Poprzednia wersja

W dniach 20–21 marca br. odbyło się 29. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjęła 1 uchwałę okolicznościową. Senatorowie zapoznali się także z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2012 r., podczas prezydencji cypryjskiej. Przedstawił ją podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar.

Senat 56 głosami, przy 29 wstrzymujących się, wprowadził 21 poprawek do, uchwalonej przez Sejm 22 lutego 2013 r. na podstawie projektu rządowego, ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Implementuje ona przepisy 3 unijnych rozporządzeń stanowiących tzw. pakiet drogowy: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009, określających zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Nowelizacja wdraża także dyrektywę nr 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu (objęcie koniecznością ewidencji czasu pracy kierowców prowadzących własną działalność gospodarczą). Zamiast dotychczasowej licencji od przewoźników krajowych wymagane będzie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a na wykonywanie drogowego transportu międzynarodowego osób i rzeczy – odpowiedniej licencji wspólnotowej. Nowelizacja wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących warunków i trybu uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych. Nowe regulacje powinny wpłynąć na podniesienie poziomu jakości świadczonych usług transportowych, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, a także na wzrost liczby przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosła o wprowadzenie do ustawy 8 poprawek, Komisja Gospodarki Narodowej zaś – 11, w większości o charakterze doprecyzowującym i korygującym. W trakcie dyskusji senator Andrzej Owczarek zaproponował m.in. zmianę terminu wejścia w życie ustawy, umożliwienie wydawania wtórników licencji i zmiany danych w dotychczas wydawanych licencjach, które na mocy ustawy zachowują ważność, oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych tak, aby obejmowały również licencje na międzynarodowy transport drogowy, wydane przed dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie te propozycje zostały poparte przez Izbę.


Bez poprawek natomiast senatorowie jednomyślnie, 85 głosami, poparli ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Taki wniosek przedstawiła Komisja Obrony Narodowej. Nowelizacja, uchwalona przez Sejm 22 lutego 2013 r. na podstawie projektu prezydenta Bronisława Komorowskiego, mająca obowiązywać w latach 2014–2023, przewiduje, że w ramach 1,95% PKB, co roku zapisywanego w budżecie na obronność, kwoty wynikające ze wzrostu gospodarczego będą przeznaczane na obronę przeciwrakietową. Nie może to być mniej niż 20% wydatków na modernizację techniczną wojska. Dzięki stabilnemu finansowaniu do 2023 r. armia otrzymałaby mobilny system przeciwrakietowy, zapewniający ochronę wybranych obszarów – ważnych obiektów lub dużych zgrupowań wojsk, a w razie potrzeby także kontyngentów za granicą. Polski system ma się nadawać do samodzielnego użycia do obrony terytorium kraju, a także być w pełni kompatybilny i zintegrowany z systemem budowanym przez NATO. Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej, na obronę przeciwlotniczą w ciągu 10 lat będzie do dyspozycji około 28 mld zł.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Izba przyjęła również bez poprawek (79 głosów za, 2 – przeciw, 3 wstrzymujące się) ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 22 lutego 2013 r. z inicjatywy swojej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nowelizacja ma usprawnić udzielanie wsparcia osobom potrzebującym. Zaproponowane zmiany są związane m.in. z upływem 31 grudnia 2012 r. okresu realizacji programów naprawczych w domach pomocy społecznej. Zmieniono m.in. definicję średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej i uporządkowano kwestię uprawnienia do otrzymywania świadczeń przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Do zadań samorządu województwa dodano diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie. Nowelizacja upraszcza ponadto procedury wyliczania wysokości świadczeń w razie zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i okresowego. Wprowadza również nowy typ domu pomocy społecznej dla osób z problemem alkoholowym. Doprecyzowuje także sposób wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, który nie działał cały rok. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomendowała wprowadzenie 1 poprawki rozszerzającej grupę beneficjentów pomocy społecznej, którzy otrzymują zasiłek stały bądź starają się o niego. Poprawkę zaproponował też senator Aleksander Świeykowski.

Senat rozpatrzył również 3 projekty ustaw i zdecydował o wniesieniu do Sejmu 2 z nich. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych proponuje się, aby przy obliczaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego okresy niewykonywania pracy po 31 grudnia 1956 r., a przed 4 czerwca 1989 r. z powodu represji politycznych zostały zaliczone do okresów składkowych. Obecnie okresy niewykonywania pracy spowodowane represjami politycznymi są traktowane jako nieskładkowe i zaliczane w wymiarze nie większym niż 5 lat. Projekt przygotowała Komisja Praw Człowieka i Praworządności i Petycji. Realizuje on postulat zawarty w petycji skierowanej do marszałka Senatu przez Stanisława Sz. Nad taką samą inicjatywą senacką pracował Sejm poprzedniej kadencji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 lipca 2012 r. (sygn. akt P 8/12), w którym za niezgodne z konstytucją uznano obciążanie pozwanej spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu niezależnie od wyniku postępowania sądowego. W projekcie proponuje się, aby osoby występujące z powództwem nie musiały ponosić w trakcie procesu kosztów sądowych. Tymczasowo wziąłby je na siebie Skarb Państwa, a następnie sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzygałby, kto je pokryje. Obciążenie powoda tymi wydatkami, a także pozostałymi kosztami procesu, których nie miało obowiązku ponosić, byłoby możliwe jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych. Spółdzielnie mieszkaniowe miałyby możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów od Skarbu Państwa, jeżeli nie będzie podstaw do obciążenia nimi strony, która przegrała postępowanie.

Senat, zgodnie z rekomendacją Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia, odrzucił projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w którym wnioskodawcy – senatorowie PiS proponowali przedłużenie terminu organizowania i odbywania staży podyplomowych do 2016 r.

Na tym posiedzeniu Izba podjęła również uchwałę upamiętniającą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Napisano w niej m.in., że „do historii przejdzie jako symbol oporu wobec totalitaryzmu komunistycznego i pionier tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę solidarności, zanim złączyła ona Polaków w 1980 r.”. „Dla wielu osób – w tym z kręgów laickiej opozycji i środowisk niepodległościowych – był niekwestionowanym autorytetem, a swoją niezłomną postawą dawał przykład innym”.

W wyniku głosowań senatorowie poparli wnioski Komisji Ustawodawczej o odrzucenie projektów uchwał: w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej; w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci; w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth, a także projektu stanowiska Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej. Projekty uchwał zostały wniesione przez senatorów.