Poprzednia wersja

W dniu 13 marca 2020 r. zakończyło się 7. posiedzenie Senatu. Senatorowie zmienili Regulamin Senatu, co umożliwiło przeprowadzenie wszystkich czytań projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ciągu 1 dnia. Izba odrzuciła 2 ustawy: o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Senat, z inicjatywy grupy senatorów, zmienił swój Regulamin. Zgodnie z nowym przepisem w szczególnie uzasadnionych wypadkach, wynikających z zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, marszałek Senatu może zadecydować o skróceniu terminu przeprowadzania pierwszego czytania projektów ustaw. Dotychczas pierwsze czytanie odbywało się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu ustawy.

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa komisji: Zdrowia i Ustawodawczej). Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów ustawy, a także zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii wirusa COVID-19 dla polskiej gospodarki, w szczególności dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Przewiduje m.in.: rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy ponieśli szkodę w wyniku działań władz publicznych, podjętych w celu przeciwdziałania COVID-19; preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku wystąpienia epidemii, wykonujących działalność gospodarczą w czasie zagrożenia COVID-19; możliwość czasowego zawieszenia działalności zakładu pracy, a także odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i rozłożenia ich na raty przedsiębiorcom, którzy z powodu epidemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Projekt określa też zasady wykonywania i kontrolowania pracy zdalnej. Rozszerza ponadto grupę uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15. roku życia oraz wydłuża okres przysługiwania tego zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły.

Ustawy odrzucone przez Senat:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (projekt rządowy) ma na celu zwalczanie nadwagi i otyłości w polskim społeczeństwie poprzez wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Wprowadza opłaty dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia. Będą oni zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Nowela wprowadza też opłatę od napojów słodzonych, podzieloną na części: stałą (50 gr za 1 l napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, 10 gr za 1 l napoju z dodatkiem substancji aktywnej – kofeiny lub tauryny) i zmienną (5 gr za 1 g cukru powyżej 5 g/100 ml, w przeliczeniu na 1 l napoju). Pieniądze z opłat mają trafić do gmin i do NFZ na edukację, profilaktykę i świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (projekt rządowy) wprowadza zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Zakłada, że środki, które obecnie znajdują się w OFE, zostaną automatycznie przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE). Środki te (ok. 154 mld zł) będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły zostać wypłacone w całości bądź w ratach. Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE, będą mogli złożyć deklarację o przekazaniu pieniędzy do ZUS.

Izba wprowadziła 13 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna ze zmian obniża ze 100 do 80 zł wysokość opłat zryczałtowanych za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Inna zmienia jednostki rozliczeniowe krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z hektarów na kilometry. Następna przywraca przepis upoważniający ministra budownictwa do określenia w rozporządzeniu rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Kolejna zmiana uchyla przepis zobowiązujący projektanta do składania projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność. Ustawa ma przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, wzmocnić transparentność zasad wykonywania prac geodezyjnych, jednoznacznie określić prawa i obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych oraz organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a także umożliwić powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych. Nowela przewiduje ponadto zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także zmniejszenie opłat za zbiory danych i materiały pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Senatorowie podjęli uchwałę w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego (inicjatywa grupy senatorów). Izba, doceniając podjętą 30 lat temu inicjatywę ustawodawczą Senatu, dorobek wszystkich kadencji polskiego samorządu gminnego i dokonania powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego, wyraża w niej uznanie i podziękowania za ten wysiłek na rzecz dobra wspólnego. Przypomina, że 8 marca 1990 r. została uchwalona ustawa o samorządzie terytorialnym, a w maju 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin. W uchwale podkreślono, że reforma samorządu gminnego to jedna z najbardziej udanych zmian po 1989 r.