Poprzednia wersja

W dniu 4 sierpnia 2016 r. zakończył się drugi dzień 24. posiedzenia Senatu.Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego niedawno senatora III kadencji Stanisława Kochanowskiego.Senatorowie wysłuchali sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na temat petycji rozpatrzonych w 2015 r., które przedstawił jej przewodniczący senator Michał Seweryński, a także informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela na temat bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych i planowanych środków wsparcia, a także programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.Senat przyjął dwie uchwały i 14 ustaw. Były to:

 

Uchwała w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów. Senatorowie przypominają w niej, że gen. dywizji Tadeusz Bór-Komorowski, komendant główny Armii Krajowej, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych oraz premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie zmarł w Wielkiej Brytanii 24 sierpnia 1966 r. Trzykrotnie był odznaczony orderem Virtuti Militari: w 1921 r. – Krzyżem Srebrnym, w 1942 r. – Krzyżem Złotym, a w 1947 r. – Krzyżem Komandorskim Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1995 r. został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. „W lipcu 1943 r. został dowódcą Armii Krajowej, a rok później podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. W Radiu Wolna Europa po latach mówił: +Gdybyśmy się zachowali biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu+” – czytamy w uchwale. Senat w niej oddaje hołd „temu wybitnemu Polakowi, uczestnikowi dramatycznych wydarzeń XX wieku” i zwraca się do „instytucji życia publicznego o godne uczczenie pamięci legendarnego dowódcy największej podziemnej armii świata w czasach II wojny światowej”. Na Sali obrad Senatu obecny był syn generała Adam Komorowski.


Uchwała o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

 

Wniesiona przez grupę senatorów uchwała pozwala marszałkowi Senatu na powoływanie członków Rady w liczbie nie większej niż szesnastu (a nie jak przewidywała uchwalona przez Senat uchwała – nie większej niż piętnastu).

 

Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Senat przyjął ustawę z 14 poprawkami. Wprowadza ona zasadę, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana do rozliczania podatku VAT wspólnie z utworzonymi przez siebie jednostkami budżetowymi. Dotychczas każda jednostka była traktowana jako odrębny podatnik. Zmiany są konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r., który orzekł, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Był to rządowy projekt. Większość senackich poprawek ma charakter redakcyjny. Jedna z poprawek Senatu zakłada, że jeśli przed dniem wejścia w życie ustawy nie dokonano zwrotu środków unijnych, to jednostka samorządu terytorialnego nie będzie mogła dokonać odliczenia podatku w tym zakresie. Ponadto senatorowie zaproponowali przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów – z 1 września b.r. na 1 października 2016 r.

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Izba uchwaliła ustawę z 3 redakcyjnymi poprawkami. Wywodząca się z rządowego projektu nowelizacja wprowadza od 1 stycznia 2017 r. 15-procentową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników tego podatku, czyli podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro. Obniżka CIT z 19 do 15 % obejmie również podatników rozpoczynających działalność. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z jednym wyjątkiem.

 

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 

Przygotowana przez rząd ustawa została przyjęta bez poprawek. Zmierza ona do wzmocnienia systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. W tym celu powstanie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny TFG) – w postaci wyodrębnionego rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. TFG stanowić będzie – obok systemu podstawowego – system uzupełniający zabezpieczeń finansowych biur podróży. Umożliwi on gromadzenie środków na wypadek, gdy zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotów z nieudanych imprez i zwrot pieniędzy klientom. Koszt obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez UFG będzie pokrywany ze składek biur podróży (wpłat przedsiębiorców) w wysokości od 0 do 30 zł od klienta. Zgodnie z nowelizacją, ochroną wynikającą z funkcjonowania TFG będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce, niezależnie od wysokości wnoszonej przez nie składki. Touroperatorzy będą musieli wydać klientowi, który opłaci całą należność za usługę bądź zaliczkę przekraczającą 10 proc. tej kwoty, pisemne potwierdzenie odprowadzania składek do TFG i poinformować go o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

 

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 

Nowelizacja została przyjęta bez poprawek. Przewiduje ona m.in., że zakład pracy chronionej, który mimo obowiązku w ogóle nie przekazuje pieniędzy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, będzie musiał zwrócić te środki, a ponadto wpłacić 30 proc. tej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa zakłada też, że nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 r. Był to poselski projekt Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 listopada br. z wyjątkami.

 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

 

Senat wprowadził 4 poprawki do ustawy. Powstała na bazie projektu poselskiego nowelizacja ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Stanowi ona, że placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może się mieścić w jednym budynku ani na jednym terenie z m.in. izbami wytrzeźwień, ośrodkami pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, hospicjami, zakładami opiekuńczo-leczniczymi. Celem ustawy jest też odejście od zapewniania jednostkom wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w sposób nieracjonalny. Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Poprawki senackie są głównie porządkujące. Jedna z poprawek przewiduje, że wojewoda mógłby zezwolić na funkcjonowanie na jednej nieruchomości gruntowej więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

 

Senatorowie uchwalili ustawę bez poprawek. Był to projekt poselski. Nowelizacja przewiduje, że odwoływanie wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki będzie samodzielną kompetencją ministra środowiska. Dotychczas podejmował on takie decyzje na wniosek prezesa Agencji. Ponadto rozstrzyga, że minister środowiska będzie powoływał i odwoływał, w pierwszym przypadku po zasięgnięciu opinii prezesa Agencji, członków działającej przy prezesie jako organ opiniodawczy i doradczy Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Posłowie zwiększyli maksymalną liczbę członków rady z 7 do 10. Był to projekt poselski. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania

 

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy. Ustawa wprowadza regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które prawnie uregulowały do nich dostęp. Tym samym wdraża ona przepisy unijne zapewniające realizację Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych ( z wyjątkiem ludzkich) oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów. Ma to zapobiec praktykom bogacenia się kosztem krajów o wysokiej różnorodności biologicznej, albowiem są to głównie kraje rozwijające się. Zasoby genetyczne są szczególnie ważne w produkcji żywności, leśnictwie, farmaceutyce i kosmetyce, a także spełniają istotną rolę w odbudowie zdegradowanych ekosystemów i ochronie gatunków zagrożonych. Polska podpisała dokument z Nagoi w 2011 r., ale jeszcze go nie ratyfikowała, ponieważ chce to poprzedzić przyjęciem odpowiednich regulacji krajowych. Kontrolą użytkowników zasobów genetycznych oraz rejestru kolekcji zasobów genetycznych będzie się zajmowała Inspekcja Ochrony Środowiska. Ustawa wprowadza administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie nowych przepisów, np. za przekazanie i wykorzystanie zasobów genetycznych – bez uzgodnionych warunków lub niezgodnie z nimi – nakładana będzie kara od 5 tys. do 50 tys. zł. Był to rządowy projekt.Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 

Bez poprawek przyjęto wywodzącą się z projektu rządowego ustawę. Ma ona na celu umożliwienie Krajowej Szkole Administracji Publicznej prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej. Przeprowadzenie szkolenia będzie mógł szkole zlecać Szef Służby Cywilnej – to będą szkolenia centralne w służbie cywilnej. Szkolenie będą mogli zlecać także dysponenci środków budżetowych – będą to szkolenia dla pracowników urzędu obsługującego dysponenta lub jednostek mu podległych albo przez niego nadzorowanych. Warunkiem zlecenia szkoleń centralnych ma być wcześniejsze zawarcie porozumienia między dyrektorem szkoły a Szefem Służby Cywilnej, w którym określone zostaną zakres, warunki i tryb realizacji szkoleń. Szkolenia takie mają być finansowane za pomocą dotacji celowej udzielanej KSAP lub z pieniędzy dysponenta środków budżetowych zlecającego szkolenie. Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

 

Przyjęta bez poprawek nowelizacja przesuwa do 1 stycznia 2018 r. termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym po to, aby umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z nałożonych na nie zadań w zakresie organizowania tego transportu. Był to senacki projekt. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 

Z 1 poprawką przyjęto nowelizację, która przesuwa o pięć lat termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będą mogli złożyć wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (czyli skorzystać z rozwiązań specustawy lotniskowej). Terminem granicznym był w świetle obowiązujących przepisów 31 grudnia 2015 r. Natomiast po nowelizacji wniosek taki będzie można złożyć do dnia 31 grudnia 2020 r. Był to poselski projekt. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

 

Ustawę uchwalono bez poprawek. Przygotowana przez posłów nowelizacja zmienia zasady działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Przewiduje ona, że komisja będzie miała prawo nie tylko do prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, ale także do ich nadzorowania. Ustawa zawiera przepis zobowiązujący członków komisji i jej ekspertów do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w związku z badaniem zdarzenia lotniczego. Przewodniczący komisji, jego zastępcy, sekretarz oraz członkowie nie będą już wyznaczani, ale powoływani na cztery lata przez ministra właściwego do spraw transportu. Zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz komisji mają być powoływani na wniosek przewodniczącego, a członkowie – po zasięgnięciu jego opinii. Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą przewodniczący jest wyznaczany na pięć lat, a jego zastępcy, sekretarz komisji i członkowie bezterminowo. Ponadto minister będzie mógł odwołać członka komisji na wniosek przyjęty bezwzględną większością głosów komisji – dotychczas odbywało się to przez tzw. cofnięcie wyznaczenia. Zgodnie z nowelizacją minister odpowiedzialny za transport powoła przewodniczącego komisji w terminie 14 dni od wejścia w życie nowych przepisów, a jego zastępców i sekretarza w ciągu 30 dni. Tym samym wygaśnie stosunek pracy z przewodniczącym, jego zastępcami i sekretarzem wyznaczonymi na postawie dotychczasowych regulacji. Nowelizacja – z wyjątkiem jednego przepisu – ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Nie wprowadzono poprawek do nowelizacji. Ustawa ma na celu zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Ma ona zapobiegać nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych, aby nie były tworzone podmioty lecznicze nieadekwatne w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze. Stąd też opinie będą wydawane przez wojewodów z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zwany Instrumentem Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Będzie on zawierał kilkadziesiąt pytań, odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Chodzi o dostosowanie podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ograniczenie marnowania pieniędzy publicznych. Był to projekt rządowy. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 

Nowelizacja została przyjęta bez poprawek. Wywodząca się projektu rządowego ustawa poszerza zakres dokumentów gromadzonych w elektronicznym Rejestrze Spadkowym (publicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną) o europejskie poświadczenia spadkowe oraz orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. Wpisania tego poświadczenia do rejestru dokona z urzędu sąd albo notariusz je wydający. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

 

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Nie wprowadzono poprawek do ustawy. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do dyrektywy unijnej w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową. Daje ona większą swobodę nadawcom w zawieraniu umów o reemisję, a mianowicie wprowadza wyjątek od zasady obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi przy zawieraniu umów licencyjnych na reemisję w sieciach kablowych. Obowiązku tego nie będzie się stosować do praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego. Był to projekt rządowy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.