Poprzednia wersja

W dniu 2 czerwca 2020 r. zakończył się drugi dzień 11. posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw i przeprowadziła drugie czytanie 2 projektów zmieniających jej regulamin.

Senat rozpatrzył:
Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), dostosowującą przepisy do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Nowela przewiduje ponadto, że organy rentowe nie będą musiały sporządzać PIT-40A w wypadku nadpłaty podatku. Zmienia też termin ważności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne; będzie obowiązywał aż do jego wycofania.

Ustawę o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (projekt rządowy) dostosowującą sposób obliczania średniej wartości PKB na 1 mieszkańca do statystycznego podziału terytorialnego kraju. Zakłada, że średnią wartość PKB będzie obliczał prezes GUS za ostatnie 3 lata dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z unijną Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

Ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która zakłada m.in. oparcie poboru opłat na technologii pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a także wykorzystanie darmowej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty.

Ustawę o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (projekt rządowy) wprowadzającą przepisy unijnego rozporządzenia, dotyczącego udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Państwa członkowskie UE zobowiązuje do wyznaczenia organu notyfikującego (minister właściwy ds. gospodarki) i do monitorowania jednostek notyfikowanych (Polskie Centrum Akredytacji). Nowelizacja przewiduje ponadto, że od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, co ma ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów będzie sprawować Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (projekt rządowy), przewidującą ratyfikację umowy, która dotyczy m.in współpracy w ramach regionalnych i międzynarodowych forów i organizacji, zwalczania terroryzmu, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, wspierania rozwoju wymiany handlowej, a także współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Ustawę o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (projekt rządowy) przewidującą ratyfikację umowy, której celem jest zacieśnienie współpracy politycznej w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym broni masowego rażenia, zwalczania terroryzmu, walki z przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością, współpracy w kwestiach gospodarczych i  na forach wielostronnych, a także m.in. w dziedzinie badań i innowacji, edukacji i kultury.

Ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. (projekt rządowy) przewidującą ratyfikację umowy, która zmierza do rozszerzenia zakresu relacji gospodarczych i handlowych, a także współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz w zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości.

Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy) przewidująca ratyfikację umowy, która umożliwi uregulowanie ram prawnych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym między Polską a Republiką Federalną Niemiec, usprawni procedury transgraniczne w tym zakresie.

Senat przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów) i odesłał ją do komisji. Projekt przewiduje m.in. zmianę procedury wyboru i odwołania marszałka i wicemarszałków Senatu. Odwołanie marszałka Senatu odbywałoby się na wniosek co najmniej 34 senatorów, imiennie wskazujących kandydata na nowego marszałka. Senat odwoływałby i wybierał marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Projekt doprecyzowuje zasady głosowań imiennych, a także reguluje procedurę wyboru członka państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Przywraca  ponadto stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Senatu.

Izba przeprowadziła także drugie czytanie kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów) umożliwiającego prowadzenie posiedzeń Senatu, komisji i Prezydium Senatu w trybie zdalnym w wypadku wprowadzenia w Polsce stanów: nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego lub epidemii.