Poprzednia wersja

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zakończyło się 14. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 16 ustaw, 3 z nich odrzuciła, do 6 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 6 projektów ustaw, podjęła 3 uchwały okolicznościowe i rezolucję.

W ostatnim dniu posiedzenia senatorowie rozpatrzyli i przyjęli bez poprawek:

Ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), przewidującą świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, a także ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w wysokości 50% oraz na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 51%. Ponadto ustawa przyznaje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty.

Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która zakłada wsparcie finansowe dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości 400 mln zł, w tym 50 mln zł dla organizatorów techniki koncertowej. Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej, sfinansowanie wynagrodzeń, a także na podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Samorządowe artystyczne instytucje kultury będą mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej za okres od 12 marca do 31 grudnia 2020 r., obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu 2019 r. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze muzyki, teatru lub tańca i organizacje pozarządowe prowadzące taką działalność będą mogły starać się o pomoc w wysokości do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów za tożsamy okres, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu z 2019 r. Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie mógł przeznaczyć nie więcej niż 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Dotychczasowa pomoc z Funduszu Promocji Kultury w 2020 r. wyniosła 16 mln zł.

Ustawę o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (projekt rządowy), mającą na celu umożliwienie przeprowadzenia 2 spisów powszechnych – rolnego w 2020 r. oraz ludności i mieszkań w 2021 r. – w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami służby statystyki publicznej będą mogły przetwarzać dane osobowe z systemów informacyjnych i rejestrów urzędowych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Doprecyzowano m.in. definicje metod spisowych, zrezygnowano z przyporządkowania poszczególnych kategorii rachmistrzów do konkretnej metody zbierania danych. W wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej rachmistrze spisowi będą mogli zbierać dane również drogą telefoniczną. Ustawa zakłada, że spis rolny, który ma się rozpocząć 1 września 2020 r., zostanie przeprowadzony za pomocą samospisu internetowego i wywiadu telefonicznego, a w szczególnych przypadkach – bezpośredniego wywiadu.

Tego dnia Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (inicjatywa Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wniesiona w trybie art. 69 Regulaminu Senatu) zakłada, że osobom pozbawionym możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. z powodu represji politycznych ponownie zostałaby naliczona emerytura, a okres niewykonywania pracy byłby traktowany jako składkowy. Ponadto różnice kosztów opieki nad działaczami opozycji antykomunistycznej przebywającymi w domach pomocy społecznej byłyby pokrywane ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulat zawarty w petycji P10-11/20 wniesionej do Senatu 9 stycznia 2020 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz wykonuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 czerwca 2015 r. w sprawie Grabowski przeciwko Polsce. Projekt reguluje kwestie umieszczenia i przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. Nakłada na sąd obowiązek wydawania każdorazowo osobnego postanowienia o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich, a także kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku co 3 miesiące, także po wyznaczeniu rozprawy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks karny (inicjatywa grupy senatorów) zakłada zlikwidowanie obowiązku orzekania przez sąd kary pozbawienia wolności za nieumyślnie popełnione przestępstwo. Sąd mógłby zamiennie orzekać karę grzywny lub ograniczenia wolności. Senat chce poprawić przepis

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy zmiana art. 37a kodeksu karnego ‒ wprowadzona nowelizacją ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID–19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID–19, która  weszła w życie 24 czerwca 2020 r. ‒ wzbudziła duży niepokój lekarzy, obawiających się, że zaostrzenie przepisów karnych może doprowadzić do orzekania kary pozbawienia wolności w sytuacji nieumyślnego błędu medycznego, a także częstsze niż do tej pory orzeczenia zakazu wykonywania zawodu. „Lekarze zwracali uwagę, że nie będzie chętnych, by leczyć trudne przypadki. Nikt nie będzie podejmował się trudnych, ryzykownych zabiegów, wdrażania (dających szansę na ratowanie życia) niestandardowych metod leczenia, narażając się na ewentualną odpowiedzialność karną wynikającą ze zwiększonej represyjności systemu odpowiedzialności lekarzy za błędy w sztuce” – czytamy w uzasadnieniu projektu.