Poprzednia wersja

W dniu 26 lutego 2020 r. wieczorem zakończył się drugi dzień 5. posiedzenia Senatu. W trakcie debaty nad ustawą budżetową na 2020 r. senatorowie KO zgłosili 95 poprawek. Izba zapoznała się też z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2018 r., którą przedstawił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Senat wznowi obrady w czwartek o 10.00. Senatorowie zapoznają się z informacją ministra zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na zakończenie posiedzenia odbędą się głosowania.

Ustawę budżetową na rok 2020 Senat rozpatrywał przez 11 godzin. Debata zaczęła się we wtorek, a zakończyła w środę. Poprawki senatorskie, w liczbie 95, to głównie wnioski o charakterze regionalnym, dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Senatorowie KO zaproponowali m.in. przeznaczenie 100 mln zł na walkę z ASF, 250 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego na postępowania naprawcze, 60 mln zł na budowę wiaduktu w Poznaniu i mostu na Warcie, 40 mln zł na Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W ustawie rząd zaplanował dochody i wydatki budżetu państwa w takiej samej wysokości – 435 mld 340 mln zł, co oznacza brak deficytu budżetowego. Na prognozowane dochody wpływ ma mieć m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także dalsze uszczelnienie systemu podatku VAT. Deficyt sektora finansów publicznych – według metodologii UE – ma wynieść 1,2% PKB. Przyjęto, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7%, inflacja zaś utrzyma się na poziomie 2,5%. Założono też wzrost nominalnie o 6,3% rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent. Jeśli chodzi o środki unijne, przewidziano dochody w wysokości 71 448 652 000 zł, a wydatki – 88 402 533 000 zł. W budżecie zagwarantowano m.in. środki na 6-procentowy wzrost płac dla nauczycieli, programy socjalne, jak rozszerzony program Rodzina 500+ (na każde dziecko bez progu dochodowego), a także realizację programów infrastrukturalnych (drogowe i kolejowe). Projektowany budżet Kancelarii Senatu w kwocie 229 mln 545 tys. zł, w tym 110 mln 500 tys. zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, został zmniejszony przez Sejm do 110 mln 225 tys. zł. Większość środków na Polonię trafiła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowującą przepisy do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych. Nowela przewiduje, że polski rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, dzięki temu stanie się bardziej konkurencyjny. Ograniczono możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę. Zakazano łączenia określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego. Ograniczono ponadto możliwość zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom. Zwiększono uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.