Poprzednia wersja

W dniu 19 maja 2016 r. zakończyło się 18. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża unijne regulacje do polskiego prawa w celu skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych. Zmienia ona procedurę składania wniosków o rejestrację tzw. chronionych nazw, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Terminy rozpatrzenia wniosków o rejestrację mają ulec skróceniu. Ustawa uzupełnia katalog narzędzi służących do sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek certyfikujących. Doprecyzowane zostają obowiązki Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zasady współpracy inspekcji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa nakłada na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją, albo ważny certyfikat zgodności. Nowelizacja przewiduje zastąpienie przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie zarejestrowanych nazw administracyjnymi karami pieniężnymi. Jedna z senackich poprawek eliminuje z przepisu wyrazy podkreślające konieczność złożenia wniosku w jednym egzemplarzu. Kolejna doprecyzowuje przepisy, które wprowadzają „swoistą sankcję za recydywę polegającą na ponownym wprowadzeniu do obrotu produktu rolnego lub środka spożywczego, który nie został oznakowany albo został oznakowany z naruszeniem przepisów”. Pozostałe mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.


Bez poprawek senatorowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, której projekt przygotował rząd. Umożliwi ona jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Są to np. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto nowelizacja umożliwia przywrócenie terminu składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz terminu składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Ustawa zmienia formę przyznania pomocy (technicznej i pomocy w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa). Dotychczas pomoc była przyznawana w formie decyzji administracyjnej, a po nowelizacji ustawy będzie przyznawana w formie umowy, co uniemożliwi zaskarżenie odmowy jej udzielenia. Nowelizacja ujednolica zasady dotyczące przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ustawa zmienia zasady dotyczące obowiązku zwrotu niezrefundowanych środków. Obecnie jedynie środki niezrefundowane przez agencję płatniczą, z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego, podlegają zwrotowi. Nowe przepisy regulują, iż zwrot niezrefundowanych środków z pomocy technicznej będzie dochodem budżetu państwa. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia, za wyjątkiem tego ostatniego przepisu, który ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Senat przyjął z 3. poprawkami ustawę o zmianie ustawy o wyścigach konnych, wywodzącą się z projektu poselskiego. Nowelizacja ma na celu zmianę organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania jego prezesa. Liczba członków nowej Rady ma zostać zmniejszona z przedziału 15-25 osób do stałej liczby 9. Ośmiu członków Rady ma być powoływanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje działające w obszarze wyścigów konnych, a jeden będzie przedstawicielem ministra rolnictwa. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa, i będzie trwać, tak jak dotychczas, cztery lata. Kompetencje Rady zostają uzupełnione o możliwość wnioskowania o odwołanie jej członka oraz o odwołanie prezesa Klubu. Prezes będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady. Ustawa odstępuje od zasady kadencyjności tego stanowiska. Zakres kompetencji prezesa zostaje uzupełniony o możliwość przeprowadzenia kontroli organizatorów wyścigów konnych. Jedna z poprawek zaproponowanych przez senatorów dotyczy systemu głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady i wnioskowania o odwołanie prezesa. Zwiększa ona liczbę członków Rady obecnych podczas głosowania do siedmiu – dalej pozostaje zwykła większość głosów. W pozostałych głosowaniach pozostaje liczba pięciu członków, czyli minimalna, i zwykła większość. Druga poprawka określa, że delegacje mają być rozliczane nie w jednej trzeciej, ale w pełni. Trzecia poprawka umożliwia podjęcie przez prezesa pracy w sferze naukowej za zgodą ministra rolnictwa. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Organy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych mają być powołane w terminie 60 dni od dnia jej wejścia w życie.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Był to projekt poselski. Nowelizacja ma na celu dostosowanie ustawy do Prawa restrukturyzacyjnego z 15 maja 2015 r., które weszło w życie 1 stycznia br. Krótka, licząca trzy artykuły nowelizacja, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Także bez poprawek została uchwalona ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Było to przedłożenie rządowe. Ustawa określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej systemów teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego, zwalczanie oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz uszczelnienie systemu jego poboru. Zmiany służą ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej. Systemy teleinformatyczne będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa. Zadania określone w ustawie będzie realizować spółka celowa, działającą jako spółka prawa handlowego – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą w imieniu Skarbu Państwa utworzy minister finansów. Powierzenie wykonywania zadań spółce celowej nastąpić ma w wyniku umowy między ministrem finansów a spółką. Spółka celowa może też otrzymywać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie jej zadań oraz dotacje podmiotowe. Ustawa ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt rządowy. Nowelizacja wprowadza do Ordynacji podatkowej generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz do ustawy o podatku od towarów i usług klauzulę nadużycia prawa w odniesieniu do samego podatku VAT. Celem tego rozwiązania jest uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego przez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. W myśl ustawy unikaniem opodatkowania będzie podejmowanie takich czynności, które choć formalnie zgodne z prawem, to charakteryzują się sztucznością i są dokonywane po to, aby uzyskać korzyść podatkową. Klauzula ta będzie miała zastosowanie, jeśli korzyść podatkowa przekroczy 100 tys. zł. Ordynacja podatkowa została uzupełniona o nowy dział – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Nowe regulacje przewidują utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ma ona być niezależnym organem powoływanym przez ministra finansów na czteroletnią kadencję. Jej zadaniem ma być opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. Zainteresowane podmioty będą mogły zwrócić się do ministra finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii ma wynosić 20 tys. zł. Opinia będzie mogła zostać wydana, jeżeli szef resortu finansów uzna, że przedstawione we wniosku czynności nie stanowią unikania opodatkowania. Ponadto nowelizacja zobowiązuje podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania bez wezwania do resortu finansów informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. Ma się to odbywać elektronicznie, za okresy miesięczne, do 25. dnia kolejnego miesiąca, poczynając od danych za lipiec 2016 r. Z obowiązku tego przez pewien czas mają być zwolnieni mikroprzedsiębiorcy (do końca 2017 r.) oraz mali i średni przedsiębiorcy (do końca 2016 r.). Ustawa, z wyjątkami, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, powstałej na bazie projektu rządowego. Nowelizacja ma ułatwić realizację rządowego „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, zwanego Planem Morawieckiego od nazwiska pomysłodawcy – wicepremiera i ministra rozwoju. Wynika ona z konieczności dostosowania systemu prawnego do przewidzianej planem integracji instytucji wspierania rozwoju – służącej inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Na bazie zintegrowanych instytucji wspierania rozwoju ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA. Minister właściwy do spraw gospodarki, które to kompetencje ma obecnie minister rozwoju, ma sprawować nadzór m.in. nad Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki (m.in. nad Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A) oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie także przekazany ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Jedna z poprawek Senatu precyzuje, że członek rady nadzorczej wymienionych instytucji nie może być członkiem zarządu. Trzy pozostałe mają charakter korygująco-porządkowy. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, wniesioną przez grupę senatorów. Dostosowuje ona Regulamin Senatu do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która w miejsce Rady tworzy Kolegium Instytutu. W związku z tym uchwała wprowadza przepisy proceduralne regulujące sprawy powołania i odwołania przez Senat dwóch członków Kolegium oraz dostosowujące tę procedurę do kwestii powoływania i odwoływania członków innych organów.