Poprzednia wersja

W dniach 17 i 18 października 2012 r. odbyło się XIX posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy. Wprowadziła 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podjęła też 2 uchwały okolicznościowe. Ponadto senatorowie zapoznali się z informacjami: o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. (prezydencja duńska), o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, a także na temat sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do pomocy publicznej.


Z 6 poprawkami Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchwaloną przez Sejm 12 października 2012 r., na podstawie projektu rządowego. Takie stanowisko poparło 56 senatorów, 30 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Izba zdecydowała, że odliczenie wydatków na Internet będzie przysługiwało przez 2 kolejne lata podatkowe tylko osobom, które wcześniej nie korzystały z tej ulgi. Dwie senackie poprawki umożliwiają potrącenie kosztów poniesionych po zakończeniu roku podatkowego przy rozliczaniu kosztów wyższych niż ryczałtowe, a także rozliczenie kosztów rzeczywistych również podatnikom osiągającym koszty uzyskania przychodów wyższe niż 42 764 zł i nie przekraczające 50% uzyskanych przychodów. Dwie kolejne zmiany mają charakter porządkowy. Teraz do senackich poprawek ustosunkuje się Sejm.

Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przede wszystkim dotyczą kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw własności intelektualnej, ulgi z tytułu użytkowania Internetu i ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Ustawa przewiduje ograniczenie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej. Roczny limit wyniesie 42 764 zł. Nowela zmienia też zasady funkcjonowania ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Zwiększa wysokość ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Ulga ta wyniesie 1/6 kwoty zmniejszającej podatek na pierwsze i na drugie dziecko, 1/4 kwoty zmniejszającej podatek (139,01 zł) na trzecie dziecko oraz 1/3 kwoty zmniejszającej podatek (185,34 zł) na czwarte i każde kolejne dziecko. Wysokość ulgi dla rodzin z jednym lub dwoma dziećmi nie została zmieniona, ale przyznanie ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem zostało uzależnione od kryterium dochodowego (roczny dochód nie może być wyższy niż 112 000 zł). Ponadto ustawa likwiduje tzw. ulgę internetową (obecnie podatnik może odliczyć od dochodu nie więcej niż 760 zł).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała wprowadzenie do ustawy 6 poprawek, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej – 4, a mniejszość tej komisji wniosła o odrzucenie ustawy.

Izba głosami 57 senatorów, przy 30 przeciw przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, uchwaloną przez Sejm 10 października 2012 r., na podstawie projektów senackiego i poselskiego. Jej celem jest uregulowanie kwestii opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W ten sposób zrealizowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W ustawie określono maksymalne wysokości stawek opłaty za udzielanie koncesji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z ministrem finansów określi w rozporządzeniu nie wyższą niż wskazana w ustawie wysokość opłaty za udzielenie koncesji. Zgodnie z nowelą, opłata za udzielenie koncesji dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie będzie wynosić nie więcej niż 25 890 000 zł (wcześniej w senackim projekcie przyjęto kwotę 12 945 000 zł). Wprowadzona została opłata za udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie. Będzie równa połowie opłaty za rozpowszechnianie w sposób analogowy. W przypadku rozpowszechniania programu telewizyjnego i programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego obniżono wysokość opłaty. Ponadto nowela umożliwia rozkładanie opłaty za udzielenie koncesji na równe roczne raty, które będą płatne w kolejnych latach obowiązywania koncesji.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. Grupa senatorów PiS zgłosiła poprawkę obniżającą stawkę maksymalnej opłaty za udzielenie koncesji z 25 890 000 zł do 12 945 000 zł. Propozycje te nie uzyskały poparcia Izby.

W wyniku głosowania (83 głosów za, 3 – przeciw, 1 wstrzymujący się) Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przyjęła bez poprawek nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dostosowuje ona niektóre przepisy ustawy o spółdzielczych kasach do przepisów, które zmieniły się od czasu jej uchwalenia. Dotyczy to m.in. ustaw: o kredycie konsumenckim; o Narodowym Banku Polskim; o swobodzie działalności gospodarczej; o usługach płatniczych. Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych została uchwalona 5 listopada 2009 r., wejdzie zaś w życie 27 października 2012 r. Została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją jej 2 przepisów 12 stycznia 2012 r.

Bez poprawek Senat przyjął także ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. Wdraża ona przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej, które ograniczają wsparcie finansowe dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw (2 limity pomocy na realizację przez grupę jej planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw) oraz wprowadzają zmiany w zasadach funkcjonowania grup już istniejących. Zmieniono także procedurę ubiegania się o wstępne uznanie grup producentów. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 58 senatorów, 29 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Izba, w obecności m.in. Janiny Sylwestrzak, córki Mariana Rejewskiego i Ewy Wodzińskiej, bratanicy Jerzego Różyckiego, jednomyślnie, 84 głosami, podjęła uchwałę w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem. Jak mówił wiceminister obrony Czesław Mroczek, uchwała ta jest „kwestią honoru i wierności prawdzie historycznej”. W uchwale przypomniano, że polscy kryptolodzy już we wrześniu 1932 r. podjęli się zadania złamania szyfrów niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Poświecili się tej pracy, wykorzystując swą wiedzę matematyczną, a przy tym rezygnując z obiecujących karier naukowych. Prace zmierzające do rozszyfrowania Enigmy prowadzili równolegle Anglicy, Francuzi i Amerykanie. Jednak to Polacy dokonali jej rozszyfrowania w grudniu 1932 r. Złamanie szyfru Enigmy stanowiło największe osiągnięcie wywiadowcze w dziejach II wojny światowej. W uchwale podkreślono, że „w Polsce powojennej długo pomijano wysiłek żołnierzy – naukowców. Na Zachodzie informacje o służbie alianckiej Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego ukrywano w tajnych archiwach. W publikacjach popularnych, ale także i oficjalnych, informowano opinię publiczną, że złamanie szyfru Enigmy jest zasługą brytyjskich służb wywiadowczych – przy zupełnym pominięciu zasług polskich naukowców. Wraz z odrodzeniem niepodległej III Rzeczypospolitej przywrócono im cześć i przywrócono ich pamięć”.

Izba uchwałą uczciła także 25. rocznicę beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny. W ten sposób senatorowie złożyli hołd Polce męczennicy, zamordowanej w 1914 r. przez carskiego żołnierza, patronce ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy i wypadków komunikacyjnych. W uchwale podkreślono, że dla współczesnych bł. Karolina Kózkówna stanowi wzór do naśladowania, „pobudzając do zmiany życia, do odkrywania świata i miłości Boga, do odwagi w obronie swoich przekonań i wartości, do budowania szlachetnej osobowości”. Za podjęciem uchwały głosowało 80 senatorów, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Ponadto Izba, zgodnie z rekomendacją Komisji Ustawodawczej, odrzuciła 85 głosami, przy 1 przeciw i 2 wstrzymujących się projekt uchwały – stanowisko Senatu RP w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej. Projekt wniosła grupa senatorów. Napisano w nim m.in.: „Senat RP wzywa te wszystkie siły polityczne, które starają się budować swoją obecność w debacie publicznej na kwestionowaniu prawa Kościoła do równoprawnego w niej udziału, do zaprzestania tego typu działań”.