Poprzednia wersja

W dniu 18 grudnia 2013 r. zakończyło się 46. posiedzenie Senatu – ostatnie w tym roku. Przybyli nań harcerze, aby przekazać Senatowi Betlejemskie Światło Pokoju. „Przychodzimy do Was z życzeniami dobrej pracy na cały następny rok. Tegoroczne przesłanie akcji brzmi: Wyjdź z cienia – pokaż dobro” – powiedział harcmistrz Lucjan Brudzyński, zastępca naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. W imieniu harcerzy życzył on senatorom, aby w Święta Bożego Narodzenia było biało, radośnie i pokojowo. ZHP uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Światło będzie przekazane dalej – do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, Niemiec, a także Danii. Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 r. w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą go po Europie.

Podczas 46. posiedzenia senatorowie podjęli uchwałę ustanawiającą rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej doceniając niezwykłe znaczenie i symboliczną wagę rocznicy 650-lecia utworzenia Uniwersytetu w Krakowie pragnie wyrazić wielką wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy przenoszą przez wieki dzieło zapoczątkowane przez Kazimierza Wielkiego” – czytamy w uchwale.

Izba podjęła również uchwałę ustanawiającą rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce. Jej projekt został przygotowany przez grupę senatorów. „Historia polskiego Senatu jest chlubnym świadectwem ustawodawczej mądrości naszych przodków i ciągłości państwa. Ostatnich 25 lat to także świadectwo zaangażowania odrodzonego Senatu w budowanie Rzeczypospolitej jako demokratycznego państwa prawa” – napisali senatorowie w uchwale.


Senatorowie przyjęli uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach. Ten senacki projekt wciela w życie zagwarantowane w konstytucji prawo do składania petycji w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą – do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Przewiduje on, że przedmiotem petycji mogą być sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię wspólnego dobra. Projektowi ustawy o petycjach zostało poświęcone pierwsze wysłuchanie publiczne w Senacie.

Izba podjęła uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowanego przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt reguluje zagadnienia o charakterze proceduralnym, dotyczące postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia zapadłego w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna. Projekt jednoznacznie przesądza, aby w tym wypadku Sąd Najwyższy odpowiednio stosował przepisy o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (w sprawach cywilnych) lub przepisy o kasacji (w sprawach karnych).

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, wniesionego przez grupę senatorów. Celem projektu jest wprowadzenie tymczasowego rozwiązania, które ma stanowić etap przejściowy między protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych. Wnioskodawcy proponują, aby rejestrowanie przebiegu rozprawy było załącznikiem do protokołu pisemnego z rozprawy.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Był to projekt rządowy. Ustawa zakłada wprowadzenie możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz cele związane z zarządzaniem długiem publicznym.

Z 15. poprawkami została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, co ma ułatwić kontakt obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, której projekt przygotowali posłowie. Ma ona na celu wyeliminowanie z systemu prawnego wadliwych regulacji, które ograniczają możliwość zaskarżania istotnych rozstrzygnięć sądowych dotyczących instytucji listu żelaznego. Na mocy nowych przepisów będzie możliwe złożenie zażalenia na postanowienie sądu o odmowie wydania listu żelaznego.

W porządku obrad znalazły się trzy ustawy ratyfikacyjne, opracowane przez rząd. Senat przyjął bez poprawek ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie 16 maja 2013 r. W przypadku obywatela polskiego umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, w przypadku obywatela Belize – podatku od działalności gospodarczej oraz ogólnego podatku od sprzedaży.

Bez poprawek została uchwalona ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 18 sierpnia 1994 r., a podpisanego w Bratysławie 1 sierpnia 2013 r. Protokół m.in. zmienia stawki opodatkowania dywidend, modyfikuje definicje należności licencyjnych, uzupełnia Umowę o tzw. „klauzulę nieruchomościową”, wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku 28 czerwca 2013 r. Reguluje ona m.in. zakres wymienianej informacji w relacjach Polska – Wspólnota Bahamów, właściwość organów zobowiązanych do udzielania informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych – w przypadku obywatela polskiego, podatku bez względu na rodzaj i nazwę – w przypadku obywatela Wspólnoty Bahamów, sposób wymiany informacji oraz warunki odrzucenia wniosku o dostarczenie informacji.