Poprzednia wersja

W dniu 7 sierpnia 2015 r. zakończyło się 80. posiedzenie Senatu. Izba wyraziła zgodę na powołanie Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich. Z 4. poprawkami Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa zmienia zasady kontrolowania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego. Jedna z senackich poprawek zakłada nowe brzmienie zasady „in dubio pro tributario”: niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni (a nie treści) przepisów organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony postępowania.


Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt prezydencki. Ta tzw. ustawa rodzinna upraszcza system urlopów związanych z opieką nad dzieckiem i ma ułatwić korzystanie z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne. Nowelizacja włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego i ujednolica zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Nowe przepisy umożliwią rodzicom korzystanie z urlopów rodzicielskich i wychowawczych do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a zatem również na początku nauki w szkole. Ułatwienia dotyczyć będą rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie prowadzi działalność gospodarczą. Będą oni mogli wymieniać się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem lub zasiłkiem. W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a nie – jak obecnie – w pierwszym roku życia. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach.

 

Bez poprawek Senat uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Był to projekt komisyjny. Nowelizacja ma na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego. Wprowadza ona definicję instytucji „adopcji ze wskazaniem”, która ogranicza krąg osób przysposabiających. Biologiczni rodzice dziecka będą mogli wskazać przed sądem opiekuńczym, jako osobę przysposabiającą, wyłącznie krewnego lub małżonka jednego z rodziców. Wskazana osoba, która ma sprawować opiekę nad dzieckiem, będzie musiała wyrazić na to zgodę przed sądem. We wniosku trzeba będzie wskazać ośrodek, w którym przyszły opiekun był objęty postępowaniem adopcyjnym. Sąd będzie zwracał się do ośrodka adopcyjnego zarówno o świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, jak i opinię kwalifikacyjną. W razie potrzeby, uzasadnionej dobrem dziecka, sąd będzie mógł się zwrócić także do innej specjalistycznej placówki.

 

Izba wprowadziła 12 głównie doprecyzowujących poprawek do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, powstałej na bazie projektu rządowego. Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Ta tzw. ustawa antylichwiarska ma umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, czyli nielegalnie, w szczególności firm prowadzących działalność z zamiarem oszustwa. Chodzi o pobieranie nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Postępowanie wyjaśniające, nie dłuższe niż sześć miesięcy, będzie prowadzone w siedzibie Urzędu KNF, a także w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowany podmiot, w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub przedstawicielstwa, w dniach i godzinach pracy tego podmiotu. Upoważniony pracownik KNF będzie uprawniony do swobodnego poruszania się po miejscach i w pomieszczeniach podmiotu, bez obowiązku uzyskania przepustki, z prawem wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji. KNF będzie mogła udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Za utrudnianie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez inspektorów KNF będzie grozić grzywna do 500 tys. zł, kara ograniczenia wolności albo kara więzienia do dwóch lat. Zaproponowano też wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim nowego podmiotu – instytucji pożyczkowej, której prowadzenie wbrew warunkom określonym w ustawie podlegać będzie grzywnie do 500 000 zł i karze pozbawienia wolności do dwóch lat. Jedna z poprawek senackich określa siedmiodniowy termin, w jakim biuro informacji kredytowej dokonuje aktualizacji informacji. Kolejna poprawka wskazuje, że wyłączenie ze stosowania przepisów o pozaodsetkowych kosztach kredytu dotyczy tylko podmiotów nadzorowanych, udzielających kredytu konsumenckiego w drodze umowy o kartę kredytową oraz kredytu w rachunku oszczędnościowym-rozliczeniowym.

 

Z 13. poprawkami senatorowie uchwalili ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, której projekt przygotowali posłowie. Celem ustawy jest podwyższenie poziomu ochrony osób korzystających z usług finansowych przez określenie trybu i terminów dla reklamacji składanych przez klientów w ramach procedur skargowych rozpatrywanych przez podmioty rynku finansowego np. banki, towarzystwa emerytalne, domy maklerskie czy zakłady ubezpieczeń. Na rozpatrzenie reklamacji będą one mieć 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach termin będzie mógł być przedłużony do 60 dni. Ustawa przewiduje również powołanie Rzecznika Finansowego, którego celem będzie działanie na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Rzecznik ma być powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję. Instytucja Rzecznika Finansowego będzie budowana w oparciu o funkcjonującą dotychczas instytucję Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik Finansowy przejmie kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych, przy czym jego obszar kompetencyjny będzie obejmował wszystkie sektory rynku finansowego. Do jego zadań należeć będzie m.in. rozpatrywanie skarg na nieuwzględnienie roszczeń klientów przez podmioty rynku finansowego. Rzecznik będzie mógł nałożyć karę do 100 000 zł na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji. Senatorowie zaproponowali poprawkę przenoszącą biuro rzecznika finansowego z Warszawy do Łodzi. W propozycji zapisano też możliwość tworzenia oddziałów biura w innych miastach.

 

Senat przyjął ustawę o uzgodnieniu płci z 17. poprawkami. Był to projekt poselski. Ustawa jest skierowana do osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli psychicznego poczucia, jakiej jest się płci. Do wniosku o uzgodnienie płci wnioskodawcy będą musieli dołączyć dwa orzeczenia stwierdzające występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej, wydane niezależnie przez dwóch lekarzy (psychiatrów lub seksuologów albo przez jednego z tych lekarzy i psychologa z certyfikatem seksuologa klinicznego) oraz odpis aktu urodzenia. Dokumenty te będę musiały być wydane nie wcześniej niż rok przed zgłoszeniem wniosku. Wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Sprawy o uzgodnienie płci rozpatrywać będzie Sąd Okręgowy w Łodzi w trybie nieprocesowym. Nie będzie już konieczności pozywania własnych rodziców. Prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie podstawą sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu osobistego. Pozwoli też niezwłocznie sporządzić i wydać dokumenty: potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy, uwzględniające nowe dane osobowe. Senatorzy zaproponowali, aby tytuł ustawy brzmiał: „o zmianie oznaczenia płci”. Chcą też wprowadzić obowiązek wysłuchania osoby wnioskującej o zmianę płci metrykalnej w obecności biegłych – psychiatry i psychologa. Jeśli osoba taka jest rodzicem małoletnich dzieci, w wysłuchaniu miałby brać udział także biegły z zakresu psychologii dziecięcej. Poprawki senackie znoszą trzymiesięczny termin na rozpoznanie przez sąd wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o zmianę płci metrykalnej, a także wprowadzają zapis, że postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

 

W ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie, znalazło się 5 poprawek. Nowelizacja zakłada, że pielęgniarki czy położne spoza Unii Europejskiej chcące podjąć pracę w swoim zawodzie w Polsce będą musiały mieć wymagane doświadczenie i urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. Skraca ona z 12 do 6 miesięcy długość ich stażu adaptacyjnego. Ustawa uznaje, że wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej jest również nauczanie przez pielęgniarkę lub położną innych zawodów medycznych. W myśl noweli w ramach realizacji zleceń lekarskich również pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będą uprawnione do wystawiania recept. Doprecyzowane zostają obowiązki szkół publicznych w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Jedna z poprawek senackich zakłada, że pielęgniarki i położne po ukończeniu szkoły medycznej – policealnej lub pomaturalnej, po złożeniu odpowiedniego wniosku, uzyskają stwierdzenie prawa do wykonywaniu zawodu.

 

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do wywodzącej się z projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nowelizacja przewiduje, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował obowiązkowe szczepienia tylko dla osób ubezpieczonych. Za szczepionki dla osób nieobjętych ubezpieczeniem będzie – tak jak obecnie – płacił resort zdrowia. Po raz pierwszy NFZ sfinansuje zakup szczepionek w 2017 r. Zmiana ma pozwolić na rozszerzenie liczby obowiązkowych szczepień gwarantowanych przez państwo. Ich lista będzie zależeć od rzeczywistych potrzeb wynikających z sytuacji epidemiologicznej, nie zaś ograniczeń finansowych.

 

Bez poprawek Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych. Ustawa, która powstała na bazie projektów poselskich. Celem nowelizacji jest pozbawienie straży gminnych i miejskich prawa do przeprowadzania kontroli fotoradarowej. Ujawnianie za pomocą fotoradarów naruszeń przepisów ruchu drogowego będzie należeć do kompetencji Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Także bez poprawek uchwalono ustawe o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Był to poselski projekt. Nowelizacja umożliwia przyjęcie mandatu karnego za popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji przez posłów i senatorów, a także sędziów, prokuratorów, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Rzecznika Praw Dziecka. Będą oni mogli wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu za wykroczenie drogowe bez konieczności uchylenia przysługującego im immunitetu przez właściwy organ. W przypadku braku takiej zgody znajdą zastosowanie przepisy dotyczące uchylenia immunitetu tym podmiotom.

 

Senat przyjął 1. poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, której projekt opracowali posłowie. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w ramach samorządu komorniczego. Zasadniczą zmianą jest ustanowienie rzecznika dyscyplinarnego, który ma pełnić rolę oskarżycielską w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych. Ustawa podwyższa – z dwudziestokrotności do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia – maksymalną karę pieniężną, jaką można ukarać komornika w postępowaniu dyscyplinarnym. Jednocześnie wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym minimalna kara będzie wynosić dwukrotność przeciętnej pensji. W praktyce po zmianach kary będą mogły wynieść od ok. 6,5 tys. zł do ponad 100 tys. zł. Pojawi się też nowa kara dyscyplinarna: zawieszenia w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Ustawa wydłuża – z 3 do 5 lat – okres przedawnienia przewinień dyscyplinarnych. Bieg przedawnienia będzie przerywać każda czynność rzecznika dyscyplinarnego w sprawie. Poprawka senacka precyzuje, że bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa każdą czynność procesową rzecznika dyscyplinarnego, a nie czynność np. o charakterze technicznym.

 

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, której projekt przygotował Senat. Nowelizacja wprowadza obligatoryjność utrwalenia przebiegu każdej rozprawy w sprawach karnych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk w celu usprawnienia postępowania karnego oraz zapewnienia prawa stron do rzetelnego procesu. Utrwalone zapisy stają się załącznikami do protokołu. Wprowadzona zostaje możliwości odmowy uzyskania kopii zapisu w przypadkach uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie.

 

Senat wprowadził 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Był to projekt poselski. Nowelizacja dostosowuje prawo polskie do wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w czterech sprawach skierowanych przeciwko Polsce, w których stwierdził on naruszenie art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stanowiącego, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Zdaniem Trybunału, Polska zbyt często nadaje status więźnia niebezpiecznego i zbyt długo stosuje środki ostrożności z nim związane. Podkreślił on, że problemem jest stosowanie tych środków w sposób rutynowy, przez wiele lat, przez co osiągnięto wobec wszystkich skarżących taki poziom dolegliwości, który można zakwalifikować jako „nieludzkie i poniżające traktowanie”. Ustawa wprowadza zmiany, których celem jest uelastycznienie przepisów obowiązujących w zakresie kwalifikowania osadzonych i tymczasowo aresztowanych jako tzw. więźniów niebezpiecznych oraz dostosowywanie warunków osadzenia do zachowania i cech osobowych osadzonych. Jedna z poprawek Senatu wskazuje, że przy ocenie, czy skazany ma przebywać na oddziale dla więźniów szczególnie niebezpiecznych, należy brać pod uwagę zagrożenia płynące „ze wszelkich jego kontaktów z innymi członkami grupy przestępczej, a nie tylko z kontaktów bezprawnych”.

 

Senatorowie uchwalili z 1. poprawką nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Był to projekt senacki. Nowelizowany zostaje art. 191 § 1. kodeksu karnego, który penalizuje zachowania polegające na stosowaniu przemocy wobec osoby. W nowelizacji proponuje się wykreślenie wyrazów „wobec osoby”, co sprawi, iż penalizacji podlegać będzie nie tylko przemoc bezpośrednia, ale także przemoc pośrednia, czyli wywieranie nacisku psychicznego na osobę przez oddziaływanie na jej otoczenie. Ustawa zabrania dokonywania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji w obiekcie budowlanym, które uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały użytkowanie go do celów mieszkalnych. Zmiany te mają doprowadzić do wyeliminowania praktyk stosowanych przez niektórych właścicieli kamienic mających na celu zmuszenie lokatorów do opuszczenia mieszkań, na który to problem zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowe przepisy wprowadzają karę trzech lat pozbawienia wolności za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania przez przemoc pośrednią. W takich sprawach dochodzenie będzie wszczynane na wniosek pokrzywdzonego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł nakazać właścicielowi lokalu lub zarządcy natychmiastowe usunięcie braków w warunkach użytkowych lokali, nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi. Np. chodzi o przypadki celowego odcięcia lokali mieszkalnych od wody i ogrzewania. Właściciele i zarządcy będą mogli być ukarani grzywną do 2 tys. zł za nieusunięcie takiej celowo wprowadzonej „awarii”. Poprawka senacka stanowi, że wykroczeniem staje się nieprzeprowadzenie kontroli obiektu przez jego właściciela lub zarządcę, gdy zgłoszono dokonanie w nim nieuzasadnionej ingerencji lub naruszenia.

 

Izba wprowadziła 8 poprawek do ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wywodzącą się z projektu rządowego. Ustawa zawiera szereg rozwiązań zachęcających do korzystania z mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, w szczególności między przedsiębiorcami, co powinno zmniejszyć obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw. Wprowadza ona obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak takich działań będzie musiał być wyjaśniony przez powoda. Sędziowie będą musieli ocenić czy sprawa, w której mają rozstrzygać, może zostać rozwiązana przez mediację. Będą mogli nakazać stronom udział w spotkaniu informacyjnym na temat tej metody rozwiązywania sporów. Sprawy będą mogły być kierowane do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania. Czas trwania mediacji ma być wydłużony z jednego do trzech miesięcy. Ustawa wprowadza też stałych mediatorów. Ich lista będzie dostępna w internecie. Osoby w trudnej sytuacji finansowej będą zwolnione z kosztów mediacji – wydatki te będą zaliczone do kosztów sądowych. W nowelizacji znalazły się też zmiany umożliwiające szersze korzystanie z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego został skrócony z trzech do dwóch miesięcy, a rozpatrywanie takich skarg przez sądy powszechne ma odbywać się tylko w jednej instancji.

 

Do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd, wprowadzonych zostało 10 doprecyzowujących poprawek. Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do unijnego rozporządzenia w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Nowe rozwiązania mają sprzyjać eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami towarów energetycznych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zyska uprawnienia kontrolne, będzie mógł też prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie manipulacji lub jej prób oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznych, których ujawnienie może wpłynąć na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w hurcie. Będzie on prowadził rejestr uczestników hurtowego rynku energii. Nowelizacja określa sankcje administracyjne i karne za dokonywanie naruszeń obowiązków przewidzianych w przepisach rozporządzenia.

 

Bez poprawek senatorowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt stanowił przedłożenie poselskie. Nowelizacja rozszerza katalog kodów celnych w definicjach lekkiego i ciężkiego oleju opałowego – przywraca zakres sprzed wejścia w życie ubiegłorocznej nowelizacji ustawy. Oznacza to, że do olejów opałowych, które są używane w instalacjach energetycznego spalania paliw, zakwalifikowane zostały też oleje o zawartości powyżej odpowiednio 0,1 proc. i 1 proc. siarki. Ponadto ustawa zmienia terminy składania sprawozdań przez przedsiębiorców oraz prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego.

 

Senat uchwalił z 4. poprawkami ustawę – Prawo o zgromadzeniach, której projekt opracował rząd. Ustawa, stanowiąca realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. oraz wytycznych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zastąpi ustawę obowiązującą od 1990 r. Ustawa definiuje, że zgromadzeniem będzie grupa osób, które zebrały się na otwartej przestrzeni dostępnej dla każdego, by prowadzić wspólnie obrady lub wyrazić stanowisko w sprawach publicznych. Nie będzie już określona minimalna liczba zebranych osób (dotychczas co najmniej 15 osób). Organizatorzy będą musieli zgłosić zgromadzenie pisemnie, faksem, ustnie do protokołu lub e-mailem nie później niż 6 dni (wydłużenie terminu wbrew wyrokowi TK) i nie wcześniej niż 30 dni przed jego planowaną datą. Od decyzji organu gminy o zakazie zgromadzenia organizator będzie mógł się odwołać do sądu okręgowego. Odwołania mają być rozpatrywane nie później niż w ciągu doby od wniesienia. Kolejną instancją odwoławczą będzie sąd apelacyjny, który także będzie miał 24 godziny na rozpatrzenie postanowienia sądu okręgowego. W sprawach tych nie będzie przysługiwać skarga kasacyjna. Za przebieg zgromadzenia będą odpowiadać organizator i przewodniczący. Obowiązek rozwiązania zgromadzenia w razie zagrożenia będzie miał przewodniczący. Jeśli tego nie zrobi, będzie to zadanie przedstawiciela organu gminy. Przedstawiciel samorządu będzie wyznaczany obowiązkowo dla zgromadzeń w razie niebezpieczeństwa naruszenia porządku publicznego. Zgromadzenia, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym będzie można zgłaszać w trybie uproszczonym do gminnego centrum zarządzania kryzysowego najpóźniej na 2 dni przed ich terminem. Ustawa wprowadza też pojęcie zgromadzenia spontanicznego, którego nie trzeba zgłaszać. Jedna z poprawek senackich precyzuje, że zwoływanie zgromadzeń powinno być możliwe nie tylko dla wyrażania stanowisk „w sprawach publicznych”. Kolejna poprawka pozwala organizatorowi zgromadzenia zgłaszać gminie ewentualne zagrożenia dla swej imprezy.

 

Izba przyjęła z 7. legislacyjnymi poprawkami ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt komisyjny. Nowelizacja uelastycznia przepisy dotyczące organizowania imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej, oraz eliminuje nadmierny rygoryzm przepisów odnoszących się do ich organizatorów. Jednocześnie zaostrza ona przepisy karne dotyczące uczestników masowych imprez sportowych, zwłaszcza tych, którzy dopuścili się czynu karalnego o charakterze chuligańskim. Ustawa wprowadza obowiązek konsultowania projektów stadionów z komendantami wojewódzkimi Policji oraz Straży Pożarnej. Ustanawia wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, który będzie organem pomocniczym wojewody w celu analizowania zagrożeń związanych z ich organizacją na terenie danego województwa. Nowelizacja pozwala na rezygnację z kart kibica – do zakupu wejściówki wystarczające będzie podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, nie będzie natomiast konieczności rejestrowania wizerunku twarzy. Poszerzony zostaje zakres okoliczności, w których będzie można zastosować zakaz stadionowy np. za nieodpowiednie zachowanie w czasie dojazdu na imprezę masową. Wykroczeniem będzie posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub wyrobów pirotechnicznych już w drodze na mecz. Zmiany dopuszczają także większą elastyczność w zabezpieczaniu imprez masowych podwyższonego ryzyka. Wyznaczanie liczby funkcjonariuszy służb porządkowych będzie teraz opierało się o szczegółowe analizy.

 

Senatorowie bez poprawek uchwalili ustawę o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Dostosowuje ona nasze prawo do przepisów unijnych. Określa nowe zadania i kompetencje tej formacji związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji oraz ochroną granicy państwowej, a także zwalczaniem przestępstw związanych z posługiwaniem się fałszywymi dokumentami. Straż Graniczna zyskała prawo wglądu w dane o osobach poszukiwanych, które są gromadzone w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. W przypadku zagrożeń, do których zwalczania Straż Graniczna nie jest przygotowana lub uprawniona, będzie możliwość skorzystania z pomocy wojska i Żandarmerii Wojskowej. Będzie to wymagało postanowienia prezydenta, wydanego na wniosek premiera. Nowe przepisy umożliwią stworzenie na drogach publicznych w strefie nadgranicznej systemu telewizji dozorowanej umożliwiającej odczyt numerów rejestracyjnych pojazdów.

 

Senat wprowadził 14 technicznych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, powstałej na bazie projektu rządowego. Nowelizacja wdraża do polskiego systemu prawa przepisy unijne dotyczące wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, m.in. sposób ubiegania się o azyl. W ramach tzw. pakietu azylowego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie można składać w siedzibach wszystkich oddziałów i placówek Straży Granicznej. Wniosek będzie mógł dotyczyć też małżonka i dzieci. SG będzie miała obowiązek informowania cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o trybie i zasadach udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, podmiotach świadczących tę pomoc i adresie ośrodka recepcyjnego. Jedna z poprawek doprecyzowuje zapis dotyczący nieumieszczania w strzeżonych ośrodkach małoletnich bez rodziców bądź opiekunów prawnych – tak, aby nie rozłączać rodzin.

 

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Był to projekt rządowy. Nowelizacja przesuwa termin zniesienia obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców na terytorium Polski o dwa lata – z 1 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2018 r. Czas ten jest potrzebny na dostosowanie systemów informatycznych obsługujących rejestry państwowe.

 

Z 27. poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu rządowego. Ta druga na tym posiedzeniu nowelizacja ustawy upraszcza procedury podatkowe oraz uszczelnia systemu poboru podatków. Obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy wprowadzone zostaje pełnomocnictwo ogólne uprawniające do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Ustawa wprowadza ujednoliconą formę elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych. Zmienia się rozpiętość stawek odsetek za zwłokę – o stawkę obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i stawkę podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Podwyższenie stawki odsetek za zwłokę ma służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło. Kolejna zmiana zakłada wyznaczanie jednego urzędu do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów – w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Powstanie jeden Rejestr Zastawów Skarbowych w miejsce rejestrów prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych i Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych. Ma on być dostępny dla każdego, nieodpłatnie, przez internet z opcją własnego wydruku. Przewidziano wydawanie ogólnej interpretacji podatkowej zamiast powielania interpretacji indywidualnych. Przewidziano też możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej. Unowocześniono sposób doręczania pism – wprowadzono opcję wskazania adresu do korespondencji innego niż adres zamieszkania, doręczenia pism do skrytki pocztowej oraz bezpośrednio pełnomocnikom zawodowym (adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym). Senatorowie zaproponowali, aby podatki można było opłacać nie tylko kartami płatniczymi, ale też innymi mobilnymi instrumentami płatniczymi, a także aby pełnomocnikami tymczasowymi w postępowaniu podatkowym oprócz doradców podatkowych mogli być też adwokaci i radcy prawni.

 

Izba bez poprawek uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, której projekt opracował rząd. Nowelizacja upraszcza przepisy w zakresie podatku akcyzowego oraz znosi lub ogranicza niektóre uciążliwe i zbędne obowiązki administracyjne, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Pozwoli to firmom obniżyć koszty działalności. Daje ona podatnikowi możliwość wyboru w określonych sytuacjach organu podatkowego w zakresie akcyzy. Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych będzie ograniczona przez wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie. Nowelizacja wprowadza zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Z akcyzy będą też zwolnione przedsiębiorstwa wykorzystujące energię elektryczną do celów tzw. redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych. Rozwiązania te mają zrównać pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw z firmami z innych krajów unijnych.

 

Także bez poprawek została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Był to projekt senacki. Nowelizacja zwalnia od podatku od nieruchomości gminę, która jest właścicielem tej nieruchomości. Zwolnienie obejmie grunty i budynki lub ich części, będące własnością gminy. Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub z których korzystają podmioty inne niż gmina, podatek nadal będzie odprowadzany. Nowelizacja ma wyeliminować sytuacje, w których gmina pobiera podatek od siebie samej (wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dochody gmin).

 

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy świadczeniach rodzinnych. Projekt stanowił przedłożenie rządowe. Nowelizacja ma na celu rezygnację z prowadzenia przeciwko dłużnikom alimentacyjnym egzekucji administracyjnej z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, a pozostawia wyłącznie postępowanie sądowe jako bardziej efektywnego. Obecne dwutorowe egzekwowanie należności nie jest w pełni skuteczne, a egzekucja administracyjna jest kosztowna, nie poprawia poziomu egzekwowania należności, generuje natomiast koszty po stronie organu wierzyciela. Ponadto należna gminom część (40 proc.) środków odzyskanych od rodziców, którzy nie płacą alimentów, będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie ta gmina otrzymuje 20 proc., a kolejne 20 proc. dostaje gmina dłużnika. Jak dotąd 60 proc. odzyskanych pieniędzy będzie stanowić dochód budżetu państwa. Ustawa ujednolica również przepisy w zakresie sposobu ustalania dochodu w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony oraz doprecyzowuje przepisy regulujące katalog świadczeń nienależnie pobranych.

 

W ustawie o rewitalizacji znalazło się 8 doprecyzowujących poprawek. Był to rządowy projekt. Celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja została określona jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych przez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ustawa ogranicza zasięg obszaru rewitalizacji – nie może on obejmować łącznie terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Za obszary zdegradowane ustawa przyjmuje obszary, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz dodatkowo negatywne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowe (np. przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. brak dostępu do podstawowych usług albo ich niska jakość) lub techniczne (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowalnych). Ustawa kładzie nacisk na włączenie społeczności lokalnej w proces odnowy obszarów zdegradowanych – począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań.

 

Z 10. poprawkami została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja określa zasady finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, realizowanych w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Program ten jest adresowany do ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi, osiągających niskie i umiarkowane dochody. Wsparcie BGK będzie polegać na tzw. finansowaniu zwrotnym przez udzielanie kredytów oraz organizację emisji obligacji i gwarantowanie ich nabycia. Kredyty preferencyjne będą mogły otrzymać towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne. Lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie będzie można wyodrębniać na własność. Z założenia czynsz w tych lokalach będzie niższy niż na rynku komercyjnym i będzie wynikał z aktualnej wartości mieszkania. Jedna z poprawek Senatu pozwala BGK na występowanie do ministra finansów o dopłatę, kiedy koszt obsługi programu będzie przewyższał otrzymane wcześniej środki.

 

Senatorowie wprowadzili 21 doprecyzowujących poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Projekt był przedłożeniem rządowym. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego systemu prawa szeregu regulacji Unii Europejskiej z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, których termin wdrożenia już minął. Zmierza ona do zapewnienia możliwie jak najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszystkim w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego, a także określenia zasad korzystania z tzw. utworów osieroconych w ramach dozwolonego użytku (tj. utworów, do których prawdopodobnie nie wygasły autorskie prawa majątkowe i jednocześnie nie ma możliwości dotarcia do właścicieli tych praw w celu uzyskania ich zgody na legalną eksploatację). Ustawa ma ponadto na celu zniesienie opłat na Fundusz Promocji Twórczości, pobieranych w związku ze sprzedażą egzemplarzy utworów, które nie korzystają z ochrony prawa autorskiego. Tym samym fundusz ten zostanie zlikwidowany.

 

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Był to projekt senacki. Nowelizacja ma na celu zniesienie obowiązku składania przez osoby, które ukończyły 75 rok życia, oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z tego zwolnienia. Ponadto precyzuje, że zwolnienie od opłat abonamentowych będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat. Weryfikacja osób podlegających zwolnieniu od opłat abonamentowych będzie dokonywana przez Pocztę Polską w oparciu o dane z rejestru PESEL.

 

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Dostosowuje ona obecny system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych. Społeczeństwo będzie miało większy dostęp do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Dokumentacja dotycząca zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie też bardziej szczegółowa. W obrębie zwartej zabudowy miast i wsi nie będzie można budować zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową. Zakłady te będą musiały wdrożyć i stale aktualizować programy zarządzania bezpieczeństwem, których celem będzie zapobieganie awariom.

 

Izba wprowadziła 20 doprecyzowujących poprawek do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Był to projekt rządowy. Ustawa zastępuje ustawę z 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i jednocześnie wdraża dyrektywę unijną. Ma się ona przyczynić do zwiększenia poziomu zbierania tzw. elektrośmieci, ich recyklingu oraz innych form odzysku. Do końca 2015 r. przedsiębiorca sprzedający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie tak jak dotychczas miał obowiązek zebrać elektrośmieci w ilości co najmniej 35 proc. masy urządzeń sprzedanych w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku sprzętu oświetleniowego co najmniej 45 proc. W kolejnych latach limity będą rosły. Od 1 stycznia 2016 r. będzie to minimum 40 proc., a w przypadku sprzętu oświetleniowego – nie mniej niż 50 proc. Od 2021 r. ma to być minimum 65 proc. Zbieraniem niekompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części będą mogły zajmować się zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz sklepy RTV i AGD o powierzchni handlowej co najmniej 400 m kw. Sklepy o takiej powierzchni będą też miały obowiązek bezpłatnie przyjąć zużyty mały sprzęt bez konieczności kupowania nowego produktu. Ponadto sprzedawca (detaliczny i hurtowy), który dostarczy klientowi nowy sprzęt, będzie musiał nieodpłatnie odebrać stary sprzęt tego samego rodzaju.

 

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie 26 lutego 2015 r. Projekt ustawy ratyfikacyjnej przygotował rząd. Wyszehradzki Instytut Patentowy ułatwi wynalazcom z państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) dostęp do międzynarodowego systemu współpracy patentowej i procedur ochrony patentowej.Będzie on działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT) z 1970 r., administrowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Jest to szczególnie ważne dla osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i uniwersytetów, instytutów badawczych oraz organizacji non-profit. Uzyskają one możliwość przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań wstępnych w swoim urzędzie krajowym. Siedziba Instytutu będzie znajdować się w Budapeszcie, a jego oddziały będą ulokowane w urzędach własności przemysłowej czterech państw.

 

Bez poprawek Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Był to projekt rządowy. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły otrzymać z banków specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie, który będzie częściowo spłacany przez Bank Gospodarki Krajowej. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mikro, mali i średni przedsiębiorcy otrzymywali kredyty komercyjne na realizację inwestycji technologicznej, które częściowo spłacał BGK w formie tzw. premii technologicznej. Nowelizacja przewiduje kontynuację wsparcia tego sektora w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przez udzielanie kredytów na innowacje technologiczne wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowych technologii, w wyniku których na rynek zostaną wprowadzone nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Przyznanie premii technologicznej będzie w większym niż dotąd stopniu zależeć od poziomu innowacyjności przedsięwzięcia. Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez BGK w formie tzw. premii technologicznej – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalną wysokość premii zwiększono z 4 do 6 mln zł. Inwestycja technologiczna musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami. Przedsiębiorca będzie składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do BGK, co usprawni proces naboru wniosków.

 

Senatorowie bez poprawek uchwalili ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt stanowił przedłożenie poselskie. Nowelizacja przedłuża na przyszły rok obowiązujące w 2015 r. zasady obliczania wysokości i podziału środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych, tzw. janosikowego. Chodzi o wysokość progu dochodów, powyżej którego niektóre województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych. Analogicznie, jak w 2015 r., próg ten będzie wynosić 125 proc. średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Ponadto, tak jak w tym roku, w 2016 r. maksymalna wysokość „janosikowego” wpłacanego przez województwa będzie wynosić nie więcej niż 35 proc. dochodów podatkowych sprzed dwóch lat. Analogicznie do obecnie obowiązujących zasad w 2016 r. możliwe będzie obniżenie wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w przypadku słabszej koniunktury gospodarczej. Jeśli w trakcie roku budżetowego wpływy płatnika „janosikowego” z podatków spadną o więcej niż 10 proc. w stosunku do poprzedniego rocznego okresu, wtedy wpłaci on o 10 proc. mniejszą kwotę do budżetu. Tak, jak w br., na przyszły rok przewidziane są także dodatkowe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 210 mln zł. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące „janosikowego” dla województw są związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z marca 2014 r. TK uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą mechanizm obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, gdyż nie gwarantują one województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Aby naprawić przepisy, w październiku 2014 r. Sejm znowelizował ustawę. Bez przyjęcia obecnej nowelizacji samorządy województw nie otrzymałyby w 2016 r. „janosikowego”, gdyż nie byłoby podstawy prawnej do wnoszenia wpłat i podziału środków między uboższe województwa.

 

Izba wprowadziła 5 doprecyzowujących poprawek do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, której projekt przygotowali posłowie. Ta tzw. antysmogowa nowelizacja przewiduje, że sejmik województwa będzie mógł, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania, w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Ma to pomóc samorządom w ograniczaniu negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji zmniejszyć ma się zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza. W uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji. Uchwała będzie mogła też ustalić czas obowiązywania ograniczeń w ciągu roku. Samorządy będą mogły określić rodzaje podmiotów bądź instalacji, które będą wyłączone z ograniczeń lub zakazów. Nowelizacja da możliwość kompensacji emisji przez ograniczanie tzw. niskiej emisji, czego obecne prawo nie przewiduje. Ma też ograniczyć stawianie ekranów akustycznych przy polach czy lasach.