Poprzednia wersja

W dniu 14 października 2020 r. zakończyło się 16. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki.

Ostatniego dnia obrad Senat przyjął z 36 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (projekty poselskie), która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Senatorowie zdecydowali m.in., że hodowla zwierząt futerkowych będzie mogła być prowadzona na dotychczasowych zasadach do 31 lipca 2023 r., a prowadzenie działalności w zakresie tzw. uboju rytualnego będzie mogło się odbywać jak do tej pory do 31 grudnia 2025 r. W poprawkach określono też zasady realizacji roszczeń wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawowych w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i prowadzenia działalności dotyczącej tzw. uboju rytualnego. Jednocześnie senatorowie zdecydowali, że z nowelizacji wykreślony zostanie wymóg pozbawienia świadomości w przypadku poddawania ubojowi drobiu w sposób przewidziany przez obrządek religijny związku wyznaniowego. Senatorowie opowiedzieli się ponadto za skreśleniem przepisu uprawniającego organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, a także umożliwiającego odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia. Wprowadzili zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych, a także zakaz organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach. Zakazana ma być również sprzedaż i nabywanie przedmiotów, jeśli zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu. Senat przyjął też poprawki, umożliwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Senat określił ponadto zasady i trybu oznakowania psów za pomocą mikroczipa i prowadzenia centralnego rejestru psów. Umożliwił też organizowanie wystaw i pokazów zwierząt polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych. Zmodyfikowane zostały definicje kota rasowego, psa rasowego, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i kojca do przechowywania zwierząt.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 76 senatorów, 11 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili wnioski o odrzucenie ustawy i o przyjęcie jej bez poprawek.