Poprzednia wersja

W dniu 1 października 2015 r. zakończyło się 82., ostatnie posiedzenie VIII kadencji Senatu. Senatorowie rozpatrzyli w trakcie dwudniowych obrad 50 ustaw. Do dwunastu z nich wprowadzili poprawki, dwie odrzucili. Przeprowadzili ponadto drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podjęli uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Przed rozpoczęciem głosowań marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podsumował prace senatorów tej kadencji. Podziękował za współpracę senatorom i pracownikom Kancelarii Senatu.

Marszałek podkreślił, że łącznie obrady Senatu trwały 159 dni. Senatorowie rozpatrzyli 754 ustawy i zgłosili ponad 3300 poprawek, z czego aż 86% zostało przyjętych przez Sejm. B. Borusewicz podkreślił, że liczba ta jest nie tylko dowodem skuteczności, ale również świadczy o wnikliwości i zaangażowaniu Senatu w proces tworzenia prawa. Dodał, że Senat wniósł do Sejmu 102 projekty ustaw, z czego połowa wykonywała wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Do większości posłowie odnieśli się pozytywnie. Za jedną z najważniejszych inicjatyw senackich uznał Ustawę o petycjach. Izba uczciła też minutą ciszy zmarłych senatorów tej kadencji – Antoniego Motyczkę i Henryka Górskiego.


Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zdrowiu publicznym. Ustawa, której projekt przygotował rząd, ma na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa m.in. przez skuteczniejsze zapobieganie chorobom i ich wczesną wykrywalność. Ustawa ma też poprawić koordynację działań podejmowanych w tej dziedzinie. Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd w drodze rozporządzenia dokument strategiczny dla zdrowia publicznego – Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020. Ustawa ma zapewnić stosowne do potrzeb i stabilne mechanizmy finansowania. Na realizację NPZ w 2016 r. z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140.7 mln zł. W ramach tego programu planowane jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, promowanie zdrowego trybu życia i zdrowej żywności, pomoc w leczeniu uzależnień od tytoniu i alkoholu, wspieranie osób z problemami zdrowia psychicznego (depresja czy zaburzenia nerwicowe), wczesna diagnostyka chorób i rozwój badań naukowych. Ustawa zakłada też utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego – organu opiniodawczo-doradczego ministra zdrowia. Przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego. Programy realizowane do tej pory obejmujące m.in. onkologię i kardiologię staną się częścią NPZ. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie profilaktyka otyłości, nieobjęta obecnie finansowaniem. Kompleksową opiekę psychiatryczną na obszarach, na których mieszka od 50 tys. do 200 tys. osób, będą sprawowały centra zdrowia psychicznego. Docelowo mają one powstać w każdym powiecie, dużej gminie lub dzielnicy dużego miasta.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża europejskie dyrektywy medyczne, wprowadzając jednolite zasady w dziedzinie obrotu i używania wyrobów medycznych. Precyzuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobów ponosi ich wytwórca, a bezpośredni nadzór na etapie ich projektowania i wytwarzania sprawują niezależne jednostki notyfikowane, które są wyznaczane i nadzorowane przez odpowiednie organy państw członkowskich (w Polsce jest to minister zdrowia). Rejestracja i nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych należy do zadań prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nadzorem ma być objęta także sprzedaż wysyłkowa, w tym przez Internet. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące badań klinicznych z udziałem wyrobów medycznych, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników i ułatwiają procedury wydawania pozwoleń na te badania.

Senatorowie wprowadzili trzy poprawki do ustawy o produktach biobójczych, której projekt przygotował rząd. Ma ona umożliwić stosowanie rozporządzenia unijnego dotyczącego swobodnego przepływu tych produktów w krajach Unii Europejskiej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Ustawa określa warunki udostępniania i stosowania w Polsce produktów biobójczych, organ odpowiedzialny za stosowanie rozporządzenia oraz jego zadania (jest to prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), podmioty sprawujące nadzór oraz zakres nadzoru nad przestrzeganiem warunków wprowadzania na rynek i stosowania tych produktów. Regulacja ta ma umożliwić monitorowanie wprowadzonych do obrotu produktów biobójczych i sprawne wykrycie ewentualnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Nowe przepisy wprowadzają surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia wprowadzono karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Nałożono obowiązek zgłaszania każdego przypadku zatrucia produktami biobójczymi na lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę oraz na podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie ich do obrotu. Ustawa wprowadza również dodatkowe przepisy dotyczące przyznawania czasu na zużycie istniejących zapasów produktów biobójczych.

Senat z 46. poprawkami przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja wprowadza podstawy prawne dla wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia, tj. Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (tzw. e-zdrowia). Ustawa przewiduje uruchomienie Internetowego Konta Pacjenta (IKP), czyli bezpłatnej aplikacji internetowej, dzięki której każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych. Dzięki platoformie pacjent będzie mógł korzystać z e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia. Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał też lekarz za zgodą pacjenta.

Senatorowie bez poprawek uchwalili nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznającą żołnierzom-górnikom prawo do bezpłatnych leków na receptę. Był to senacki projekt ustawy, który powstał na bazie petycji. Chodzi o tzw. żołnierzy-górników kierowanych w PRL przymusowo do pracy m.in. w kopalniach, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranu. Takie uprawnienie mają inwalidzi wojenni. Nowelizacja obejmuje te osoby, które otrzymały jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem – w ramach zastępczej służby wojskowej – w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu. Nowe przepisy dotyczą także żołnierzy, którzy przymusowo pracowali w kopalniach węgla, kamieniołomach bądź batalionach budowlanych, i którym w następstwie tej pracy przyznano orzeczenie o inwalidztwie. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do bezpłatnych leków będzie zaświadczenie wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ustawę o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018, która powstała na bazie projektu rządowego Izba przyjęła bez poprawek. Wprowadza ona zmiany w sposobie przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych (w tym dzieci). Chodzi o przejście na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji – 320 232 000 zł rocznie, przy czym przekazywanie miałoby następować co miesiąc w wysokości 1/12 tej kwoty.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Dzięki nowelizacji powstaną przyszpitalne centra urazowe dla dzieci, które będą częścią Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i które będą obsługiwać tereny z ponad 1 mln mieszkańców. Będą w nich pracować zespoły urazowe składające się ze specjalistów dziecięcych. Maksymalny czas dotarcia do centrum urazowego nie będzie mógł przekroczyć 1,5 godziny. Ustawa przewiduje, że do 2021 r. wszystkie centra urazowe dla dzieci będą dysponowały lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego. Ponadto nowelizacja wydłuża o rok – do 31 grudnia 2016 r. – okres, w którym podmiot leczniczy prowadzący szpital nie ma obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja wprowadza ułatwienia dla sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych i rozwoju badań naukowych w kraju przez zapewnienie finansowania części procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowe rozwiązania mają zwiększyć liczbę takich badań, a tym samym umożliwić skorzystanie jak największej liczbie pacjentów z nowoczesnych metod terapeutycznych, do których nie mieliby dostępu ze względu na brak pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i rejestracji. Są to zmiany szczególnie istotne dla pacjentów cierpiących na rzadkie choroby.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Był to poselski projekt. Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty – samodzielnego zawodu medycznego. Ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentów – zawód ten mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wprowadza rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wpis do rejestru zawodowego będzie gwarancją spełniania ustawowych wymogów kompetencyjnych. Dzięki rejestrowi pacjenci i pracodawcy uzyskają dostęp do informacji, czy dana osoba jest uprawniona do wykonywania tego zawodu. Ponadto ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej, której projekt stanowił przedłożenie poselskie.Nowelizacja racjonalizuje wydatki budżetu państwa na działalność podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności. Zwalnia ona te placówki z obowiązku zawierania umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych w przypadku podmiotów prowadzących szpital. Sensem istnienia tego typu obowiązku jest ochrona interesu finansowego pacjentów w przypadku niewypłacalności podmiotu leczniczego, a w przypadku więziennej służby zdrowia ryzyko takie nie istnieje. Obecnie analogiczne przepisy dotyczą już szpitali wojskowych. Nowelizacja dostosowuje zatem więzienną służbę zdrowia do sytuacji innych podmiotów leczniczych o szczególnych regulacjach.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Był to prezydencki projekt. Nowelizacja zmniejsza liczbę osób koniecznych do założenia stowarzyszenia z 15 do 7. Zwiększa ona uprawnienia tzw. stowarzyszeń zwykłych, które będą mogły robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje, czy zawierać umowy prawne, ale nadal nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej, powoływać jednostek terenowych oraz prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Izba bez poprawek uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Był to projekt poselski. Nowelizacja doprecyzowuje i uzupełnienia przepisy w zakresie finansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmierza do zwiększenia jego przychodów przez wyeliminowanie nieprawidłowości w systemie ulg i obniżeń wpłat dokonywanych na PFRON przez pracodawców. Ogranicza ona wymiar ulg do 50 proc. sumy wpłat na PFRON. Ponadto ustawa normuje kwestie związane z wystawieniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Taka legitymacja będzie wydawana na wniosek osoby posiadającej ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Będzie ona wystawiana na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na 5 lat, a osobom, które nie ukończyły 60. roku życia, na 10 lat. W nowelizacji rozszerzono grupę podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON o zakłady opiekuńczo-lecznicze, gdyż osoby w nich przebywające nie zawsze posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale ich stan zdrowia nie pozwala na w pełni sprawne życie.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o osobach starszych. Był to projekt komisyjny. Ustawa zobowiązuje rząd do systematycznego monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce oraz przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji na ten temat do 31 października każdego roku. Monitoring ma być prowadzone na zlecenie premiera przez ministra odpowiedzialnego za zabezpieczenie społeczne. Ma on obejmować informacje dotyczące sytuacji demograficznej, sytuacji dochodowej, warunków mieszkaniowych, aktywności zawodowej, sytuacji rodzinnej, sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, aktywności społecznej i obywatelskiej oraz edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, a także informacje o stanie zdrowia oraz dostępności i poziomie usług socjalnych. System monitorowania ma dostarczyć danych do wieloaspektowej diagnozy, której celem jest określenie warunków do wydłużenia aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz samodzielnego, zdrowego i bezpiecznego życia seniorów.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych, której projekt przygotowali posłowie. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1998 r. Pod koniec lat 90. na mocy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw zlikwidowany został Fundusz Wczasów Pracowniczych. Na mocy tej nowelizacji Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zostało zobowiązane do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do której wniesiono FWP jako aport. Powstała więc nowa spółka: Fundusz Wczasów Pracowniczych sp. z o.o., która wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki FWP. Ustawa uprawnia do majątku po FWP inne niż OPZZ reprezentatywne organizacje związkowe tj. „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych i przewiduje trzy etapy przekształcenia własnościowego.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, powstała na bazie projektów poselskich. Nowelizacja zwalnia osoby ubezpieczone pobierające zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego, prowadzące jednocześnie działalność gospodarczą, z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Był to projekt poselski. Nowelizacja przewiduje, że pracodawca, który zatrudni na pełny etat bezrobotnego do 30. roku życia, będzie otrzymywał od państwa refundację w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które jako zatrudniający ma obowiązek płacić. Refundacja będzie przysługiwać przez 12 miesięcy, ale pracodawca, który z niej skorzysta będzie zobowiązany do zatrudnienia tego pracownika przez co najmniej kolejne 12 miesięcy.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Był to projekt komisyjny. Gminy kupujące byłe mieszkania zakładowe będą mogły skorzystać ze wsparcia z Funduszu Dopłat. Warunkiem uzyskania dopłaty będzie przeznaczenie zakupionych mieszkań zakładowych na lokale socjalne. Ustawa zakłada objęcie programem wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne, a także rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem byłych mieszkań zakładowych.

Izba bez poprawek uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, której projekt przygotowali posłowie. Zgodnie z nowelizacją, powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie można wytoczyć wyłącznie przed sądem miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego lub przed sądem miejsca, gdzie doszło do kolizji. Ustawa ma na celu odciążenie sądów (głównie warszawskich), do których trafiają sprawy o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Zasady i stawki za wynajem takiego pojazdu nie są ściśle uregulowane, dlatego są przyczyną wielu sporów. Ponieważ większość pozywanych towarzystw ubezpieczeniowych ma siedziby w Warszawie, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 sprawy te stanowiły około 34 proc. wszystkich spraw.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która stanowi przedłożenie rządowe i wprowadza do krajowego porządku prawnego przepisy unijne (dyrektywę Wypłacalność II). Reguluje ona warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych, a także działalności reasekuracyjnej. Ustawa określa również zasady wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach, jak również organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego. Wprowadzony zostaje nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, wzorowany na regulacjach kapitałowych dla banków z Nowej Umowy Kapitałowej – tzw. Bazylea II. Ustawa przewiduje dodatkowe rozwiązania prokonsumenckie – zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do przeprowadzenia analizy potrzeb, wiedzy, doświadczenia oraz sytuacji finansowej klienta przed zaproponowaniem mu zawarcia umowy o charakterze inwestycyjnym (ma to chronić konsumentów przed nadużyciami przy sprzedaży polisolokat i ubezpieczeń grupowych). Zwiększa też uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego – ma ona dbać, aby działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji była zgodna z prawem, ograniczać ryzyko występujące w działalności tych zakładów oraz zapobiegać naruszeniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. KNF będzie mogła też kontrolować działalność zagranicznego oddziału zakładu ubezpieczeń i zagranicznego zakładu reasekuracji z Unii Europejskiej. Ustawa zakłada, że członkostwo w Polskiej Izbie Ubezpieczeń jest obowiązkowe i powstaje z dniem podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski.

Izba bez poprawek uchwaliła nowelizację ustawy o usługach płatniczych, wywodzącą się z projektu poselskiego. Nowelizacja wprowadza czasowe zwolnienie (do 9 grudnia 2018 r.) z objęcia maksymalnymi stawkami opłaty interchange trójstronnych systemów kart płatniczych. Zwolnienie to zapewni odpowiedni poziom konkurencji pomiędzy systemami kart płatniczych działającymi na terytorium Polski.

Senatorowie wprowadzili 4 poprawki do ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Był to rządowy projekt. Umowa ta opiera się na zasadzie wzajemności w przekazywaniu informacji o rachunkach i dochodach obywateli polskich i amerykańskich. Ustawa zawiera regulacje niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje będą przekazywane w ustalonych z góry regularnych odstępach czasu. Do ich przekazania nie będzie potrzebny wniosek. Pozyskane dane będą podlegały automatycznej wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Informacje o rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane automatycznie również przez USA.

Z jedną poprawką Izba uchwaliła ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, oparta na projektach poselskich. Celem nowelizacji jest przyspieszenie eliminacji z obrotu prawnego przepisów dotyczących tzw. bankowego tytułu egzekucyjnego. Przepisy regulujące zasady jego stosowania zostały uznane za niezgodne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 kwietnia 2015, który jednocześnie pozostawił je w mocy do 1 sierpnia 2016 r. Ustawa uchylająca te przepisy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki oraz SKOK-i egzekucji w postępowaniu sądowym.

Senat wprowadził 13 poprawek do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Był to projekt poselski. Ustawa określa zasady przyznawania wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, oraz warunki korzystania z niego. Wsparcie ma być realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Ustawa obejmie osoby, które zaciągnęły kredyty na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego albo jego budowę. Pomoc jest przewidziana niezależnie od waluty, w jakiej jest spłacany kredyt. Wniosek o wsparcie będzie można złożyć do 31 grudnia 2018 r. w banku, który udzielił kredytu. Bank będzie miał obowiązek przesłania wniosku po jego weryfikacji, w terminie 30 dni roboczych, do Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z dodatkowymi informacjami, w tym przewidywaną wysokością kolejnych 18 rat kredytu. Pomoc będzie polegała na przekazywaniu przez BGK przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy rat kredytu bezpośrednio na rachunek banku, który go udzielił. Wsparcie będzie przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1,5 tys. zł. Na wsparcie będą mogli liczyć kredytobiorcy, którzy spełnią jeden z dwóch warunków: w dniu złożenia wniosku będą posiadać status bezrobotnego albo rata kredytu przekroczy 60 proc. dochodów miesięcznych. Wyłączone z niego są osoby, które w dniu złożenia wniosku o wsparcie są właścicielami innego mieszkania lub domu, posiadają do niego prawo spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie albo je wynajmują.

Izba z 10. poprawkami przyjęła ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt był przedłożeniem rządowym. Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące opodatkowania dywidend wypłacanych między firmami powiązanymi kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich. Zwolnione z podatku są dywidendy wypłacane przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, o ile ta ostatnia posiada przez okres dwóch lat co najmniej 10 proc. udziałów w spółce córce. Nowelizacja doprecyzowuje, że zwolnienie nie obejmie przypadków, gdy dywidendy zostały wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia z podatku. Do polskiego systemu prawnego zostaną też wprowadzone standardy dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Z obowiązków dokumentacyjnych będą zwolnione firmy o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro.

Senatorowie wprowadzili 18 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt senacki. Nowelizacja reguluje sprawy związane z rachunkami nieaktywnymi, tzw. uśpionymi, w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, co do których w ciągu dziesięciu lat właściciele nie wydali żadnych dyspozycji, a także wprowadza rozwiązania, które ułatwią następcom prawnym uzyskanie wypłat należnych im z tytułu spadkobrania środków pieniężnych znajdujących się na tych rachunkach. Ustawa ma ułatwić dostęp do informacji o takich kontach spadkobiercom zmarłych klientów instytucji finansowych. Do tej pory spadkobiercy nie mogli uzyskiwać informacji o kontach osób zmarłych, z uwagi na tajemnicę bankową, a tym samym nie mieli dostępu do tych środków. Zgodnie bowiem z obecnym stanem prawnym, dyspozycje wobec konta wygasają w chwili śmierci właściciela. W myśl ustawy banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. Będą one miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie pięciu lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do ministra spraw wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje. W przypadku uzyskania informacji o śmierci posiadacza rachunku będą one musiały zawiadomić wskazane przez niego osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty. Nowelizacja przewiduje również utworzenie centralnej informacji o rachunkach – będzie ją prowadzić utworzona przez banki spółka handlowa – Krajowa Izba Rozliczeniowa. Dzięki centralnemu rejestrowi uprawniona osoba będzie mogła uzyskać zbiorczą informację o wszystkich rachunkach zmarłego w dowolnym banku lub SKOK.

Z 11. poprawkami Izba uchwaliła ustawę o związkach metropolitalnych. Był to projekt poselski. Ustawa umożliwi tworzenie związków metropolitalnych obejmujących obszary najbardziej zintegrowanych aglomeracji. W myśl ustawy, obszar metropolitalny to spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zamieszkała przez co najmniej 500 tys. mieszkańców. Związki metropolitalne będą mieć osobowość prawną. Zgodnie z ustawą, związki metropolitalne będzie tworzyć rząd w drodze rozporządzenia, ustalając jednocześnie ich nazwy. Także do kompetencji rządu będzie należało ustalenie granic obszarów metropolitalnych. Projekt rozporządzenia byłby obowiązkowo konsultowany z mieszkańcami, a także z radami gmin i powiatów, sejmikiem województwa i wojewodą. Związek metropolitalny będzie odpowiedzialny za wykonywanie zadań, których znaczenie wykracza poza możliwości istniejących obecnie gmin i powiatów, takich jak kształtowanie ładu przestrzennego, transport zbiorowy na obszarze związku, ustalanie przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie związku, zarządzanie gospodarką odpadami. W myśl ustawy związek będzie mógł emitować obligacje, zaciągać pożyczki i kredyty długoterminowe oraz nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wywodząca się z projektu poselskiego. Nowelizacja ma na celu usunięcie wątpliwości, że wpływy z opłaty reklamowej, wprowadzonej tzw. ustawą krajobrazową obowiązującą od 11 września br., będą stanowić dochód gminy.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja określa, że lokalizacja sklepu o powierzchni powyżej 2000 m kw. będzie musiała być przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obszary, na których będą mogły powstać takie obiekty handlowe, będą musiały zostać określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wejście w życie nowych przepisów ma sprawić, że sprawy te będą załatwiane w sposób transparentny, z udziałem społeczności lokalnej.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Nowelizacja wprowadza definicje legalne organizacji mniejszości oraz instytucji kulturalnej mającej istotne znaczenie dla kultury mniejszości, prawo do używania języka pomocniczego przed organami powiatów przez osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych, prawo do używania języka pomocniczego przed organami gmin i powiatów przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz możliwość powołania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa. Ustawa odnosi się do składu, trybu powoływania oraz działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, powoływania rad programowych oddziałów rozpowszechniających audycje w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz składu komisji konkursowych mających na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wywodząca się z projektu poselskiego. Nowelizacja jednoznaczne wskazuje, że to marszałek województwa jest wierzycielem i jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności i opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, ponieważ opłaty z tym związane stanowią dochód budżetu województwa.

Senatorowie wprowadzili 3 poprawki do nowelizacji ustawy o lasach, której projekt opracowali posłowie. Jej celem jest zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej lasów jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało przekształceniom własnościowym i będzie mogło być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Zgodnie z nowelizacją, sprzedaż lasu będzie możliwa tylko wtedy, gdy chodzi o realizację inwestycji celu publicznego, np. konieczność wybudowania drogi publicznej, linii kolejowej, lotniska lub obiektu niezbędnego dla obronności państwa. Aktualnie sprzedaż lasu jest możliwa w przypadkach podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa. W myśl nowelizacji także w tym przypadku sprzedaż będzie musiała wynikać z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. Pozostałe ustawowe przesłanki sprzedaży lasów, czyli: dopuszczalność zbycia udziału Skarbu Państwa we współwłasności, konieczność regulacji granicy polno-leśnej oraz w razie stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej pozostają bez zmian. Ponadto wprowadzono ustawową gwarancję, że każdy ma prawo wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych zasadach.

Bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja zmierza do usprawnienia funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów, uproszczenie i ujednolicenie uzyskiwania zaświadczeń o wpisie, poszerzenie zakresu danych zwartych we wpisie oraz ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej. Zmiany powinny przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu oraz spowodować większą wiarygodność danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców. Będzie to sprzyjać poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, co ma szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Izba nie wprowadziła poprawek do nowelizacji ustawy o rzemiośle. Był to projekt poselski. Nowelizacja zmienia definicję rzemiosła, dostosowując ją do prawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej oraz uwzględniając rozwój działalności rzemieślniczej, – wprowadza definicję rzemieślnika, upraszcza zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, a także wprowadza możliwość uzyskania przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i kosztów opłacanych przez pracodawców składek oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Był to projekt prezydencki. Nowelizacja zawiera nowe rozwiązania prawne mające na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, które dotyczą m.in. ustaw o PIT oraz o CIT. Ustawa wprowadza zasadę, że do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć zarówno koszty prac rozwojowych jak i koszty badań naukowych (w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość zaliczenia wyłącznie kosztów prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem), wprowadza też ułatwienia rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe, ułatwienia w zatrudnianiu w strukturach instytutów badawczych i uczelni młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów, a także w podejmowaniu studiów w Polsce przez obcokrajowców.

Izba wprowadziła 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, której projekt był przedłożeniem rządowym. Celem ustawy jest wykonanie międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie prawa karnego wynikających z członkostwa w Radzie Europy i Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadza do kk kary za przekazywanie środków finansowych organizacjom terrorystycznym i ich członkom niezależnie od celu, na jaki mają być wydane oraz za zmowę i przygotowania do przestępstwa prania brudnych pieniędzy (czyli nie tylko sam udział w procederze legalizacji), a także zrównuje sankcje za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych i zagranicznych.

Senatorowie odrzucili ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Był to projekt poselski. Nowelizacja pozwala na to, aby w sprawach o roszczenia majątkowe ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, wszczętych z powództwa sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego lub dyrektora sądu, do strony pozwanej mógł przystąpić minister sprawiedliwości. Będzie on tzw. interwenientem ubocznym, czyli takim uczestnikiem procesu cywilnego, który nie jest stroną, ale ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy na korzyść jednej ze stron. Minister sprawiedliwości jest dysponentem części budżetowej, z której finansowane są sądy powszechne, ale nie ma obecnie możliwości wzięcia udziału w procesach, które mają bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu w tej części. Obecnie stronę pozwaną, czyli pracodawcę, reprezentują prezesi sądów, którzy nie odpowiadają majątkowo za rezultaty zapadających rozstrzygnięć.

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, której projekt przygotował rząd. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Ustawa ma ponadto za zadanie wzmocnić nadzór nad wypoczynkiem dzieci, zapewnić odpowiednią opiekę wychowawczą jego uczestnikom oraz szerszy zakres informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku, w szczególności rodziców. Nowelizacja wprowadza sankcję grzywny wobec nierzetelnych organizatorów wypoczynku. Kara taka będzie nakładana na organizatora, który zorganizował wypoczynek mimo braku jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, jak również za zorganizowanie wypoczynku z rażącym naruszeniem przepisów prawnych. Ustawa uprawnia kuratorów oświaty, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dzieci i młodzieży przebywających na wypoczynku, do zarządzenia w drodze decyzji administracyjnej zakończenia wypoczynku oraz nakazania organizatorowi niezwłocznego zorganizowania powrotu uczestników do miejsca zamieszkania.

Senatorowie wprowadzili 10 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja ujednolica i upraszcza system naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym, zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. W tym celu ustawa wprowadza jeden mechanizm naliczania odsetek, zarówno w transakcjach w obrocie profesjonalnym, jak również w obrocie nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów. Nowe przepisy umożliwią większą ochronę wierzycieli. Ponadto mają przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i zwiększenia dyscypliny płatniczej. W razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych. Nowy mechanizm ma ograniczyć zatem ryzyko spirali zadłużenia w przyszłości.

Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, której projekt przygotowali posłowie. Zgodnie z nowelizacją, pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście bez sygnalizacji świetlnej będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Przed wejściem na pasy pieszy będzie miał obowiązek zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa. Analogicznie nowelizacja nakłada na kierowców obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nie tylko pieszemu na przejściu, ale i czekającemu przed nim. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Senatorowie bez poprawek przyjęli poselską nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych regulujących funkcjonowanie systemu kolei w aspekcie bezpieczeństwa i interoperacyjności. Nowelizowana ustawa zakłada przyznanie krajowemu organowi dochodzeniowemu zajmującemu się wypadkami kolejowymi, którym w Polsce jest Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK), wyłącznej kompetencji do prowadzenia postępowań w sprawie poważnych wypadków. Nowela zakłada także przekazanie zadań z zakresu nadzoru nad postępowaniami po zdarzeniach kolejowych prowadzonych przez komisje kolejowe do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) – obecnie zadania te wykonuje PKBWK. Przewiduje się nałożenie na przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz inne podmioty rynku kolejowego obowiązku udzielania pomocy technicznej prezesowi UTK podczas wykonywania jego zadań. Nowela doprecyzowuje m.in. procedury dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, podsystemów strukturalnych i wyrobów stosowanych w kolejnictwie. Projekt zawiera też przepisy przejściowe dotyczące m.in. świadectw bezpieczeństwa i zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego (jego elementami są np. infrastruktura i tabor).

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw została przyjęta bez poprawek. Nowela przygotowana przez rząd dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego regulujące m.in. warunki prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Przepisy unijne zobowiązują Polskę do wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających transferom środków publicznych pomiędzy przedsiębiorcami kolejowymi powiązanymi kapitałowo, ustawa zawiera rozwiązania umożliwiające identyfikację i rozdzielenie przepływów finansowych związanych z wykonywaniem poszczególnych rodzajów działalności. Nowe przepisy wprowadzają rozdział instytucjonalny podmiotów zarządzających infrastrukturą od tych, które zajmują się przewozami kolejowymi – ma to na celu zapewnienie niezależności wykonywania podstawowych funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej. Nowelizacja zobowiązuje przedsiębiorstwa z branży kolejowej do prowadzenia i publikowania odrębnych bilansów oraz zestawień zysków i strat dla zarządzania infrastrukturą, dla przewozów pasażerskich, przewozów towarowych oraz przewozów wykonywanych w ramach umów o świadczeniu usług publicznych. Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość prowadzonej rachunkowości poprzez rozciągnięcie obowiązku publikowania sprawozdań finansowych także na te podmioty, które nie mają takiego obowiązku zgodnie z ustawą o rachunkowości. Z nowych obowiązków dotyczących rachunkowości zwolnieni zostaną przedsiębiorcy, którzy łączą funkcje przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury, wykonując działalność o zasięgu miejskim, podmiejskim i regionalnym.

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej. Był to projekt rządowy. Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego prawa przepisów UE i usprawnienie pracy administracji żeglugi śródlądowej w Polsce przez stworzenie elektronicznej bazy danych służącej wymianie i dostępowi do informacji o statkach. Nowela wprowadza w życie dwie dyrektywy Komisji Europejskiej zmieniające obecnie obowiązujące załączniki dotyczące wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. W ustawie określone zostały zasady otrzymywania, przechowywania i przekazywania informacji o statkach przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. Elektroniczna baza danych statków będzie prowadzona przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Informacje z bazy będą przekazywane do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Komisję Europejską, organom państwowym w Polsce, państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.

Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (EUWT), której projekt przygotował rząd. To instrument prawny wprowadzony przez Unię Europejską w celu ułatwienia współpracy terytorialnej i wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej, terytorialnej UE. Nowela doprecyzowuje zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz zasady prowadzenia ich rejestru – chodzi o wykonanie rozporządzenia wspólnotowego. Regulacja wprowadza m.in. mechanizm tzw. milczącej zgody na przystąpienie do EUWT, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie wydano decyzji w tej sprawie. Ustawa doprecyzowuje regulacje dotyczące prowadzenia rejestru EUWT w Polsce. Rejestr ma być jawny i prowadzony przez ministra spraw zagranicznych w formie elektronicznej. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą być zakładane przez samorządy, władze państwowe i instytucje przez nie powołane, np. przedsiębiorstwa wykonujące działania dla dobra wspólnego czy stowarzyszenia z państw członkowskich UE. Mogą realizować wspólne przedsięwzięcia o charakterze ponadnarodowym. Rejestr EUWT prowadzi Komitet Regionów. W każdym EUWT uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch państw.

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, której projekt przygotował rząd. Celem ustawy jest usprawnienie pracy urzędów morskich związanej z wykonywaniem zadań przy budowie, utrzymywaniu i ochronie umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym wybrzeża oraz reagowanie na zagrożenia związane z erozją brzegu morskiego. W ramach „Programu ochrony brzegów morskich” mają być realizowane zadania związane z: wzmocnieniem i utrzymaniem systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, stabilizacją linii brzegowej, zapobieganiem erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów, prowadzeniem i rozszerzaniem zakresu monitoringu stanu wybrzeża morskiego i strefy wód przybrzeżnych. Ustawa m.in. uaktualnia załącznik do ustawy zawierający listę odcinków brzegu morskiego przeznaczonych do działań ochronnych. Nowelizacja doprecyzowuje kwestie związane z monitoringiem brzegu morskiego oraz określa finansowanie monitoringu wykonywanego na całym brzegu morskim. Program ochrony brzegów morskich jest finansowany głównie z budżetu państwa.

Bez poprawek została przyjęta nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą zajmował się Senat, pozwala gminie zwolnić duże rodziny z opłat za wywóz śmieci. Nowe przepisy pozwolą na zwolnienie, w całości lub części, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (z co najmniej trójką dzieci). Zwolnienie to, zgodnie z poselską nowelą, przyznawałaby rada gminy w drodze uchwały.

Z dwiema poprawkami Senat przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje ona polskie prawo do regulacji unijnych. Nowelizacja zawiera przepisy mające zapewnić bezstronność podejmowania decyzji w sytuacji, gdy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. gmina, jest jednocześnie inwestorem. Decyzję wówczas będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska. Żeby poprawić jakość dokumentacji przygotowywanej w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko będą musiały być opracowywane przez ekspertów z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Nowelizacja wydłuża ważność decyzji środowiskowych (z 4 do 6 lat przy kolejnej inwestycji i z 6 do 10 lat przy inwestycji realizowanej etapami) oraz czas na konsultacje społeczne przy inwestycjach, dla których prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko (z 21 do 30 dni). Nowelizacja rozszerza też katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, m.in. o Sejm, Senat, sądy i trybunały. Tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu określać będą ich regulaminy.

Senatorowie bez poprawek przyjęli przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem ustawy jest skłonienie rolników do zrzeszania się w grupach producentów rolnych, co powinno pomóc rolnikom w osiągnięciu lepszych efektów ekonomicznych. Nowela dostosowuje istniejące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE. W myśl ustawy Agencja Rynku Rolnego (ARR) będzie sprawować nadzór nad działalnością grup producentów rolnych (do tej pory zadanie to należało do marszałków województw). Zadania dotyczące rejestracji oraz nadzoru będą należały do właściwego terenowo dyrektora ARR. ARR przejmie również nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych. Ponadto zmiana ustawy ma na celu przyznanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) kompetencji do kontrolowania spełniania przez grupy producentów rolnych, związki grup producentów rolnych, organizacje producentów oraz ich zrzeszenia, warunków uznania tych podmiotów, w przypadku gdy chcą się one ubiegać o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. Na podstawie Protokołu z Kioto państwa rozwinięte zobowiązały się do ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008-2012. W związku z zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego wyznaczono cele redukcji emisji na kolejne lata. Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto ustanawia drugi okres rozliczeniowy: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r. Główną zmianą wprowadzoną przez poprawkę dauhańską do Protokołu z Kioto jest nowy kształt Załącznika B, zawierającego zobowiązania redukcyjne państw. Dla Polski ważną zmianą jest wpisanie takiego samego zobowiązania redukcyjnego dla UE i wszystkich – ówcześnie – 27 państw członkowskich. Kraje Unii Europejskiej (i Islandia) uzgodniły, że wspólnie osiągną cel polegający na redukcji emisji o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Poprawka obejmuje też kontrolą kolejny gaz cieplarniany: trójfluorek azotu i wprowadza zmiany w rozliczaniu nadwyżki uprawnień do emisji gazów.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. Projekt tej ustawy przygotował rząd. Zakłada ona m.in. rozmieszczenie w Polsce bazy z rakietami przechwytującymi bazowania naziemnego typu SM-3. Przeznaczeniem tej instalacji miałaby być obrona Europy przed atakiem rakietowych pocisków balistycznych krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu (do 5,5 tys. km). Porozumienie do umowy reguluje m.in. takie kwestie jak: wymogi funkcjonowania systemu, mechanizm weryfikacji zgodności systemu z jego założeniami, kształtowania polityki przestrzennej i lotów statków w przestrzeni nad i wokół bazy.

Senatorowie przeprowadzili drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podjęli uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Senacki projekt, wywodzący się z petycji umożliwia nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych osobom, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a które utraciły to świadczenie na skutek ustania tej opieki.