Poprzednia wersja

Blokiem głosowań zakończyły się 13 listopada 2013 r. wieczorem obrady Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra środowiska Beaty Jaczewskiej o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19 w Warszawie. Senat w tajnym głosowaniu wybrał senatora Wojciecha Skurkiewicza (PiS) na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Senat wprowadził 17 poprawek do ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Wywodząca się z projektu rządowego ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidujące terapię w warunkach izolacji sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej, którzy z powodów zaburzeń psychicznych mogą ponownie popełnić tego typu przestępstwo. W ustawie przewiduje się utworzenie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania terapeutycznego takich osób, oraz możliwość orzeczenia nadzoru prewencyjnego sprawowanego przez policję. Zaproponowane rozwiązanie ma umożliwić monitorowanie zachowania osób stwarzających zagrożenie, które po odbyciu kary będą przebywać na wolności. Aby uniknąć zarzutu niekonstytucyjności (podwójnego karania za ten sam czyn), decyzję o skierowaniu do ośrodka zamkniętego powiązano nie z kończącym się wyrokiem, ale z aktualnymi cechami osobowości danej osoby. Postępowanie byłoby wszczęte na wniosek dyrektora zakładu karnego, gdy konieczność taką wskażą opinie psychiatryczne i psychologiczne. Przed wydaniem decyzji sąd musiałby poznać opinię dwóch biegłych psychiatrów, a w niektórych wypadkach także psychologa i seksuologa. Prace nad przepisami podjęto wobec zbliżających się terminów zakończenia kar pozbawienia wolności odbywanych przez seryjnych zabójców, którym orzeczoną w wyroku karę śmierci zamieniono w 1989 r. na karę 25 lat pozbawienia wolności. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana przez posłów ustawa zmierza do zapewnienia skuteczniejszej niż dotychczas ochrony interesów konsumentów biorących udział w obrocie finansowym, m.in. przed parabankami. I tak rozszerza ona katalog zadań Komisji Nadzoru Finansowego o nieodpłatne publikowanie w publicznym radiu i telewizji ostrzeżeń i komunikatów dotyczących zagrożeń w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Informacje takie znajdą się na stronie internetowej Komisji pod nazwą „Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”. Do publicznej wiadomości podawana będzie nazwa firmy, w związku z działalnością której złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z wyłączeniem jednak danych osobowych. Ustawa reguluje też kwestie ważności terminu obowiązywania formularza informacyjnego. Projekt umowy, który klient otrzymuje od instytucji kredytowej, obowiązywałby jeden dzień. Doprecyzowano termin „stopa oprocentowania kredytu” oraz kwestie ochrony danych osobowych klienta i danych związanych z sytuacją klientów. Ujednolicone zostają zasady oceny zdolności kredytowej, (a nie jak wcześniej ryzyka kredytowego) którą będą musiały sporządzać zarówno banki, jak i kredytodawcy niebankowi np. SKOK-i. Zaproponowano również rozszerzenie katalogu podmiotów, którym banki mają obowiązek udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta – o innych kredytodawców, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą.


Izba wniosła 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Oparte na projekcie rządowym zmiany mają zagwarantować całkowite wdrożenie niektórych przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, dotyczących m.in. zwalczania pryszczycy, monitorowania chorób odzwierzęcych, wymogów w zakresie zdrowia zwierząt i produktów akwakultury. Nowelizacja m.in. dostosowuje regulacje polskie do unijnych w zakresie przepisów sanitarnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Przewiduje się, że powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł zakazać posiadaczowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta te były żywione niedozwolonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi. Chodzi np. o leki weterynaryjne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy czy padłe zwierzęta. Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł również zakazać posiadaczowi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ich zbywania. Taka sytuacja będzie dotyczyła tych podmiotów, które nie uzyskają odpowiedniego zatwierdzenia bądź nie będą zarejestrowane. Zmianie ulegnie także odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakładać kary administracyjne, których wysokość będzie zależała od m.in. stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Ich wysokość może wynosić do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający. W nowelizacji doprecyzowano także przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez Głównego Lekarza Weterynarii nad obiektami czy laboratoriami wykonującymi badania związane z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów.

Izba rozpatrzyła też ustawę o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu 15 maja 2003 r. Był to rządowy projekt. Celem protokołu jest uzupełnienie regulacji przewidzianych w konwencji – o penalizację przestępstwa czynnej i biernej korupcji, popełnionego przez krajowych i zagranicznych arbitrów oraz krajowych i zagranicznych członków ław przysięgłych (ławników).