono m.in. katalog zadań prezesa GUM.

 

Senat nie wniósł też żadnych zmian do 2 nowelizacji kodeksu karnego. Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne ‒ ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Kary wobec takich kierowców mają być surowsze i orzekane bez zawieszenia. M.in. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała kierowcy pod wpływem alkoholu lub narkotyków ma grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, a za niezatrzymanie niezwłoczne pojazdu i kontynuowanie jazdy mimo polecenia zatrzymania, wydanego przez osobę do tego uprawnioną ‒ od 3 miesięcy do lat 5.

 

Z kolei ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (projekt rządowy) przewiduje, że osoba zobowiązana do zapłacenia świadczeń alimentacyjnych będzie podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, jeśli zaległości alimentacyjne będą stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie w zapłacie zaległego świadczenia innego niż okresowe (wypłacone jednorazowo) wyniesie co najmniej 3 miesiące. Ponadto jeśli z powodu nieuregulowanych zobowiązań alimentacyjnych wobec niej osoba uprawniona zostanie narażona na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, to dłużnik będzie podlegał karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa wprowadza 2 nowe przepisy, które pozwalają na uniknięcie przez sprawcę kary poprzez zapłatę całości zaległych alimentów w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności(projekt rządowy) również została przyjęta w wersji uchwalonej przez Sejm. Jej celem jest podwyższenie ‒ z 20% do 35% wartości wynagrodzeń przysługującym osobom zatrudnionym pozbawionym wolności ‒ kwoty ryczałtu wypłacanego ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, przysługującego przedsiębiorcom zatrudniającym osoby pozbawione wolności. Nowelizacja wprowadza nowe unormowania odnoszące się do sposobu wydatkowania środków zgromadzonych w tym funduszu. Będzie je można przeznaczać na finansowanie zadań związanych nie tylko z resocjalizacją skazanych, ale także z szeroko pojętym wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

 

Izba przyjęła też bez poprawek ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), wprowadzającą większą ochronę ciężarnych wykonujących pracę tymczasową. Ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu po porodzie kobieta otrzyma zasiłek macierzyński. W noweli doprecyzowano też przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Na pracodawcę nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę i umów prawa cywilnego. Za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę może grozić grzywna w wysokości do 5 tys. zł. Nowela zobowiązuje też marszałków województw do sprawdzania raz na kwartał, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

 

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (inicjatywa grupy senatorów). Proponowana nowelizacja polega na objęciu ustawą ‒ pozostających dotychczas poza jej zakresem ‒ m.in. nazw szkół, szpitali, instytucji kultury, osiedli oraz pomników propagujących ustrój totalitarny.