Poprzednia wersja

W dniach 3 – 4 kwietnia br. odbyło się 30. posiedzenie Senatu. Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci senatora I, II, III i IV kadencji Krzysztofa Kozłowskiego, zmarłego 26 marca 2013 r.

Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Podjęła też 1 uchwałę i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy. Senatorowie zapoznali się także z informacją Ministerstwa Skarbu Państwa na temat konsolidacji i prywatyzacji branży przemysłu chemicznego w Polsce, którą przedstawił wiceminister Rafał Baniak.

Z 44 poprawkami, w dużej części redakcyjnymi, legislacyjnymi i porządkującymi, zaproponowanymi przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych i jej mniejszość, Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm 8 marca 2013 r. z przedłożenia poselskiego. Za przyjęciem nowelizacji z tymi zmianami opowiedziało się 62 senatorów, a 29 było przeciw. Zgodnie z założeniami, celem nowelizacji jest zwiększenie stabilności SKOK. Nowe przepisy, włączające cały system SKOKdo systemu nadzoru finansowego, mają zwiększyć bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w kasach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowelizacja zwiększa także kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK. Wprowadza ponadto przepisy dotyczące kadencyjności rad nadzorczych oraz zarządów poszczególnych SKOK i kasy krajowej. Przewiduje zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu kasy z funkcją członka zarządu lub pracownika kasy krajowej. W ustawie znalazły się też przepisy regulujące zasady likwidacji lub przejęcia SKOK.


Senat przyjął natomiast bez poprawek (62 głosy za, 26 – przeciw, 1 wstrzymujący się) ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uchwalonej przez Sejm 8 marca 2013 r. na podstawie projektu rządowego. Nowelizacja wprowadza rozwiązanie umożliwiające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1006/2011, ustalające nowe oznaczenia kodów CN oleju napędowego. W związku z tym konieczne jest dodanie do obowiązującej ustawy przepisu, dzięki któremu nie spowoduje to zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi o olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91. Nowelizacja umożliwi producentom rolnym otrzymywanie zwrotu podatku akcyzowego także w razie ewentualnych kolejnych zmian w oznaczeniach kodem CN oleju napędowego. W ustawie przewidziano również, że zwrot akcyzy nie przysługuje producentowi rolnemu będącemu spółką z o.o., jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym, została utracona, w tym ponad 1/4 w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot akcyzy, a także bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia jej upadłości. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosiła o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Jej mniejszość, a także Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej proponowały 1 zmianę, nakazującą wszystkim producentom rolnym przedstawienie stosownego oświadczenia, w którym wskażą, że nie mają problemów finansowych, co pomoże burmistrzom, wójtom i prezydentom miast weryfikować informacje, czy dana spółka rolnicza może uzyskać zwrot akcyzy.

Bez poprawek również, zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Izba przyjęła jednomyślnie, 89 głosami, ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, którą Sejm uchwalił 8 marca 2013 r. z przedłożenia poselskiego. Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które ich nie posiadają. Pozwoli również na zmianę dotychczasowych planów, nieprzystających do współczesnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych. Doprecyzowano i uszczegółowiono obecne przepisy poprzez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. W myśl nowelizacji, stroną tą może być wyłącznie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Powinno to usunąć wątpliwości pojawiające się w orzecznictwie sądów administracyjnych, dotyczącym procedur wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Nowe przepisy przewidują też, że odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności i opłat związanych wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych mają być traktowane jako dochód budżetu województwa. Nowelizacja porządkuje ponadto zasady windykacji zaległych i bieżących należności oraz opłat rocznych.

Na tym posiedzeniu jednomyślnie, głosami 76 senatorów, Izba podjęła ponadto uchwałę w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN. Napisano w niej m.in., że „słownik ten jest dziełem o wyjątkowym znaczeniu dla utrzymania tożsamości narodowej i kulturowej, dla kształcenia językowego młodych pokoleń, dla podtrzymania statusu języka polskiego jako narodowego w dobie dominacji angielszczyzny oraz dla zachowania więzi z krajem Polaków mieszkających poza jego granicami”.

Senat zdecydował także o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Prawo celne, dostosowującego system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. Projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego) „w sprawie” będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Na organy podatkowe i celne zostanie nałożony obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu, a na organy prowadzące postępowanie przygotowawcze karne – obowiązek informowania organów podatkowych lub celnych o prowadzonym przez siebie postępowaniu (zmiana kodeksu karnego skarbowego).