Poprzednia wersja

W dniu 17 października 2013 r. zakończyło się 41. dwudniowe posiedzenie Senatu. Dzień wcześniej senatorowie wysłuchali informacji wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w pierwszym półroczu br. (w trakcie przewodnictwa Irlandii w Radzie UE). Przewodniczący komisji praw człowieka, praworządności i petycji, senator Michał Seweryński zaprezentował sprawozdanie komisji na temat petycji rozpatrzonych w 2012 r.

Z 11. poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, opracowaną przez komisje sejmowe. Celem ustawy jest wyeliminowanie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wnioskodawcy proponują utworzenie centralnej ewidencji tych kart i wydawanie ich na czas maksymalnie pięciu lat oraz zaostrzenie kary za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej.

Izba uchwaliła bez poprawek ustawę o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi. Był to rządowy projekt. Celem ustawy jest wsparcie osób do 35. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) od dewelopera. Pomoc państwa ma polegać na udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dofinansowania wkładu własnego oraz spłaty części kredytu. Ustawa wprowadza też limity odnoszące się do powierzchni użytkowej oraz ceny za metr kwadratowy mieszkania, które będzie mogło być objęte programem. Osobom, które rozpoczną budowę domu jednorodzinnego przysługiwać zaś będzie zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.


Także bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki, stanowiący wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja ma na celu usunięcie z ustawy o Policji ograniczenia czasowego dotyczącego, w przypadku zwolnienia policjanta ze służby, możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop oraz za niewykorzystany czas wolny od służby – jedynie za ostatnie trzy lata kalendarzowe. Jednocześnie analogiczne zmiany obejmą przepisy dotyczące strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.

Przyjęta bez poprawek została również ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Wywodząca się z projektu rządowego ustawa m.in. znosi obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których publikowane są ogłoszenia ich dotyczące.

Następnie bez poprawek przyjęta została ustawa o ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty. Przygotowana przez posłów nowelizacja wprowadza zakaz łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Zakłada ona m.in., że przedsiębiorstwa, których obroty w ciągu pół roku spadły przynajmniej o 15 proc., mogą wprowadzić instytucję przestoju ekonomicznego. Ogłoszenie przestoju pozwoli obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową. Przedsiębiorca mógłby się wówczas ubiegać o dofinansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych przez siebie pracowników. Pracownikom przysługiwać będzie wtedy wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in., że Narodowy Fundusz Zdrowia na stałe otrzyma możliwość aneksowania umów ze szpitalami i przychodniami, bez potrzeby przeprowadzania konkursów. Za zgodą prezesa NFZ umowę będzie można przedłużyć na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. W przypadku umów, które wygasają pod koniec 2013 r., będzie możliwość aneksowania jedynie do końca 2014 r. W rezultacie w ciągu 2014 r. byłyby przeprowadzane nowe konkursy i podpisywane nowe kontrakty ze świadczeniodawcami. Ponadto wprowadzono do ustawy pojęcia „ciągłości” i „kompleksowości” jako kolejnych kryteriów oceny ofert złożonych w konkursie na zawarcie umowy z NFZ. Chodzi o premiowanie świadczeniodawców, którzy zapewniają pacjentowi możliwość realizacji procesu diagnostycznego lub terapeutycznego w ramach jednej placówki.

Izba podjęła uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniesionego przez senacką komisję ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przewiduje ona zmianę przepisu, który uzależnia zwrot opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego od stwierdzenia przez sąd oczywistego naruszenia prawa. Trybunał zwrócił uwagę, iż przepis ten może w istotny sposób rzutować na decyzję o wystąpieniu ze skargą ze względu na konieczność poniesienia opłaty. To zaś pozostaje w kolizji z prawem do sądu rozumianym jako zakaz wprowadzania nadmiernych (m.in. ekonomicznych) barier w dostępie do niego. Komisja ustawodawcza uważa, że jedynie w postępowaniu wszczętym z urzędu opłata powinna być zwracana niezależnie od rodzaju naruszenia, które przesądziło o konieczności uchylenia (zmiany) zaskarżonego orzeczenia. W pozostałych sytuacjach, czyli wówczas gdy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego kosztami postępowania można obciążyć przeciwnika osoby, która wniosła skuteczny środek zaskarżenia, zwrot opłaty od skargi na orzeczenie referendarza winien być zagwarantowany tylko wtedy, gdy sąd stwierdził oczywiste naruszenie prawa.

Bez poprawek senatorowie przyjęli trzy ustawy ratyfikacyjne przygotowane przez rząd. Była wśród nich ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie 29 stycznia 2013 r. Uzasadnieniem nowych postanowień umownych jest zmiana stosunków ekonomicznych oraz polskiej polityki w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kolejna ustawa to ustawa o ratyfikacji Umowy między Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu 19 sierpnia 2002 r. Przystąpienie Polski do tej umowy umożliwi dostęp do wszystkich informacji niejawnych wytwarzanych przez Europejską Agencję Kosmiczną lub przekazywanych przez kraje członkowskie na potrzeby jej działalności.

Senatorowie zajęli się ustawą o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską a jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli 26 czerwca 2012 r. Celem zawarcia umowy o handlu jest ustanowienie ram prawnych dla rozwoju relacji handlowo-inwestycyjnych między UE a krajami Wspólnoty Andyjskiej. Dotychczas negocjacje zakończono z Kolumbią i Peru.