Poprzednia wersja

W dniach 12-13 grudnia 2012 r. odbyło się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 11 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt przewiduje, że gmina będzie mogła wybrać w sposób elastyczny, uwzględniający swoje specyficzne potrzeby zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami); o zmianie ustawy o usługach płatniczych (projekt określa maksymalną stawkę opłaty interchange, czyli należności pobieranej przez bank, który wydał kartę, od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej; eliminuje mechanizmy ograniczające konkurencję na rynku usług obsługi transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych); o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt przewiduje przyznanie prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w niektóre leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego tzw. żołnierzom górnikom, którzy w okresie PRL-u w ramach zastępczej służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranu i batalionach budowlanych).


Z 31 poprawkami w wyniku głosowania (63 głosy za, 27 – przeciw, 2 wstrzymujące się)senatorowie przyjęli ustawę o odpadach, uchwaloną przez Sejm z przedłożenia rządu 23 listopada 2012 r. Implementuje ona dyrektywę 2008/98/WE, dotyczącą gospodarki odpadami w Unii Europejskiej, zastąpi regulację z 2001 r. Ustawa wprowadza nowe definicje, np.: „sprzedawca odpadów” (dealer), „pośrednik w obrocie odpadami” (broker) i „zapobieganie powstawaniu odpadów”. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) znacznie zmieniono. Ustalono zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi. Określono obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników, a także organów administracji publicznej. Przyjęte reguły postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosły o wprowadzenie 26 poprawek do ustawy. Komisje dostrzegły też potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i przedstawiły wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt rozpatrzono w czasie tego samego posiedzenia. Propozycje poprawek do ustawy o odpadach zgłosili też senatorowie: Andrzej Pająk, Aleksander Pociej, Marek Rocki, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz i Alicja Zając. Przyjęte zmiany w większości miały charakter legislacyjny, doprecyzowujący i redakcyjny. Ponadto Izba m.in. wykluczyła możliwość unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w innych procesach niż przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, a także zdecydowała o umożliwieniu gminom stosowania bardziej elastycznych zasad ustalania stawek opłat za odprowadzanie odpadów od właścicieli nieruchomości.

W wyniku głosowania Senat poparł 2 poprawki, wniesione przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Za ich przyjęciem opowiedziało 63 senatorów, 28 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wniosek o wprowadzenie poprawki legislacyjnej złożył też senator Henryk Cioch, ale nie uzyskał on akceptacji Izby. Nowelizacja, uchwalona przez Sejm z przedłożenia poselskiego 23 listopada 2012 r., eliminuje możliwość różnicowania składek i świadczeń ubezpieczeniowych ze względu na płeć. Wynika to z konieczności wdrożenia do polskiego prawa wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2011 r., w którym przepis wyłączający usługi ubezpieczeniowe spod nakazu równego traktowania ze względu na płeć został uznany za niezgodny z prawem wspólnotowym. Senatorowie postanowili nie skreślać przepisu, który zakazuje różnicowania składek ze względu na ciążę. Zmienili także termin wejścia ustawy w życie z 21 grudnia 2012 r. na 14 dni od daty jej uchwalenia.

Senat poparł również 3 poprawki, zaproponowane przezKomisję Gospodarki Narodowej oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, doustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (89 głosów za, 1 – przeciw). Celem nowelizacji, którą Sejm uchwalił 23 listopada 2012 r. na podstawie projektu poselskiego, jest przyspieszenie wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte przez Skarb Państwa lub samorządy pod budowę dróg publicznych, w wypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ustalenie wysokości odszkodowania będzie mogło nastąpić w ciągu 60 dni, liczonych od nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na budowę drogi. Nowelizacja przewiduje także, aby w takiej sytuacji osobom uprawnionym do otrzymania odszkodowania wypłacano – na ich wniosek, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku – zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji o odszkodowaniu.

Bez poprawek, zgodnie z wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (64 głosy za, 27 – przeciw i 1 wstrzymujący się). Sejm uchwalił ją 23 listopada 2012 r. na podstawie projektu rządowego. Proponowane zmiany mają zapewnić spójność systemu prawnego regulującego od 2013 r. zasady wydłużania i zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wyeliminować z niego rozwiązania nakazujące bądź dopuszczające rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny. Nowe przepisy obejmą m.in.: nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celnej. Wyjątek stanowić mają mianowani nauczyciele akademiccy, z którymi będzie można rozwiązać stosunek pracy ze względu na ukończenie 67 lat.

Izba 59 głosami, przy 28 – przeciw i 1 wstrzymującym się, odrzuciła wniosek senatorów Jerzego Chróścikowskiego i Przemysława Błaszczyka o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.i przyjęła ją bez poprawek, o co wnioskowały Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (61 głosów za, 28 – przeciw, 1 wstrzymujący się). Zgodnie z ustawą, uchwaloną przez Sejm7 grudnia 2012 r. na podstawie projektu rządowego, w 2013 r. mają obowiązywać takie same przepisy dotyczące opłacania składek zdrowotnych rolników i ich domowników, jak w 2012 r. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w wypadku większych gospodarstw, o powierzchni ponad 6 ha – sam rolnik. Rolnik będzie także opłacać składki za domowników, po warunkiem że prowadzi działy specjalne produkcji rolnej.

Bez poprawek, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, Izba przyjęła też ustawę – Prawo pocztowe. Stanowisko takie poparło 61 senatorów, 31 było przeciw, 1 wstrzymał się. Ustawa, którą z inicjatywy rządu Sejm uchwalił 23 listopada 2012 r., przewiduje od 1 stycznia 2013 r. liberalizację rynku usług pocztowych zgodnie z tzw. III unijną dyrektywą pocztową. Wprowadza nową definicję samodzielnej usługi pocztowej. Będzie nią nie tylko cały proces od nadania do doręczenia przesyłki, ale także jego poszczególne etapy, czyli każda czynność wykonana od momentu przyjęcia przesyłki do jej doręczenia, np. sortowanie, transport. Wiąże się z tym interoperacyjność świadczenia pojedynczej usługi przez kilku operatorów, np. jeden przyjmuje przesyłki, drugi je sortuje, trzeci przewozi i doręcza. Ustawa likwiduje też obszar zastrzeżony w ramach usług powszechnych, dostęp do których ma zapewniać wyznaczenie operatora pocztowego świadczącego usługi w obrocie krajowym i zagranicznym. W ustawie ustalono ponadto zasady dostępu operatorów pocztowych do sieci pocztowej i elementów infrastruktury pocztowej. Określono też zakres przedmiotowy usług powszechnych i sposób ich świadczenia. Operatorzy pocztowi będą świadczyli usługi na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, a nie – jak obecnie – na podstawie zezwolenia. Wzmocniona zostanie ochrona konsumentów. Ustawa przewiduje ponadto rozszerzenie uprawnień regulacyjnych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek również ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wniosek przyjęto jednomyślnie, 93 głosami. Nowelizacja, uchwalona 7 grudnia 2012 r. z inicjatywy Senatu, wydłuża do 1 stycznia 2015 r. termin na dostosowanie się zarówno samorządów, jak i podmiotów niepublicznych prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (tzw. świetlice środowiskowe) do nowych wymogów. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowe wymogi dla świetlic środowiskowych, większość tych placówek nie byłaby jednak w stanie im sprostać i po 1 stycznia 2013 r. groziłaby im likwidacja. Tylko w Warszawie na 100 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe zaledwie 1 uzyskała wymagane pozwolenia, a np. w Płocku i Katowicach prawie żadna nie spełnia wymaganych standardów.

Izba 62 głosami, przy 28 wstrzymujących się, poparła także stanowisko Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej i przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm7 grudnia 2012 r. na podstawie projektu rządowego. Nowelizacja ma przyspieszyć i ułatwić obieg dokumentów między sądami powszechnymi, Krajowym Rejestrem Karnym (KRK) i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Dotychczasową wymianę dokumentów papierowych, przesyłanych pocztą, zastąpią ich elektroniczne odpowiedniki, przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Będą to: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym (system dozoru elektronicznego). Na początku, w zależności od możliwości techniczno-organizacyjnych sądów, będą funkcjonować 2 tryby wymiany informacji – obieg dokumentów papierowych przesyłanych pocztą i obieg teleinformatyczny. Dzięki tym zmianom sąd rejestrowy – wpisując do KRS nową spółkę i członków jej organów (zarząd, rada nadzorcza) lub dokonując zmian w ich składzie – będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną informacje z KRK o skazaniach osób kandydujących do władz. Ponadto sąd rejestrowy otrzyma z KRK informację o skazaniu osoby wpisanej już do KRS lub o orzeczonym wobec niej środku karnym (np. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).

Bez poprawek senatorowie poparli też ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, uchwaloną przez Sejm 12 grudnia 2012 r. z inicjatywy rządu. Nowelizacja przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach nie będą stosowane tzw. procedury ostrożnościowo-sanacyjne, czyli ograniczenia wynikające z przekroczenia tzw. pierwszego i drugiego progu ostrożnościowego, odpowiednio 50% i 55%, przez relację państwowego długu publicznego do PKB. Chodzi o ograniczenie wpływu wahań kursów walut obcych i prefinansowania pożyczek budżetu państwa w następnym roku budżetowym. Na koniec roku dług publiczny w walutach obcych przelicza się według ich średniego kursu, ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku. Według nowych przepisów, państwowy dług publiczny będzie przeliczany na złotówki także z zastosowaniem średniej arytmetycznej średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP w dni robocze w roku budżetowym, za który ogłaszana jest relacja. Tak wyliczona kwota zostanie pomniejszona o sumę wszystkich wolnych środków w dyspozycji ministra finansów na koniec roku budżetowego, służących finansowaniu pożyczek budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym. Jeśli wartość tej relacji do PKB będzie mniejsza niż 50% lub 55%, ograniczenia wynikające z procedury ostrożnościowej i warunkowe podniesienie podatku VAT nie wejdą w życie. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Podczas dyskusji poprawki zaproponował senator Marek Martynowski. W wyniku głosowania akceptację Senatu uzyskał wniosek komisji (63 głosów za, 28 wstrzymujących się).

Izba 61 głosami, przy 29 – przeciw, 1 wstrzymującym się, poparła również wniosek tej samej komisji o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, którą Sejm uchwalił 23 listopada 2012 r. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną UCITS IV, dotyczącą funduszy inwestycyjnych. Ma to zwiększyć efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na rynku krajowym i europejskim. Nowelizacja wprowadza możliwość transgranicznego łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych, zmienia zasady łączenia się krajowych funduszy inwestycyjnych, co powinno obniżyć koszty tych operacji. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, zamiast skrótu prospektu emisyjnego inwestorom będzie udostępniany dokument pn. „Kluczowe informacje dla inwestorów”, przedstawiający informacje w sposób jasny i zrozumiały, ułatwiający podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W nowelizacji uproszczono ponadto zasady wprowadzania jednostek uczestnictwa przez krajowe fundusze do obrotu w innych państwach członkowskich i zagranicznych funduszy do obrotu w Polsce. Zgodnie z intencją projektodawcy, czyli rządu, nowelizacja ma usprawnić wymianę informacji i współpracę Komisji Nadzoru Finansowego z odpowiednikami w innych państwach członkowskich.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych Izba przyjęła także bez poprawek ustawę o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. Protokół przewiduje opodatkowanie według tych samych zasad wszystkich marynarzy uzyskujących dochody w relacjach polsko-norweskich z tytułu wykonywania pracy najemnej w transporcie międzynarodowym na statkach morskich.