Poprzednia wersja

W dniu 10 stycznia 2013r. zakończyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Senatu. Senatorowie zapoznali się z programem Komisji Europejskiej na ten rok, który przedstawił komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski. Podkreślił on, że priorytetem prac KE będzie m.in. obrona wspólnego rynku w zakresie swobodnego przepływu ludzi i niedyskryminacji poszczególnych narodowości, ukończenie procesu tworzenia unii bankowej, przyjęcie środków sprzyjających wzrostowi inwestycji, w tym możliwie szybkie wdrożenie nowej generacji programów nowej perspektywy finansowej, promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego, a także walka z bezrobociem wśród młodzieży, zwiększenie konkurencyjności dzięki zintegrowanemu jednolitemu rynkowi obejmującemu sektory telekomunikacji, energii i transportu, promowanie powszechnej dostępności usług cyfrowych, która umożliwi modernizację administracji publicznej, wdrażanie instrumentu „Łącząc Europę” obejmującego inicjatywy w obszarach takich jak transport kolejowy i lotniczy.

Następnie przeprowadzone zostały głosowania nad rozpatrzonymi ustawami. Z 13. poprawkami Senat przyjął ustawę budżetową na rok 2014. Założenia budżetu zaprezentował pierwszego dnia 47. posiedzenia minister finansów Mateusz Szczurek. Zadeklarował on, że budżet na 2014 r. będzie budżetem przejścia. Wytłumaczył, że chodzi o przejście z roku 2013, który był rokiem bardzo silnego spowolnienia koniunktury gospodarczej, do roku 2015, kiedy polska gospodarka ma szanse powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu i rozwijać się w tempie ponad 3 proc. rok do roku. Dodał, że w ustawie założono, iż wzrost gospodarczy w 2014 r. wyniesie 2,5 proc., co jest założeniem konserwatywnym, albowiem możliwe jest osiągnięcie wskaźnika 2,9 proc., jaki prognozuje Narodowy Bank Polski. Minister był zdania, że także najnowsze prognozy Komisji Europejskiej dla Unii Europejskiej (wzrost o 1,4 proc. wobec stagnacji w 2013 r.) i strefy euro (wzrost o 1,1 proc. po spadku o 0,4 proc.) mogą nastrajać optymistycznie. Podczas wielogodzinnej debaty senatorowie zaproponowali 97 poprawek do ustawy budżetowej.


Bez poprawek Izba uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Był to projekt senacki, wykonujący obowiązek dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził bowiem, że zapis w ustawie rekompensacyjnej z 2005 r., który uzależnia prawo do rekompensaty od zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium RP, jest niezgodny z konstytucją. Na mocy ustawy odszkodowania będą też przysługiwały osobom, które 1 września 1939 r. nie przebywały na terenach zabużańskich, gdzie miały swój majątek. Jest to otwarcie drogi do ponownej weryfikacji prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach, w których niekonstytucyjna przesłanka domicylu stanowiła podstawę odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty dla zabużan.

Także bez poprawek Senat przyjął ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r., przygotowaną na podstawie dwóch projektów – senackiego i rządowego. Jest to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Na skutek zakwestionowanego przez trybunał przepisu, jeżeli pracownik po 1 października 2011 r. nie rozwiązał umowy o pracę, to miał zawieszoną wypłatę emerytury. Ustawa przewiduje więc, że zaległe świadczenia będą wypłacane emerytom, którzy nabyli prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. i kontynuowali pracę u dotychczasowego pracodawcy. Wypłata obejmie okres od 1 października 2011 do 22 listopada 2012, czyli dnia opublikowania orzeczenia TK. Świadczenie otrzymają wszystkie osoby, które poniosły skutki niekonstytucyjności zakwestionowanego przepisu. Podstawą do obliczenia należnej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń wraz z odsetkami i uwzględnieniem waloryzacji.

Dwie poprawki wprowadzili senatorowie do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, wywodzącej się z projektu poselskiego. Ma ona na celu poszerzenie katalogu prac na rzecz podmiotów zagranicznych, które mogą być wykonywane w niedziele i święta, jeżeli te dni są u nich dniami pracy. Chodzi m.in. o usługi transgraniczne, świadczone przez centra usług zlokalizowane w Polsce, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Obecne regulacje nie pozwalają na wykonywanie pracy w niedziele i święta na rzecz różnych zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, w różnych strefach czasowych i według różnych kalendarzy.

Izba przyjęła z czterema poprawkami ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, opracowaną przez rząd. Jej celem jest usprawnienie funkcjonowania organizacji pożytku publicznego przez m.in. wydłużenie do 30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia) terminu na zgłoszenie do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. z PIT, oraz aktualizowanie na bieżąco przez ministra pracy i polityki społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych została uchwalona bez poprawek. Był to projekt senacki, który wykonuje obowiązek dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja uzupełnia ustawę o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi minister obrony narodowej winien kierować się przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub zniesieniu sądów wojskowych oraz przy określaniu siedzib takich sądów i obszarów ich właściwości.

Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Był to projekt poselski, wcielający w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa ma na celu uregulowanie podstawowych elementów postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy Polskiego Związku Łowieckiego. Nowelizacja wprowadza do ustawy – Prawo łowieckie nowy rozdział dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej. W rozdziale tym zostały zawarte przepisy regulujące zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie, kary dyscyplinarne, podstawowe reguły postępowania dyscyplinarnego, a także wprowadzona możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne.

Senat przyjął bez poprawek dwie ustawy ratyfikacyjne przygotowane przez rząd. Pierwsza z nich to ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. Protokół normuje elementy techniczne związane z przekazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających bez zezwolenia na terytorium obydwu państw. Jego celem jest zapewnienie skutecznej współpracy między nimi w ramach międzynarodowych działań podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji.

Druga to ustawa o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. Podpisanie protokołu umożliwi polskim przedsiębiorcom świadczenia usług na rzecz EUMETSAT oraz zapewni możliwości dofinansowania organizowanych w Polsce konferencji międzynarodowych EUMETSAT i udziału polskich specjalistów w kursach i stażach zagranicznych tej organizacji.

Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie. Wniesiony przez senacką Komisję Nauki, Edukacji i Sportu projekt miał na celu przyznanie nauczycielom zatrudnionym w zakładach kształcenia nauczycieli uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Na posiedzeniu pierwszego dnia gościła delegacja Izby Doradców Królestwa Marokańskiego, której przewodniczył Mohamed Cheikh Biadilah. Po raz pierwszy obrady Senatu były tłumaczone na język migowy. Tłumaczenie jest dostępne na senackiej stronie internetowej, równolegle z transmisją obrazu i dźwięku.