Poprzednia wersja

W dniu 30 stycznia br. odbyło się 26. posiedzenie Senatu. Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy zmarłego senatora Antoniego Motyczki. Senat rozpatrzył na tym posiedzeniu 4 ustawy, wszystkie przyjął bez poprawek. Zapoznał się również z informacją prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP, mających na celu wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego, oraz informacją ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku, przedstawioną przez wiceministra transportu Andrzeja Massela. Głosami 79 senatorów, przy 5 – przeciw, Izba poparła wniosek Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Sejm uchwalił nowelizacją 25 stycznia 2013 r. z inicjatywy Senatu. Ma ona na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. Umożliwia gminom m.in. wybór różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi – według zużycia wody, na pozostałym – zgodnie z inną metodą. Ponadto zmiany ułatwią gminom pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właścicielom nieruchomości – ich uiszczanie. Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50% w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. ilość odpadów ulegających biodegradacji umieszczanych na składowiskach ma nie przekraczać 35% całkowitej masy tych odpadów. Ponadto nowelizacja umożliwiła właścicielom nieruchomości składanie drogą elektroniczną oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących lokal, o powierzchni mieszkania albo zużyciu wody itd. Rada gminy określa wzór takiej deklaracji, rodzaj podpisu elektronicznego, formę i wszystkie szczegóły. Gmina może przejąć obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki na nieczystości i zadbać o nie, o ich stan sanitarny i stan techniczny. Na mocy nowelizacji burmistrzowi, prezydentowi i wójtowi gminy przysługują uprawnienia egzekutora podatku od nieczystości. Rady gmin, które podjęły już uchwały o sposobie naliczania opłat zgodnie ze starą ustawą, czyli wypełniły swój obowiązek, mogą zmienić podjęte uchwały, dostosować ich zapisy do swoich potrzeb już pod rządami nowej ustawy.


Na wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senat jednomyślnie, 84 głosami, poparł bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uchwaloną przez Sejm 4 stycznia 2013 r. na podstawie projektu poselskiego. Nowela powinna usprawnić pracę terenowych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaproponowane zmiany mają charakter techniczny i ich przyjęcie spowoduje, że decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zamiast podpisu będą mogły zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

Senat również jednomyślnie, 84 głosami, opowiedział się za wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i przyjął bez poprawek ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r., z przedłożenia rządu uchwaloną przez Sejm 4 stycznia 2013 r. Ustawa ma na celu ratyfikację umowy między Polską a Grenadą, dotyczącej wymiany informacji o istotnym znaczeniu dla określenia wymiaru i poboru podatku, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, a także dochodzenia i ścigania w sprawach podatkowych.

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, uchwalona przez Sejm 25 stycznia 2013 r. na podstawie projektu rządowego, umożliwia udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorstwom pomocy publicznej lub tzw. pomocy de minimis w formie gwarancji i poręczeń w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Nowelizacja daje możliwość udzielania poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną oraz pomoc de minimis w wypadku, kiedy pobierana jest opłata w wysokości niższej niż rynkowa lub nie jest pobierana wcale, co powinno zwiększyć dostępność tej formy zabezpieczenia spłaty kredytów dla przedsiębiorców. Warunki i terminy przekazywania środków na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem gwarancji i poręczeń określi umowa między ministrem finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Banki komercyjne będą mogły rozszerzyć ofertę kredytową adresowaną do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki zabezpieczeniu spłaty udzielanych kredytów przez poręczenia i gwarancje BGK. Izba w wyniku głosowania (83 głosy za, 1 wstrzymujący się) poparła wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej zgłosiły o przyjęcie nowelizacji bez poprawek.