Poprzednia wersja

Wieczorem 2 lipca 2020 r. zakończyło się  13. posiedzenie Senatu. Izba wprowadziła ok. 65 poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym; rozszerzyła m.in. krąg uprawnionych do bonu turystycznego o emerytów i rencistów. Senatorowie przyjęli ponadto z 2 poprawkami legislacyjnymi nowelizację ustawy o IPN i bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Senat powołał Agnieszkę Rękas na członkinię komisji ds. pedofilii. Podjął także uchwałę w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera.

Senat przeprowadził też debatę nad informację o przebiegu głosowania za granicą w wyborach prezydenckich 2020 r. w pierwszej turze, mimo że na posiedzenie nie przybył nikt w randze sekretarza stanu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  Nie została natomiast rozpatrzona informacja prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r., ponieważ na posiedzenie nie stawił się przedstawiciel rządu. Senatorowie zdecydowali, że Izba zajmie się tym punktem, gdy w obradach weźmie udział premier lub jego przedstawiciel.

Na wniosek Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego Izba powołała Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu. Zmieniono też składy komisji senackich.
Senat wprowadził 65 poprawek, w większości legislacyjnych i redakcyjnych, do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (prezydencki i poselski projekty ustaw). Izba uznała, że do bonu powinni mieć prawo emeryci i renciści. Izba rozszerzyła ponadto krąg uprawnionych do bonu o dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki na dzieci. Senatorowie opowiedzieli się za obniżeniem opłat za obsługę bonów turystycznych z 1 do 0,5%. Senatorowie wprowadzili poprawkę obligującą ministra właściwego do spraw turystyki do przedstawienia Sejmowi informacji w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów w terminach do 31 sierpnia 2021 r. oraz do 31 sierpnia 2022 r. Kolejna poprawka zmierza do tego, aby usunięcie z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą bonu z powodu niezgodności w imieniu i nazwisku osoby dokonującej rejestracji było poprzedzone wezwaniem do aktualizacji tych danych. Senatorowie zrezygnowali z regulacji, zgodnie z którą nie jest możliwa ponowna rejestracja przedsiębiorcy turystycznego, który został usunięty z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Senatorowie skreślili ponadto przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Polskiej Organizacji Turystycznej zamawiać usługi lub dostawy związane z realizacją tej ustawy z pominięciem prawa zamówień publicznych.
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości 500 zł dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+ oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na dziecko niepełnosprawne będą przysługiwać 2 świadczenia w łącznej wysokości 1000 zł. Bonem w formie elektronicznej będzie można sfinansować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 marca 2022 r.

Senatorowie wprowadzili 2 poprawki legislacyjne do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (projekt poselski), która wprowadza na trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych, podobnie jak w wypadku zbrodni stanowiących, według prawa międzynarodowego, zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne. Według ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zbrodnie komunistyczne to represje lub inne formy naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, które popełnili funkcjonariusze państwa komunistycznego w latach 1917–90, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zaliczają się do nich również przestępstwa przeciwko dokumentom, czyli ich fałszowanie przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego na szkodę osób trzecich. Zgodnie z obecnymi przepisami część tego rodzaju zbrodni przedawniłaby się 1 sierpnia 2020 r.
Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (senacki i rządowy projekty ustaw), umożliwiającą uzyskanie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953 (w większości kobiety), którzy przed wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w marcu 2019 r. występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej, i ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy. Ustawa przewiduje także zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a tą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera (inicjatywa senatora Ryszarda Bobera), w której oddaje hołd temu wybitnemu chirurgowi, naukowcowi i jednemu z największych patriotów polskich. W 2020 r. przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci tego znakomitego lekarza, twórcy oryginalnych technik chirurgicznych, erudyty i naukowca, wielkiego syna ziemi pomorskiej, nazywanego prawdziwym ambasadorem polskiej chirurgii w najtrudniejszych czasach naszej historii.

Senat powołał Agnieszkę Rękas, zgłoszoną przez senatorów KO i PSL, na członkinię Państwowej Komisji ds. wyjaśnienia przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Komisja została powołana na mocy ustawy z 30 sierpnia 2019 r. i ma składać się z 7 członków: 3 powołanych przez Sejm, 1 powołanego przez Senat oraz po 1 powołanym przez: prezydenta RP, premiera i rzecznika praw dziecka.

W porządku posiedzenia zaplanowano informację ministra spraw zagranicznych o przebiegu głosowania za granicą w wyborach prezydenckich 2020 r. Na posiedzeniu był obecny dyrektor Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łukasz Lutostański. Jak mówiła prowadząca obrady wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, „dobrą praktyką w Senacie było to, że jeśli chodzi o takie informacje, to przychodzi i przedstawia je członek rządu przynajmniej w randze podsekretarza stanu. W związku z tym nie będziemy takiej informacji wysłuchiwać, ponieważ utrzymujemy jednak powagę, rangę Senatu i dobre obyczaje”. W trakcie dyskusji nad tym punktem senator Bogdan Klich podkreślilł, że aż 17% naszych rodaków za granicą zostało pozbawionych prawa do wzięcia udziału w pierwszej turze wyborów prezydenckich. „W drugiej turze tak być nie może!” – zaznaczył. Apelował o utworzenie dodatkowych komisji wyborczych za granicą, tak aby wszyscy mogli wziąć udział w wyborach, dostarczenie wyborcom pakietów korespondencyjnych do 3 lipca 2020 r. i umożliwienie osobistego ich dostarczenia do konsulatów do godz. 21.00 12 lipca 2020 r. oraz uruchomienie infolinii dla Polaków za granicą. Na nieprawidłowości w przeprowadzeniu pierwszej tury wyborów wskazywała senator Danuta Jazłowiecka. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz niestawienie się ministra spraw zagranicznych na posiedzenie Izby uznał za lekceważenie Senatu. „Jeżeli nie ma tutaj danego ministra czy premiera, to nie jest to naruszenie jakiegoś przepisu konstytucji czy prawa, tylko po prostu np. brak możliwości przyjścia w konkretnym czasie” – przekonywał wicemarszałek Marek Pęk.