Poprzednia wersja

W dniu 29 października 2013 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 42. posiedzenie Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w przeddzień Tadeusza Mazowieckiego. Następnie Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia tego pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej.

W trakcie posiedzenia senatorowie wysłuchali informacji na temat działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 r., którą przedstawił jej przewodniczący Antoni Górski.

Izba przyjęła z jedną poprawką ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, opartą na projekcie senackim. Nowelizacja ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza ona możliwość zwrotu opłaty uiszczonej komornikowi, jeżeli dłużnik w stosownym terminie wykaże, że orzeczenie na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione tak, że nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Do tej pory to dłużnik ponosił koszty postępowania egzekucyjnego, które przeciwko niemu nie powinno być prowadzone.

Bez poprawek przyjęta została kolejna nowelizacja, która stanowi wykonanie przez Senat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy ─ Karta Nauczyciela. Przewiduje ona przyznanie nauczycielom przedszkoli uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym – identycznych z uprawnieniami, jakie mają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy, przy jednoczesnym obniżeniu tych ulg z 37% do 33%.


Senatorowie wnieśli jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych i ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, opracowaną na podstawie czterech poselskich projektów. W ustawie proponuje się, aby środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, były przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, a nie na rachunek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Miałyby one być przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych.

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych z 11. poprawkami. Był to projekt rządowy. Intencją nowelizacji jest wzmocnienie mechanizmów nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych. Celem ustawy jest m.in. uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, co do zapewnienia podwykonawcom terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, zapewnienia wyboru wykonawców mających odpowiedni potencjał oraz ograniczeniu ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych. To wykonawca ma odpowiadać bezpośrednio przed zamawiającym za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Niewywiązywanie się z tych zobowiązań może dać podstawę do nałożenia na wykonawcę sankcji. Dodatkowo brak dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego wykonawcy lub kolejnej zaliczki. Warunkiem zapewnienia płatności podwykonawcy jest utrzymywanie płynności finansowej samego wykonawcy. Ustawa wprowadza więc obowiązek bieżącego zaliczkowania realizacji umowy o roboty budowlane zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom realizującym część zamówienia, za które wcześniej została wypłacona zaliczka. Nowe przepisy nakładają na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo.

Senatorowie wprowadzili jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wywodzącą się z projektu poselskiego. Ma ona na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu uruchomienia i prowadzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, stanowiącego nowy tryb dostępu do informacji publicznej, a także wprowadzenie możliwości korzystania ze Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, czyli z nieodpłatnego narzędzia teleinformatycznego umożliwiającego założenie i prowadzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Poprzednia nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej została uchwalona w 2011 r. Wprowadziła ona w życie nowy tryb dostępu do informacji publicznej – centralne repozytorium. Obecna nowelizacja przewiduje możliwość skorzystania z już istniejących, autonomicznych repozytoriów zawierających informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nakłada ona na ministra administracji i cyfryzacji, który tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej, obowiązek zapewnienia dostępu do informacji publicznych i możliwości przeszukiwania ich w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej z pozycji strony głównej biuletynu. Ze strony głównej BIP ma też być zapewniony dostęp i łatwe przekierowanie do centralnego repozytorium, co ma umożliwić szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji.

Izba przyjęła z pięcioma poprawkami ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Jest ona oparta na rządowym i poselskich projektach. Zaproponowane zmiany przewidują m.in. objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych. Ponadto nowelizacja przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Był to projekt rządowy. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektyw, które dostosowują w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE niektóre dyrektywy w dziedzinie podatków, w dziedzinie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej.