Poprzednia wersja

W dniu 23 października 2014 r. zakończyło się 63. posiedzenie Senatu. Senatorowie na tym posiedzeniu wysłuchali informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013. Informację przedstawiła i na pytania senatorów odpowiadała Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf podkreśliła, że Sąd Najwyższy mieści się w międzynarodowych standardach, jeśli chodzi o czas oczekiwania na orzeczenie. Poinformowała senatorów, że w ubiegłym roku Sąd Najwyższy rozpoznał łącznie 10 387 spraw (w 2012 roku 10 186), w tym 7059 skarg kasacyjnych i kasacji, 1260 zażaleń oraz 171 kwestii prawnych. W stosunku do 2012 roku o 271 wzrosła liczba skarg kasacyjnych i o 29 liczba pytań prawnych, kierowanych przez sądy powszechne. Poinformowała, że najwięcej skarg kasacyjnych i kasacji wpłynęło do Izby Cywilnej (3383), mniej do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2132), Izby Karnej (1735) i Izby Wojskowej (19). Te liczby, według prezes, miały też wpływ na średni czas rozpatrywania spraw, choć, np. wzrost liczby pytań prawnych nie wpłynął w istotny sposób na czas rozpoznania. Średnio ten czas w Izbie Cywilnej wynosił 10 miesięcy, w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 8 miesięcy, w Izbie Karnej 6 miesięcy, a Izbie Wojskowej 2 miesiące.


Senat wprowadził 7 poprawek do nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Jej projekt przygotowali posłowie. Ustawa zwalnia z obowiązku uzyskania przez organizacje pożytku publicznego zgody Izby Celnej na organizowanie loterii fantowych i fantowych gier bingo, w których wartość puli wygranych nie przekracza 15-krotności kwoty bazowej, czyli wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obecnie ok. 3700 zł). Oznacza to, że organizacja pożytku publicznego będzie mogła przeprowadzić loterię fantową czy fantową grę bingo bez zezwolenia, jeżeli wartość puli nagród nie będzie wyższa niż ok. 55 tys. zł. W takim przypadku wystarczające będzie zgłoszenie (a nie uzyskanie zgody jak wcześniej) loterii naczelnikowi właściwego urzędu celnego nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem. Jednocześnie w ciągu roku kalendarzowego łączna wartość nagród w puli fantowych loterii i bingo zorganizowanych na podstawie zgłoszenia nie będzie mogła przekroczyć 30-krotności kwoty bazowej, tj. ok. 110 tys. zł. Ponadto nowelizacja przewiduje, że osoby, które brały udział w nielegalnych lub niewłaściwie zorganizowanych loteriach fantowych, promocyjnych i audiotekstowych oraz fantowych grach bingo, nie będą karane. Odstąpienie od wymierzania kar nie dotyczy jednak osób grających w kasynach. Wniesione przez Senat poprawki mają charakter legislacyjno-redakcyjny. Jedna z nich zakłada m.in., że złożony w Izbie Celnej wniosek o zezwolenie na organizację loterii fantowej i nierozpatrzony do momentu wejścia w życie nowelizacji należy traktować jak zgłoszenie.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Celem ustawy jest zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa w wyniku wykorzystania aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz środków pieniężnych złożonych do depozytu sądowego. Nowelizacja rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u ministra finansów na takie jednostki sektora finansów publicznych jak instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polska Akademia Nauk, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, a także na wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podmioty te w swojej bieżącej działalności nie wykorzystywały części wolnych środków i lokowały je na kontach bankowych. Jednocześnie państwo, finansując potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedawało skarbowe papiery wartościowe. Dzięki zmianie gospodarowanie środkami publicznymi będzie bardziej efektywne i zlikwiduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa. Ustawa przewiduje też wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu. Obsługę bankową rachunków będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki na rachunkach będą oprocentowane, a BGK zapewni dzienne naliczanie odsetek i ich okresową kapitalizację.

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt ustawy. Wprowadza ona zasadę przekazywania administracji podatkowej informacji i deklaracji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W konsekwencji nakłada na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania tych dokumentów drogą elektroniczną. W systemach informatycznych administracji podatkowej nastąpi automatyczne gromadzenie danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ograniczenie liczby dokumentów papierowych, jakie w obecnie wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane. Chodzi o zapowiadane wprowadzenie zasady wypełniania PIT przez administrację w imieniu podatnika. Nowelizacja przewiduje obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Ustawa określa datę wejścia w życie i stosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, umożliwiających opodatkowanie dochodów właścicieli i współwłaścicieli firm zakładanych w tzw. rajach podatkowych. Zmiana przepisów pozwala na wejście w życie zaproponowanych regulacji z dniem 1 stycznia 2015 r.

Senatorowie wyrazili zgodę na ratyfikację Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote 25 października 2007 r., której projekt przygotował rząd. Konwencja weszła w życie 1 lipca 2010 r., a jej stronami są 32 państwa, w tym 19 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ratyfikacja Konwencji ma na celu ustanowienie międzynarodowych standardów i współpracy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci oraz zmierza do ochrony praw dzieci będących ofiarami przestępstw na tle seksualnym. Jednym ze zobowiązań wynikających z Konwencji jest edukacja dzieci w zakresie zagrożeń związanych z seksualnym wykorzystywaniem oraz ochrony przed tymi zagrożeniami. Konwencja zawiera też przepisy nakładające na strony obowiązek gromadzenia danych o tożsamości i profilu DNA osób skazanych m.in. za: wykorzystanie seksualne, dziecięcą prostytucję i pornografię czy nagabywanie dzieci z zamiarem ich seksualnego wykorzystania. Strony Konwencji są obowiązane do tworzenia służb informacyjnych działających przez specjalne linie telefoniczne lub w Internecie w celu udzielania porad oraz organizowania ofiarom pomocy w powrocie do zdrowia oraz w przywróceniu im zdolności psychicznych i społecznych.

Senat 5 poprawek wprowadził do nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Był to projekt senacki. Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie procedur, a tym samym zapewnienie większej efektywności postępowań dyscyplinarnych toczących się na podstawie przepisów o samorządach zawodowych adwokackim i radcowskim. Zmiany te są konieczne ze względu na znaczny wzrost liczby członków obu samorządów oraz związany z tym wzrost liczby postępowań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i radców prawnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej osób aplikujących do tych zawodów. Nowelizacja jest reakcją na problem wydłużenia, a nawet przewlekłości postępowań dyscyplinarnych często prowadzący do przedawnień. Nadaje ona rzecznikom dyscyplinarnym obu samorządów, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, status organów oraz określa ich zadania. Ustawa wydłuża z trzech do czterech lat kadencję organów adwokatury, organów izb adwokackich oraz zespołów adwokackich, a także organów samorządu radców prawnych, co ma wpłynąć pozytywnie na stabilność ich funkcjonowania. Ustawa przewiduje też usprawnienie doręczania korespondencji w toku postępowania dyscyplinarnego, w tym wprowadzenie tzw. doręczenia zastępczego. Chodzi o sytuacje, w których adresat uchyla się od odebrania korespondencji. Ponadto nowelizacja wydłuża terminy przedawnienia przewinień dyscyplinarnych w odniesieniu do czynów polegających na nadużyciu wolności słowa. Innym środkiem przeciwdziałania obstrukcji postępowań dyscyplinarnych ma być możliwość przedstawienia zarzutów na piśmie oraz dopuszczenie rozpoznania sprawy mimo niestawiennictwa obwinionego lub jego obrońcy. Wprowadzone przez Senat poprawki mają charakter porządkujący.

Z trzema poprawkami redakcyjnymi Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przygotowaną przez rząd. Ustawa ma na celu wykonanie przepisów prawa Unii Europejskiej. Ustawodawca wprowadził nowe regulacje działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj. Taka działalność będzie podlegała zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Producenci muszą wypełnić ten obowiązek w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów omawianej ustawy. Przepisy ustawy doprecyzowują też wiek bydła, którego tusze muszą być poddawane klasyfikacji. Ponadto przepisy wprowadzają zasady zatwierdzenia technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, doprecyzowują zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zmieniają zasady znakowania artykułów rolno-spożywczych oraz środków spożywczych.

Bez poprawek senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Proponowana zmiana polega na wydłużeniu do 30 czerwca 2015 r. okresu ważności kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym z 23 października 2013 r., wraz ze zmianą warunków przyznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wprowadziła zbyt krótki okres ich wymiany w stosunku do liczby osób zainteresowanych oraz możliwości powiatowych zespołów orzekających.