Poprzednia wersja

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r. zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje – ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli ponadto projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.


Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r. , w którym uznano za niezgodny z Konstytucją art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r. i wskazano na konieczność zróżnicowania nadzoru z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej. Zakwestionowany przez TK przepis traci moc z dniem 14 lutego br. Nowelizacja ogranicza środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do małych kas, aby nadzór był sprawowany adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez nie działalności oraz skali występującego tam ryzyka. W dotychczas obowiązujących przepisach były przewidziane wyłącznie środki nadzoru adekwatne do funkcjonowania kas o dużych rozmiarach. Ustawa wprowadza definicję „małej kasy” – spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób. Nowelizacja nakłada na małe kasy obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o spełnieniu i utracie tego statusu, jak również o tym, że nie wyrażają woli posiadania takiego statusu w kolejnym roku obrotowym. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja uchyla art. 72, który nakłada obowiązek ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w liczbie nie mniejszej niż 10% lub 5 % ogólnej liczby głosów. Pozostałe regulacje zawarte w ustawie mają charakter wynikowy i stanowią konsekwencję uchylenia tego przepisu. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Był to prezydencki projekt. Ustawa wprowadza zasadę, aby wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senatorowie wnieśli jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego szeregu nowych instrumentów prawnokarnych nastawionych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT, a także podrabianie i przerabianie faktur oraz używanie ich jako autentycznych. Nowelizacja zakłada, że kara 25 lat pozbawienia wolności będzie mogła być orzeczona za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł. Karą więzienia od 3 do 15 lat będzie zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł. Ustawa przewiduje możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, gdy przestępca ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa oraz wskaże osoby współdziałające, a w razie zwrócenia korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa – nawet odstąpienia od wymierzenia kary. Ma to na celu rozbicie powiązań mafijnych. Ustawa przewiduje także zmiany w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. Instytucje te mają zyskać możliwość „prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w przypadku najpoważniejszych typów czynów zabronionych”. Poprawka senacka znosi prawo do stosowania podsłuchu w postępowaniach dyscyplinarnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Izba podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu senackiego projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego. Projekt wniesiony był przez grupę senatorów. Zawiera on rozwiązania prawne analogiczne do tych przyjętych w ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. W jego uzasadnieniu czytamy, że takie odznaczenie będzie nadawane przez prezydenta – na wniosek ministra spraw zagranicznych – „obcokrajowcom (osobom, organizacjom i instytucjom), którzy w latach 1939–1989 udzielali schronienia lub innego rodzaju pomocy, zarówno militarnej, jak i cywilnej, w tym charytatywnej, Polakom lub obywatelom polskim – w obliczu zagrożenia życia, represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji, przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w Polsce powojennej”. Krzyż będzie nadawany zarówno osobom żyjącym, jak i pośmiertnie. Na przykład będzie można w ten sposób uhonorować polityków wspierających rząd RP na uchodźstwie, podziemie niepodległościowe oraz opozycję antysystemową w Polsce Ludowej, centrale związków zawodowych pomagające „Solidarności” w latach 1980–1989, czy osoby prowadzące działalność charytatywną w Polsce, takie jak Sue Ryder.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich. W ten sposób „Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uhonorować polskich protestantów, którzy współtworzyli oblicze religijne, kulturowe, społeczne i gospodarcze naszej Ojczyzny” – głosi m.in. uchwała. Senat zwraca się do organów państwa i instytucji naukowo-kulturalnych, by w swojej działalności w roku 2017 uwzględniły potrzebę upamiętnienia wkładu protestantów w rozwój i dobrobyt polskiego społeczeństwa.