Poprzednia wersja

W dniach 3–4 października 2012 r. odbyło się 18. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła też uchwałę w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci generała Stanisława Maczka (1892–1994) i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw. Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego spowodują objęcie tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jak w wypadku tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej i dziennikarskiej. Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej będzie możliwe jedynie z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze natomiast przewiduje wskazanie wyraźnego terminu, po upływie którego będą podlegać zatarciu najsurowsze kary dyscyplinarne dla osób wykonujących tzw. wolne zawody (adwokaci, radcowie prawni, lekarze weterynarii, farmaceuci, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, rzecznicy patentowi, psychologowie, diagności laboratoryjni, lekarze i prawnicy zagraniczni). Ukarani dyscyplinarnie przedstawiciele tych zawodów uzyskaliby prawo ubiegania się o ponowny wpis na właściwą listę po upływie 15 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Na podstawie projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych prawu zamówień publicznych nie podlegałyby zamówienia, udzielane przez ministra sprawiedliwości albo przez jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeśli zamówienia te są udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.


Przyjęta przez Senat z 1 poprawką, zaproponowaną przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, uchwalona na 21. posiedzeniu Sejmu, 14 września 2012 r., przewiduje, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe, w wysokości 1000 zł przysługujące do tej pory wszystkim rodzicom, będzie uzależniona od wysokości dochodów w rodzinie (w przeliczeniu na osobę – 1922 zł na miesiąc). Jednocześnie z 1000 zł do 1200 zł od 1 stycznia 2013 r. podniesiono wysokość jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka przysługującego, oprócz becikowego, najbiedniejszym rodzinom. Obecny na posiedzeniu wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior, reprezentujący rząd, czyli projektodawcę ustawy, przekonywał, że podwyższenie kryteriów dochodowych i zasiłków przyznawanych co miesiąc będzie dla rodzin korzystniejsze niż podniesienie świadczenia przyznawanego jednorazowo. Jednocześnie zastrzegł, że „skala ich podniesienia jest niezadowalająca dla resortu”, ale wynika to z ograniczonych możliwości budżetu. Komisja rodziny opowiedziała się przeciw podwyższeniu zasiłku,zaproponowała powrót do propozycji rządowej i rezygnację z podwyżki tego zasiłku. W trakcie debaty senator Jan Maria Jackowski złożył wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek, odrzucony przez Izbę w wyniku głosowania (28 głosów za, 56 – przeciw, 1 wstrzymujący się). Zmiany do ustawy zaproponował senator Jan Rulewski natomiast zaproponował, by podobnie jak renty i emerytury,świadczenia rodzinne podlegały automatycznej, inflacyjnej waloryzacji. Zgodnie z jego drugą poprawką, potrzebująca rodzina jednorazowo, po urodzeniu się dziecka, składałaby wniosek na czas nieokreślony o wypłatę świadczenia rodzinnego, podlegający weryfikacji. W razie poprawy sytuacji finansowej rodzina musiałaby poinformować o tym w specjalnym oświadczeniu. Ostatecznie poparcie Izby uzyskała tylko poprawka komisji rodziny. Za przyjęciem nowelizacji z tą zmianą głosowało 57 senatorów, 28 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Z 30 poprawkami Senat przyjął nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, uchwaloną przez Sejm na 21. posiedzeniu, 14 września 2012 r., na podstawie projektu rządu. Ma ona na celu wdrożenie do prawa polskiego przepisów tzw. dyrektywy obronnej PE i Rady, która dotyczy procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty realizujące zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym m.in.: ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich, większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień, szybkości przeprowadzenia postępowania, zastosowania trybów niekonkurencyjnych, ochrony interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw i ochrony informacji niejawnych. W nowelizacji znalazł się ponadto nowy rozdział, zawierający przepisy odnoszące się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Nowelizacja ma zwiększyć przejrzystość udzielania zamówień publicznych – wprowadza obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie Zamówień Publicznych. Powinno to umożliwić wszystkim zainteresowanym ubieganie się o zamówienie na równych zasadach z zachowaniem wymogów uczciwej konkurencji. Komisja Obrony Narodowej wniosła o wprowadzenie 31 poprawek do nowelizacji, Komisja Gospodarki Narodowej zaś – 30. W większości to zmiany techniczne i ujednolicające terminologię, ale zaproponowano także, aby zamawiający mógł zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, w szczególności jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Wykonawca z kolei mógłby odwołać się od wykluczenia z przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. W trakcie debaty poprawki zaproponowali senatorowie Andrzej Owczarek i Józef Zając. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 58 senatorów, 27 wstrzymało się od głosu.

Izba w wyniku głosowania (84 głosy za, 1 wstrzymujący się) wprowadziła 1 poprawkę doprecyzowującą, zaproponowaną przez Komisję Gospodarki Narodowej, do ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, uchwalonej na 21. posiedzeniu Sejmu, 14 września 2012 r., z przedłożenia rządowego. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego dyrektywę UE. Przewiduje, że obowiązkowym etykietowaniem zostałaby objęta większa liczba produktów wykorzystujących energię, a nie tylko sprzęt AGD. Ma to zapewnić racjonalne zużycie energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla dzięki bardziej świadomy wybór konsumentów, a także wpłynąć na zwiększenie produkcji wyrobów bardziej energooszczędnych. Ustawa przewiduje też stworzenie systemu kontroli produktów bez etykiet i bez kart zawierających charakterystykę techniczną w języku polskim i tych bez dokumentacji technicznej. Organa kontrolne, czyli wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej i prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mają przekazywać informacje pokontrolne prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zyskają także prawo nakładania kar pieniężnych.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej proponowały wprowadzenie 5 poprawek, głównie redakcyjnych i legislacyjnych, do nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, uchwalonej z przedłożenia poselskiego na 21. posiedzeniu Sejmu, 14 września 2012 r. Zdaniem wnioskodawców, nowelizacja usunie wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy, a tym samym umożliwi rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, w tym także sprawne realizowanie inwestycji telekomunikacyjnych i drogowych, co powinno zdecydowanie przyspieszyć funkcjonowanie Internetu szerokopasmowego. Wprowadzone zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu definicji sieci szerokopasmowej i podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej, zmiany zasad dokonywania inwentaryzacji zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej, doprecyzowania prawa dostępu do budynku w celu wykorzystania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego, doprowadzenia nowego lub odtworzenia istniejącego przyłącza, rezygnacji z określenia w ustawie skali map geodezyjnych, zwolnienia budowy kanału technologicznego z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, umożliwienia wydania zezwolenia o zakładaniu i przeprowadzeniu urządzeń łączności publicznej mimo braku planu miejscowego. Izba opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji z 5 zmianami zaproponowanymi przez komisje gospodarki i samorządu. Za przyjęciem ustawy w takim kształcie opowiedziało się 56 senatorów, 28 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe, którą na podstawie projektu rządu Sejm uchwalił na 21. posiedzeniu, 14 września 2012 r., przewiduje wdrożenie do polskiego prawa rozporządzenia Komisji (WE) 206/2009. Zgodnie z proponowaną regulacją, do kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce zostaną uprawnione Straż Graniczna i organy celne, które będą również zobowiązane do przejmowania i niszczenia przesyłek niespełniających określonych wymagań. Właściwy wojewoda będzie odpowiadał za informowanie podróżnych spoza UE o warunkach weterynaryjnych dotyczących osobistych przesyłek, a główny lekarz weterynarii – za przekazywanie do Komisji Europejskiej corocznego sprawozdania dotyczącego rozpowszechniania i egzekwowania tych przepisów. Projekt wprowadza też konieczność informowania klientów operatora pocztowego o obowiązujących na terytorium wspólnoty zasadach dotyczących tych przesyłek. Informacje o małych przesyłkach do osób prywatnych albo zamawianych na odległość zostaną włączone do regulaminu usług pocztowych. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postulowała odrzucenie nowelizacji, a jej mniejszość – jej przyjęcie bez poprawek. Senatorowie opowiedzieli się przeciwko odrzuceniu nowelizacji (28 głosów za, 55 – przeciw, 1 wstrzymujący się), głosami 57 senatorów, przy 28 – przeciw, poparli natomiast wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W wyniku głosowania (76 głosów za) Senat poparł wniosek Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych o przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji traktatu akcesyjnego Chorwacji do UE. Traktat stanowi prawną podstawę członkostwa Republiki Chorwacji w Unii Europejskiej. W opinii rządu, autora projektu ustawy, akcesja Chorwacji wpłynie korzystnie na rozwój polskiej gospodarki. Poszerzenie wspólnego rynku usług i jego liberalizacja pozytywnie wpłyną na konkurencyjność, a także mogą spowodować wzrost zatrudnienia. Polscy inwestorzy zyskają większe szanse na inwestowanie w Chorwacji, a polscy usługodawcy – większe możliwości eksportowe. Sejm przyjął tę ratyfikację na 21. posiedzeniu, 14 września 2012 r., w trybie uproszczonym, opisanym w art. 89 konstytucji. Przewiduje on, że aktu ratyfikacji dokonuje prezydent, a parlament jedynie przyjmuje zwykłą większością ustawę, która mu na to zezwala.

Jednomyślnie, głosami 84 senatorów, Izba poparła także wniosek Komisji Gospodarki Narodowej o przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, uchwalonej przez Sejm na 21. posiedzeniu, 14 września 2012 r., z przedłożenia rządu. Wdraża ona do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z 14 listopada 2011 r., zawierającą dodatkowe założenia potrzebne do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) kredytów udzielonych na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach. Celem regulacji jest ujednolicenie sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i zwiększenia porównywalności kosztów kredytów.

Ponadto na 18. posiedzeniu Senat zapoznał się z informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r.–31 grudnia 2011 r., przedstawioną przez jego prezesa Łukasza Kamińskiego, oraz z informacją o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011, którą zaprezentował pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski.