Poprzednia wersja

W dniach 20-21 lutego 2013 r. odbyło się 27. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Senatorowie zapoznali się także z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2013, przedstawioną przez komisarza Unii Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu Janusza Lewandowskiego, który stwierdził, że program ten koncentruje się wokół działań mających na celu przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i skierowanie unijnej gospodarki na ścieżkę trwałego wzrostu, tak by była ona konkurencyjna w skali globalnej i mogła stawić czoło wyzwaniom w okresie trudnym dla gospodarki. Omówił 7 obszarów działania, określonych w planie Komisji Europejskiej (dążenie w kierunku rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, pobudzenie konkurencyjności przez jednolity rynek i politykę przemysłową, budowa „sieci przyszłości”, „wzrost dla zatrudnienia”, budowa pewnej i bezpiecznej Europy oraz uwzględnianie Europy „jako globalnego aktora”).Z informacją o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej zapoznała senatorów wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel. Izba zmieniła też skład komisji.


Senat 57 głosami, przy – 26, przeciw przyjął bez poprawek uchwaloną przez Sejm 20 lutego 2013 r. ustawę o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. Taki wniosek przedstawiły komisje: Spraw Zagranicznych, Spraw Unii Europejskiej oraz Budżetu i Finansów Publicznych. Sprawozdawca połączonych komisji senator Marek Borowski podkreślił, że z ratyfikacji paktu nie wynikają dla Polski żadne zobowiązania, a uzyskujemy ważne uprawnienie – do udziału w pracach dotyczących przyszłości strefy euro, jej funkcjonowania i kształtowania reguł obowiązujących jej członków. „Jeśli więc jedynym skutkiem ratyfikacji paktu są dodatkowe możliwości działania dla polskich władz, to nie ma uzasadnienia postulat przyjmowania go przez parlament kwalifikowaną większością głosów” – mówił senator. Z kolei sprawozdawca mniejszości komisji senator Grzegorz Bierecki argumentował wniosek o odrzucenie ustawy m.in. niezgodnym z konstytucją trybem jej uchwalenia. W wyniku głosowania Senat odrzucił ten wniosek (27 głosów za, 56 – przeciw). Traktat ma charakter wielostronnej umowy międzynarodowej, zawieranej między niektórymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przewiduje wprowadzenie rozwiązań, służących wzmocnieniu dyscypliny budżetowej – zasady zrównoważonego budżetu i automatycznego mechanizmu korygującego. Strony traktatu zobowiązują się też do koordynacji polityki gospodarczej w celu pobudzenia konkurencyjności, wspierania zatrudnienia, stabilizacji finansów publicznych oraz wzmocnienia stabilności finansowej. Państwa, których walutą jest euro, w celu zarządzania strefą euro zobowiązują się co najmniej do 2-krotnych w ciągu roku nieformalnych szczytów państw strefy euro. Państwa niemające waluty euro mogą uczestniczyć w tych szczytach, biorąc udział w debatach dotyczących konkurencyjności, zmian struktury strefy euro, przyszłych zasad strefy euro oraz wdrażania traktatu. Traktat zacznie obowiązywać po ratyfikacji co najmniej przez 12 państw, których walutą jest euro, i w całym swoim zakresie będzie obowiązywać tylko w stosunku do państw mających taką walutę. W stosunku do pozostałych stron traktatu, w tym Polski, od dnia wejścia w życie traktat będzie obowiązywał jedynie w wąskim zakresie, tj. prawa udziału w niektórych debatach państw strefy euro i w zakresie współpracy parlamentarnej.

Bez poprawek, głosami 56 senatorów, przy 27 – przeciw, Izba przyjęła także ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o co postulowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mniejszość komisji wnosiła o wprowadzenie 3 zmian. Ustawa, uchwalona przez Sejm 25 stycznia 2013 r. z przedłożenia rządu, wiąże się z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012 z 11 lipca 2012 r. Nowe przepisy mają umożliwić stosowanie przejściowego wsparcia krajowego dla rolników z tych sektorów, które otrzymywały za 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, czyli producentów zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, roślin paszowych na trwałych użytkach zielonych, chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu. Dzięki temu utrzymana zostanie ciągłość wsparcia tych sektorów z budżetu krajowego. Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać od 15 marca do 15 maja 2013 r. na jednym formularzu obejmującym również inne rodzaje płatności.

Izba jednomyślnie, 84 głosami, poparła wniosek Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa, uchwalona przez Sejm 25 stycznia 2013 r., dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2012 r. (sygn. akt P 11/10). Za niekonstytucyjny uznano w nim przepis, uniemożliwiający uzyskanie przez dłużnika – wnioskodawcę zwolnienia z opłaty sądowej wnoszonej przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki nowelizacji zamiast dotychczasowego zakazu takiego zwolnienia zastosowane zostaną zasady ogólne, wynikające z ustawy o kosztach sądowych.

Senat wprowadził 13 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego 25 stycznia 2013 r. Wdraża ona przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z 24 listopada 2010 r. Zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą m.in. uproszczenia obowiązków informacyjnych związanych z niektórymi rodzajami ofert publicznych, umożliwienia stosowania przez emitentów w Polsce tzw. oferty kaskadowej (emitent udziela zgody na sprzedaż papierów wartościowych przez wybrane instytucje finansowe, np. banki, instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, lub ich konsorcja, w imieniu i na rachunek tych instytucji z wykorzystaniem prospektu emisyjnego, sporządzonego uprzednio przez samego emitenta) oraz rozszerzenia formy i treści podsumowania prospektu emisyjnego. Nowelizacja przewiduje ponadto m.in. zakaz publicznego poszukiwania inwestorów w wypadku oferty niepublicznej, a także możliwość rozpoczęcia akcji promocyjnej oferty publicznej dopiero po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. Zawiera również zmiany dotyczące sankcji administracyjnych. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie do ustawy 4 poprawek ujednolicających terminologię i uściślających, w wyniku głosowań popartych przez Senat. Jedna z nich określa m.in. warunki, jakie musi spełniać wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej równoważność ram prawnych i nadzorczych, dotyczących działania rynku regulowanego w państwie niebędącym państwem członkowskim, z rynkiem regulowanym. W trakcie dyskusji 11 zmian zaproponował senator Kazimierz Kleina, 9 z nich zyskało akceptację Izby. Senat zdecydował m.in., że odpowiedzialności za działanie wbrew przepisom ustawy będą podlegały wyłącznie te osoby działające w imieniu lub na zlecenie emitenta, które faktycznie rażąco naruszyły przepisy, a nie na przykład każdy członek zarządu spółki bez względu na swoje postępowanie. Senatorowie postanowili też, aby uczestnik oferty kaskadowej, dokonujący oferty publicznej, nie był obowiązany składać publicznie oświadczenia o prawdziwości, rzetelności i kompletności informacji zawartych w prospekcie emisyjnym, w brzmieniu określonym w rozporządzeniu 809/2004.

Z 3 poprawkami Izba przyjęła ustawę o ochronie roślin, uchwaloną przez Sejm 25 stycznia 2013 r. na podstawie projektu rządowego. Zastąpi ona ustawę o takim samym tytule z 2003 r. Nowa ustawa m.in. implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. W ustawie określono zasady wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin, a także prowadzenia upraw w systemie integrowanej produkcji roślin, w tym rejestracji takiej produkcji. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała wprowadzenie do ustawy 3 poprawek, jej mniejszość zaś – 33. Zmiany przyjęte przez Izbę przewidują, że w relacjach z organami administracji będzie używany zawsze język polski i dodatkowo, fakultatywnie język angielski.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Senat wprowadził 1 poprawkę legislacyjną do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowela została uchwalona przez Sejm 25 stycznia 2013 r. z przedłożenia poselskiego. Doprecyzowuje przepis regulujący wyznaczanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta terminu na wnoszenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uściśla też przepisy dotyczące wnoszenia uwag do projektu planu miejscowego w formie elektronicznej. Zgodnie z nowelizacją, również uwagi przekazane przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będą uważane za wniesione w formie pisemnej.

Senat poparł też 5 zmian zaproponowanych przez Komisję Gospodarki Narodowej oraz Komisją Ustawodawczą i 1 poprawkę, zgłoszoną podczas dyskusji przez senatora Stanisława Iwana, do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, którą Sejm uchwalił 8 lutego 2013 r. z inicjatywy rządu. Jej celem jest zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych. Wprowadzono zasadę, że terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony ustalą inny okres i nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Przekroczenie 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie, pod warunkiem że wierzyciel udowodni, iż okoliczności takiej umowy były rażąco nieuczciwe. Po wypełnieniu zobowiązań umownych wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie, w wysokości określonej w ustawie lub uzgodnionej między stronami. W wypadku transakcji między przedsiębiorcami a organami publicznymi przyjęto 30-dniowy termin zapłaty. Oznacza to, że czas uregulowania należnej zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. W wypadku skomplikowanych transakcji, złożonych procedur i dużej liczby podmiotów w niej uczestniczących możliwe będzie wydłużenie terminu zapłaty – maksymalnie do 60 dni kalendarzowych pod warunkiem zgody obu stron. Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać odsetki. Dzięki nowemu przepisowi wierzyciel zyska możliwość pokrycia kosztów poniesionych podczas dochodzenia od dłużnika należności. Będzie to stała rekompensata w wysokości równej 40 euro, naliczana od chwili, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach. Przyjmując poprawki, senatorowie zdecydowali, aby za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważany był również dzień określony w wezwaniu dłużnika do zapłaty dokonanym w postaci elektronicznej, ale pod warunkiem że strony przewidziały w umowie taki sposób składania oświadczeń woli. Na podstawie innej senackiej zmiany w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, gdy umowa niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie określi termin zapłaty dłuższy niż standardowy, zostanie zastosowany taki sam mechanizm określania odsetek jak przy transakcjach, w jakich dłużnikiem jest podmiot publiczny. Senat wprowadził także poprawkę, uwzględniającą, że Narodowy Bank Polski ogłasza średnie dzienne kursy walut obcych wyłącznie w dni robocze. Pozostałe przyjęte zmiany miały charakter redakcyjny.

Izba na tym posiedzeniu zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zaproponowano wprowadzenie takich zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla przedsiębiorców, jak w wypadku pracowników. Przyjęto, że jeśli niezdolność do pracy przedsiębiorcy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, to podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna zadeklarowana kwota. Dotychczas tą podstawą była wartość deklarowanej kwoty, zmniejszona proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjęto zasadę, zgodnie z którą do wznowienia postępowania w sprawach rozstrzygniętych decyzjami ZUS będzie mogło dojść, jeśli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okażą się fałszywe, dana decyzja wydana została w wyniku przestępstwa albo wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi. Pozostawiono możliwość zmiany decyzji ostatecznych bez ograniczenia czasowego, ale jedynie za zgodą stron i gdy przemawiać będzie za tym ich „słuszny interes”. Umożliwiono też ponowne rozstrzygnięcie sprawy załatwionej w sposób nieprawidłowy na skutek błędu organu rentowego. Wprowadzono również terminy ograniczające dopuszczalność wzruszania decyzji ostatecznych.

Z kolei w projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zaproponowano przyznanie nauczycielom przedszkoli prawa do ulg w opłatach za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego (kolejowy i autobusowy, z wyłączeniem komunikacji miejskiej), z którego korzystają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy. Projekt przewiduje też obniżenie wysokości ulgi z 37% do 33%.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wprowadzono możliwość zwrotu opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych przez komornika dłużnikowi, jeżeli dłużnik przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie przez niego świadczenia, a którego nie był w stanie przedstawić, zanim doszło do umorzenia postępowania.