Poprzednia wersja

Późnym wieczorem 4 listopada 2016 r. zakończyło się 29. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Ustawa, której projekt przygotował rząd, ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia kobietom, które urodzą ciężko chore dziecko i ich rodzinom. Przewiduje, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Zgodnie z ustawą wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa m.in. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wsparcie obejmie też pomoc psychologiczną oraz prawną. Ustawa zakłada m.in., że dzieci do 18. roku życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie ich rozwoju lub w czasie porodu, będą mogły korzystać ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością.


Senat na tym posiedzeniu przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wprowadzające tę ustawę.

Izba wprowadziła 12 poprawek do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jej projekt przygotowali posłowie. Ustanawia ona od 1 stycznia 2017 r. Krajową Administrację Skarbową, czyli wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Celem KAS ma być zwiększenie wpływów do budżetu, uszczelnienie systemu podatkowego, zmniejszenie biurokracji i przeniesienie części pracowników do pomocy podatnikom i przedsiębiorcom. Ustawa przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. KAS będzie podporządkowana ministrowi finansów, a jej szefem ma być wiceminister finansów. Senatorowie z czterema poprawkami przyjęli ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Był to projekt poselski. Zawiera ona regulacje dotyczące wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadzająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami. Poprawki senackie przewidują, że ustawa ma obowiązywać od 1 marca 2017 r., a nie od 1 stycznia, ponadto ze służb skarbowych zostanie zdjęta odpowiedzialność za ochronę lotnisk.

Senatorowie z czterema poprawkami przyjęli ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Był to projekt poselski. Zawiera ona regulacje dotyczące wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadzająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Izba wprowadziła 81 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektów rządowych. Nowelizacja dostosowuje przepisy polskie do unijnych. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa usług płatniczych i rozwój krajowego systemu kart płatniczych. Umożliwia ona zakładanie tzw. podstawowego rachunku płatniczego, którego posiadacz uzyska darmowy dostęp do podstawowych transakcji. Ustawa zakłada również, że konsumenci będą mogli łatwiej przenosić rachunek płatniczy w przypadku, gdy znajdą atrakcyjniejszą ofertę. Wprowadza ona także nowe procedury nadzorcze nad płatnościami elektronicznymi. Określa bowiem zasady funkcjonowania stron internetowych porównujących oferty rachunków płatniczych. Za pośrednictwem tych stron będzie można również porównać bankomaty – dowiedzieć się, z których gotówkę można pobrać bezpłatnie. Wykaz takich stron internetowych będzie dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa nakłada też na dostawców usług płatniczych obowiązek bezpłatnego przekazywania na prośbę konsumenta informacji dotyczących opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku płatniczego. Informacje te mają być jasne i precyzyjne, aby konsument był w pełni świadomy, za jakie usługi zapłaci. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami. Większość poprawek senackich ma charakter legislacyjny. Senatorowie zaproponowali, aby w przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego podmiot, w którym rachunek był prowadzony, musiał w ciągu dwóch tygodni przekazać zestawienie opłat za okres tuż przed rozwiązaniem umowy. Kolejna poprawka doprecyzowuje, że po przeprowadzeniu przez klienta pięciu bezpłatnych operacji w miesiącu, bank lub SKOK będzie mógł naliczyć opłaty, ale opłaty te nie mogą być wyższe od najczęściej stosowanych przez danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do analogicznych transakcji. Następna poprawka określa, że bank będzie miał takie same obowiązki informacyjne wobec dotychczasowego posiadacza rachunku (np. przekazanie istniejących na rachunku stałych poleceń przelewu oraz zgód na realizację poleceń zapłaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy), gdy posiadacz rachunku będzie chciał otworzyć nowy rachunek w innym państwie członkowskim UE.

Senatorowie z dwiema poprawkami przyjęli ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja tworzy instrumenty prawne niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań oraz prowadzenia spójnej polityki przez ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę morską, rybołówstwo oraz żeglugę śródlądową. Przewiduje ona zmianę podziału kompetencji organów administracji publicznej przez zmianę ponad 20 ustaw. Nowe przepisy zmierzają w szczególności do rozszerzenia uprawnień ministra odpowiedzialnego za żeglugę śródlądową. Wiąże się to z tym, że w nowelizacji z 19 listopada 2015 r. ustanowiono żeglugę śródlądową osobnym działem administracji rządowej. Jedna z poprawek zaproponowanych przez Senat zakłada, że Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie miała dziesięciu, a nie jedenastu członków.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Był to rządowy projekt. Na mocy nowelizacji decyzja organu rentowego zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze, nie może być wydana później niż w terminie pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Skutkiem przyjęcia ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych kwot. Jest to rozwiązanie korzystne dla świadczeniobiorców, ponieważ ogranicza w czasie roszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przyznaje osobom, które opiekowały się niepełnosprawnymi, a po śmierci podopiecznych utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Umożliwia ona zaliczenie okresu pobierania takiego świadczenia i zasiłków do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Przed południem Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. W trakcie debaty nad tym punktem porządku obecny był ambasador Kazachstanu Ałtaj Abibułłajew. Po głosowaniu marszałek Stanisław Karczewski wręczył ambasadorowi tekst uchwały. Celemustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. jest wyrażenie przez parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji umowy. Ustawę opracował rząd. Jest to tzw. duża ratyfikacja, wynikająca z art. 89 Konstytucji. Po wejściu w życie umowa uchyli tę obecnie obowiązującą z 1995 r. Porozumienie dotyczy współpracy politycznej, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, gospodarczej i sektorowej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senat przyjął także pięć z sześciu uchwał ustanawiających patronów dla 2017 r. Będą to: Władysław Biegański, Tadeusz Kościuszko, Józef Haller, Władysław Raczkiewicz. Rok 2017 będzie także rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego. Jej projekt został przygotowany przez senatora Waldemara Kraskę. W uchwale Senat zwraca się do uczelni medycznych i samorządu zawodowego o popularyzację tej postaci. Wybitny lekarz, badacz, etyk, społecznik zmarł 29 stycznia 1917 r. Uczynił z prowincjonalnego szpitala w Częstochowie ośrodek naukowy – „małą klinikę”, której dorobek porównywano z dorobkiem ośrodków uniwersyteckich. W ciągu 35 lat pracy w Częstochowie Biegański ogłosił drukiem 132 prace w dziedzinie medycyny i filozofii. Był prekursorem kilku dziedzin medycyny, w tym neurologii, kardiologii, ortopedii. Popularyzował oświatę sanitarną, w szczególności zasady higieny, wygłaszając liczne odczyty.

Izba przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Jej projekt został opracowany przez grupę senatorów. W uchwale Senat zwraca się do władz wojskowych, środowisk oświatowych, organizacji społecznych, kościuszkowskich, harcerzy, instytucji kultury i mediów o organizowanie i wspieranie obchodów rocznicowych. Obrońca Konstytucji 3 Maja w wojnie z 1792 r. z Rosją, naczelnik insurekcji z 1794 r., polski i amerykański generał, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obywatel honorowy Republiki Francuskiej, zmarł 15 października 1817 r. w Solurze. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, by naród polski oddał należny hołd pamięci swego bohatera, bohatera światowej sławy, a także by młodym pokoleniom wskazać przykład służby i poświęcenia dla Ojczyzny i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu” – czytamy m.in. w uchwale.

Senat ustanowił rok 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera. Projekt tej uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna. Przypomina ona, że generał Haller (1873–1960) był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym. „Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera pozwoli nie tylko przybliżyć postać samego generała i jego najbliższych (Stanisława Hallera i Cezarego Hallera, także oficerów Wojska Polskiego), ale także skupić uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości i patriotycznego ducha” – czytamy m.in. w uchwale.

Uchwała o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia, przygotowana przez grupę senatorów, została podjęta w obecności o. Mariana Waligóry, przeora klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze, o. Mariusza Tabulskiego, definitora generalnego, o. Marka Tomczyka, przeora klasztoru ojców Paulinów w Warszawie i o. Pawła Przygodzkiego, sekretarza generalnego. Uchwała przypomina, że 8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej. Obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI dokonał na Jasnej Górze arcybiskup Krzysztof Szembek. Senatorowie wyrazili przekonanie, że przywołanie historycznego wydarzenia z roku 1717 i ustanowienie z tej okazji roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, „będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa, w szczególności dla młodego pokolenia”.

W głosowaniu przepadła uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana. Projekt tej uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w związku z 80. rocznicą śmierci oraz 140. rocznicą urodzin poety.

Izba podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza. Jej projekt został opracowany przez grupę senatorów. Senat pragnie uhonorować jednego z najważniejszych polityków pierwszej połowy XX wieku, albowiem 6 czerwca 2017 r. upływa siedemdziesiąt lat od jego śmierci. „Postrzegany był jako państwowiec. Jednak najważniejszy urząd, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przyszło mu zajmować w tragicznym dla Polski okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Jedną z przyczyn nominowania go na stanowisko prezydenta były jego bardzo dobre kontakty z Polonią, zapoczątkowane w okresie pełnienia funkcji marszałka Senatu, izby parlamentu sprawującej opiekę nad Polonią”- napisali m.in. senatorowie. Ich zdaniem, w tych niełatwym okresie Raczkiewicz był dla Polaków w kraju i za granicą symbolem trwania państwowości polskiej. Senat zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację Roku Władysława Raczkiewicza. „Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego” – czytamy m.in. w uchwale.

Na początku obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć senatora I kadencji Lecha Kozioła, zmarłego 2 listopada br.