Poprzednia wersja

W dniach 29-30 listopada 2012 r. odbyło się 22. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 15 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw: o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego celem jest określenie w upoważnieniu ustawowym wytycznych dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, oraz o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, umożliwiającego wliczanie urlopu macierzyńskiego do okresu umożliwiającego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, przez pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego 6 miesięcy. Ponadto zmieniono skład Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.


 

Senat odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy o nasiennictwie (28 głosów za, 52 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i przyjął ją bez poprawek (50 głosów za, 29 – przeciw, 2 wstrzymujące się). Celem ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu prezydenckiego 9 listopada 2012 r., jest szybkie wdrożenie przepisów 8 dyrektyw i rozporządzeń unijnych dotyczących nasiennictwa. Czas ich wprowadzenia do polskiego prawa minął, Polsce grozić może zatem proces. Nowe przepisy regulują rejestrację i wytwarzanie odmian roślin, ocenę i kontrolę materiału siewnego gatunków uprawnych oraz obrót nasionami roślin zmodyfikowanych genetycznie. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Środowiska wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji rolnictwa zaproponowała odrzucenie ustawy lub wprowadzenie poprawek mających na celu przywrócenie zakazu uwalniania do środowiska organizmów genetycznie modyfikowanych. Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Ireneusz Niewiarowski podkreślił, że ustawa o nasiennictwie jest bardzo oczekiwana przez polskich hodowców i rolników, a prace nad nią trwają zbyt długo. Jak mówił, „w Polsce istnieje formalny zakaz rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych, a także obrotu nimi, jednak jest on nieskuteczny, gdyż na bazie prawa unijnego można zarejestrować takie odmiany w innym kraju. Wtedy znajdą się one w katalogu wspólnotowym obowiązującym w całej Europie, czyli mogą do nas trafić. Nieskuteczny jest też zakaz obrotu nimi – handlować nimi w kraju nie można, ale można pojechać za granicę, przywieźć nasiona i obsiać swoje pole o dowolnym areale”. Z 8 poprawkami legislacyjnymi natomiast, zgodnie z wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko takie poparło 60 senatorów, 31 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Nowela, uchwalona przez Sejm 23 listopada 2012 r. na podstawie pilnego projektu rządowego, przesuwa termin wejścia w życie ustawy o dowodach osobistych z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz ustawy o ewidencji ludności – z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. To już kolejna zmiana wejścia w życie tych ustaw. Nowela przewiduje ponadto zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 r. Od stycznia 2013 r. zaś zniesiony zostanie obowiązek meldunku na pobyt czasowy nieprzekraczający 3 miesięcy w odniesieniu do Polaków i obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Nie będzie też obowiązku meldunku wczasowiczów i turystów. Wprowadzono także możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, a także spełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika. Przy meldunku nie będzie trzeba podawać informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym ani przedkładać książeczki wojskowej. Ponadto termin na zameldowanie wydłużono z 4 do 30 dni. Właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości i zakłady pracy zwolniono z obowiązku kontrolowania spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników. Z 3 do 6 miesięcy wydłużono okres wyjazdu zagranicznego, który trzeba będzie zgłosić w organie ewidencji ludności. W trakcie dyskusji wiceminister spraw wewnętrznych Roman Dmowski poinformował, że od ponad roku Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z realizacją projektów informatycznych. Nieprawidłowości były jedną z przyczyn wstrzymania przez Komisję Europejską w marcu 2012 r. finansowania projektu „pl.ID”. W wyniku dyskusji we wrześniu 2012 r. środki odblokowano. W ramach wartego 370 mln zł projektu „pl.ID” wydano dotąd ok. 182 mln zł. Wiceminister Roman Dmowski poinformował też, że resort spraw wewnętrznych pod względem technicznym zweryfikował rejestr PESEL oraz rejestr pojazdów i kierowców CEPiK. Stwierdzono konieczność „remontu generalnego tych systemów”. Jak mówił wiceminister, trzeba go „przeprowadzić tak, aby od stycznia 2015 r. mieć w pełni funkcjonujący system dostępny w urzędach gmin na terenie całej Polski. Projekt powinien zostać zakończony do 2015 r., bo do tego czasu wszystkie środki unijne muszą być rozliczone i certyfikowane.”

Z kolei do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uchwalonej przez Sejm 9 listopada 2012 r. na podstawie projektu rządowego, Senat wprowadził 3 poprawki. Nowelizacja „zamraża”, z pewnymi wyjątkami, wynagrodzenia w 2013 r. w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych. „Zamrożone” zostaną także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podwyższone o 5% zostaną stawki akcyzy na wyroby tytoniowe, a obniżone – na niektóre wyroby niskoalkoholowe. Do końca 2013 r. obowiązywać będą również ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, a jej mniejszość o wprowadzenie 1 poprawki. Podczas dyskusji propozycje zmian przedstawili także senatorowie: Henryk Cioch, Grzegorz Bierecki, Kazimierz Kleina, Marek Martynowski, Jan Rulewski i Wojciech Skurkiewicz. Poprawki miały głównie na celu wyłączenie z „zamrożenia” kwot przekazywanych na fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy, skreślenie przepisów dotyczących finansowania staży lekarskich i pielęgniarskich z Funduszu Pracy oraz przepisów utrzymujących obowiązujące obecnie zasady odliczania VAT od samochodów z tzw. kratką. Ostatecznie w wyniku głosowań Izba poparła poprawki zgłoszone przez senatora Kazimierza Kleinę. Pierwsza z nich wydłuża termin na składanie deklaracji podatkowych dotyczących sprzedaży suszu tytoniowego z 10 dni do 25. dnia miesiąca po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Druga zmiana wyłącza z „zamrożenia” środki na utworzenie etatów w Centralnym Ośrodku Informatyki, który będzie pracował nad projektem „pl.ID” i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Ostatnia poprawka zakłada, że wysokość wynagrodzeń w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych nie będzie mogła przekroczyć poziomu ustalonego w planie finansowym rzecznika na 2013 r. Uprawnia też ministra finansów do wyrażenia zgody na podwyższenie wynagrodzeń w tej instytucji o środki przyznane w ramach programów zrealizowanych z udziałem środków europejskich.

Izba wprowadziła 12 poprawek – m.in. zmieniających termin wejścia w życie ustawy na 1 kwietnia 2013 r. a części przepisów na 1 stycznia 2014 r. – do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm 23 listopada 2012 r., na podstawie projektu rządowego. Wprowadza ona nową zasadę odprowadzania podatku VAT. Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi. Podniesiono także stawkę VAT z 8 do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego, a także opodatkowano stawką 23% usługi pocztowe niepowszechnie świadczone przez operatora publicznego. Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosły o przyjęcie ustawy z 9 poprawkami. Podczas dyskusji zmiany zaproponowali także senatorowie Kazimierz Kleina i Marek Martynowski.

Z 5 poprawkami Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm 16 listopada 2012 r., na podstawie projektu rządowego. W ustawie zaproponowano przepisy, które zmieniają niektóre zasady korzystania z podatku tonażowego odprowadzanego od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych, eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowały 4 poprawki do ustawy. Propozycję zmiany przedstawił także senator Kazimierz Kleina. W wyniku głosowania Izba poparła wszystkie poprawki.

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadził 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Poparcia Izby nie uzyskały poprawki zgłoszone podczas dyskusji przez senatorów Jan Rulewskiego i Piotra Zientarskiego. Nowela, uchwalona z przedłożenia rządu przez Sejm 16 listopada 2012 r., dotyczy zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Zgodnie z nowelizacją, uprawnionymi do tego świadczenia zostaną rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, rodzice zastępczy spokrewnieni, a także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem tych o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto ustawa przewiduje, że osoby otrzymujące świadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają prawo do ich pobierania do 30 czerwca 2013 r. Nowelizacja wprowadza także nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wśród ustaw przyjętych bez poprawek znalazła się ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W wyniku głosowania Izba poparła propozycję Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W trakcie dyskusji propozycje poprawek przedstawił senator Marek Martynowski. Ustawa, uchwalona przez Sejm 16 listopada 2012 r., na podstawie przedłożenia rządowego, zmienia przepisy 17 ustaw, m.in. o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku akcyzowym, o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze, a także zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, przyjął również bez poprawek ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Ustawa, uchwalona przez Sejm 9 listopada 2012 r. na podstawie projektu poselskiego, przewiduje umorzenie niezapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Umorzenie ma następować na wniosek osoby podlegającej obowiązkowo tym ubezpieczeniom w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Izba 52 głosami, przy 26 – przeciw i 3 wstrzymujących się, odrzuciła wniosek senatora Henryka Ciocha o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych i przyjęła ją bez poprawek, o co wnosiły Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej (52 głosów za, 9 – przeciw, 20 wstrzymujących się). Nowelizacja, którą na podstawie projektu rządowego Sejm uchwalił 9 listopada 2012 r., wydłuża o 5 lat, tj. do końca 2017 r., okres obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań objętych pomocą państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca 1992 r.

Celem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uchwalonej przez Sejm 23 listopada 2012 r., z przedłożenia poselskiego, jest zapewnienie odpowiedniego składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2013 r. Projekt przewiduje m.in. zmianę wymagań, jakie muszą spełniać lekarze zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego. Będą musieli wykazać się odpowiednim doświadczeniem praktycznym w zakresie medycyny ratunkowej i co najmniej rozpoczętym szkoleniem w tym zakresie. Komisja Zdrowia wniosła o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy. W trakcie dyskusji wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek złożył senator Rafał Muchacki, a senator Dorota Czudowska zaproponowała poprawkę redakcyjną. W wyniku głosowania Izba poparła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Senat przyjął również bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody, o co wnosiła Komisja Środowiska. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej natomiast zaproponowała wprowadzenie 1 poprawki. Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu komisyjnego 9 listopada 2012 r., ujednolica rozwiązania zawarte w ustawach o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz o ochronie przyrody. Odnosi się do przepisów dotyczących środków przekazywanych przez parki narodowe na rzecz służb ratownictwa górskiego, działających na terenie parków. Zgodnie z nowelizacją, co kwartał będzie przekazywane 15% wpływów z opłat za wstęp do parku lub na niektóre jego obszary, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Senat przyjął też bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwaloną z inicjatywy Senatu 9 listopada 2012 r. Dostosowuje ona prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19 maja 2011 r. Stwierdzono w nim niekonstytucyjność przepisu, który pozbawiał część byłych właścicieli prawa do ubiegania się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Dotyczył on osób, od których Skarb Państwa nabył nieruchomość w formie umowy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Nowelizacja dodaje ten przepis do zawartej w ustawie o gospodarce nieruchomościami listy przepisów, których zastosowanie na etapie wywłaszczania nieruchomości może być obecnie podstawą do ubiegania się o jej zwrot. Ponadto na mocy nowelizacji przepisy o zwrocie nieruchomości dotyczyłyby nieruchomości nabytych nie tylko na rzecz Skarbu Państwa – jak jest obecnie – ale także na rzecz gminy.

Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Senat przyjął w wersji uchwalonej przez Sejm 9 listopada 2012 r., o co wnosiła Komisja Gospodarki Narodowej. Poparcia Izby nie uzyskała poprawka senatorów Jana Rulewskiego i Michał Seweryńskiego. Nowelizacja skraca czas oczekiwania na zakończenie procedur związanych z zakładaniem firmy oraz ogranicza obowiązki pracodawców. Potwierdzenie nadania numeru NIP firmom, innym niż osoby fizyczne, rozpoczynającym działalność gospodarczą będzie odtąd wydawane w ciągu 3 dni. Ponadto pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje będą pozyskiwać te dane z GUS (rejestr firm) i ZUS (rejestr kont płatników).

Bez poprawek przyjęto także ustawę o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. oraz ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator.