Poprzednia wersja

Senat na zakończonym 22 września 2016 r. posiedzeniu bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która zwiększa górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł, a także nowelę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłużającą o 3 lata obecne zasady obliczania „janosikowego” dla województw. Senatorowie wprowadzili jedną poprawkę do specustawy zwiększającej skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Izba na tym posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.


Senatorowie w trakcie 26. posiedzenia wysłuchali informacji przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. kiedy przewodnictwo w Radzie UE sprawowała Holandia. Informację przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Izba zapoznała się także z informacją szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdy o wynikach działalności CBA w 2015 roku. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, której projekt przygotował rząd, zwiększa górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł. w latach 2015 – 2018.Nowela ma umożliwić uruchomienie środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń. Ustawa zakłada m.in. przedłużenie do 2020 r. okresu finansowania dotacją budżetową zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o.o. Nowelizacja przewiduje też m.in. przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której projekt przygotował rząd, zakłada przedłużenie na lata 2017-2019 obowiązywania dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (służącego wyrównaniu różnic w dochodach poprzez system subwencji) dla samorządów województw. Przedłużenie działania obecnego systemu (tzw. janosikowego) było konieczne, ponieważ zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału obowiązują do końca 2016 r. Bez przedłużenia obecnych zasad samorządy województw nie otrzymałyby w 2017 r. i w kolejnych latach subwencji regionalnej pochodzącej z wpłat. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów. Nowela zakłada, że tak jak w 2016 r. w budżetach państwa na lata 2017-2019 zostanie utworzona rezerwa celowa, której środki będą zasilały budżety samorządów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich. Tzw. janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest woj. mazowieckie.

Izba odrzuciłaprojekt nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Projekt tej ustawy przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji. Miała ona na celu stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego.

Izba przeprowadziła także głosowanie nad projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i podjęła uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Projekt tej noweli przygotowali senatorowie. Ma on na celu m.in. zwiększenie wysokości świadczenia określonego w ustawie z 400 zł do poziomu połowy najniższej emerytury, zakłada zmianę progów dochodowych warunkujących możliwość przyznania tego świadczenia oraz rozszerza zakres podmiotowy. Świadczenia, o których mowa w ustawie mają charakter uzupełniający, uzależniony od obecnej sytuacji materialnej byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, zatem mają charakter pomocy socjalnej. Ponadto projekt tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy. Według senatorów projekt nowelizacji jest potrzebny, gdyż parlament uchwalając tę ustawę przyjął rozwiązanie oparte o regułę nadmiernej ostrożności budżetowej.

Senat wprowadził jedną poprawkę do specustawy ułatwiającej walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ma zwiększyć skuteczność zwalczania ASF. Nowe przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej m.in. do nakładania dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób. Za ich nieprzestrzeganie przewidziano kary. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać: ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem; przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców świń; sanitarny odstrzał dzików, ale także sposób postępowania z zastrzelonymi zwierzętami, czy np. rozłożenie mat dezynfekcyjnych na drogach. Nowe przepisy pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na lepszą identyfikację osób (podmiotów) prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza przepisy dotyczące rejestracji świń. Wprowadza obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży, upadków, w ciągu 24 godzin. Istotną zmianą jest też wprowadzenie znakowania zwierząt numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały, co ma znaczenie w walce z ASF. Do tej pory zwierzę było znakowane tylko w siedzibie stada, w której się urodziło. Poprawka Senatu wprowadzona do noweli zmniejsza kary dla dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za niewykonanie nakazów sanitarnego odstrzału dzików.

Izba wyraziła zgodę na powołanie Marcina Cichego, na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wcześniej na to stanowisko powołał Marcina Cichego Sejm.