Poprzednia wersja

Na zakończonym 20 listopada 2015 r. drugim posiedzeniu Senatu Izba bez poprawek przyjęła nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej wprowadziła 17 poprawek. Senatorowie podjęli trzy uchwały: w imię solidarności z Narodem Francuskim, w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich oraz w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Posiedzenie rozpoczęło się 18 listopada 2015 r. od uczczenia minutą ciszy ofiar zamachów w Paryżu. „W związku z aktami terroru w Paryżu posiedzenie Senatu rozpoczynamy od sprzeciwu wobec logiki okrucieństwa i ideologii nienawiści. Nasze milczenie niech będzie znakiem determinacji w obronie wolności i demokracji” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podkreślił, że uczczenie ofiar minutą ciszy jest także wyrazem solidarności z francuskimi braćmi i wspólnotą wolnego świata.


Podczas tego posiedzenia ślubowania senatorskie złożyli: Barbara Borys Damięcka i Mieczysław Golba. Izba minutą ciszy uczciła zmarłego niedawno senatora I kadencji Antoniego Jutrzenkę Trzebiatowskiego.

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Izba debatowała nad tą ustawą drugiego dnia do późnych godzin nocnych. Wywodząca się z projektu poselskiego ustawa wprowadza kadencyjność prezesa Trybunału – będzie on powoływany przez prezydenta na okres trzech lat spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału. Prezesem TK będzie można zostać dwukrotnie. Z 30 do 21 dni został skrócony czas na wybór kandydatów w razie zmiany na stanowisku prezesa Trybunału. Zmienione też zostały wymogi dla sędziów TK – będą mogły zostać nimi osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wnioski w sprawie zgłaszania kandydatów na sędziów będą składane 30 dni przed upływem ich kadencji. Sędziowie będą składać ślubowanie w ciągu 30 dni. Złożenie ślubowania rozpocznie bieg kadencji sędziego. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w 2015 r., termin na złożenie wniosku w sprawie kandydatur na te miejsca ma wynieść siedem dni od wejścia w życie nowelizacji. Ustawa ponadto przewiduje, że kadencja dotychczasowego prezesa i wiceprezesa TK wygaśnie po upływie trzech miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

Izba wprowadziła 17 poprawek do noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, wniesionej przez posłów. Struktura tych działów została rozszerzona o trzy kolejne: energię, gospodarkę złożami kopalin oraz żeglugę śródlądową. Do zadań ministra zajmującego się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem włączone zostały sprawy geodezji i kartografii, będące dotychczas w zakresie obowiązków ministra odpowiedzialnego za administrację. Zmiany w działach administracji rządowej i zracjonalizowanie wykonywanych przez nie zadań oznaczają zmiany w podziale kompetencji między poszczególnymi ministerstwami i powołanie nowych resortów. Nowelizacja obejmuje też ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – zmieniają się wymagania wobec kandydatów na wojewodów. Znowelizowana zostaje również ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – rozszerzona zostaje możliwość łączenia pracy na kierowniczych stanowiskach państwowych z pracą na uczelni. Poprawki senackie doprecyzowują zakres zadań ministra energii m.in. jedna z nich skreśla przepis przekazujący uprawnienia ministra skarbu państwa na rzecz ministra energii, a kolejna przewiduje przekazanie ministrowi energii nadzoru nad Towarzystwem Finansowym Silesia. Senatorowie przyjęli także poprawki określające, że postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji toczą się nadal przed organami, które na mocy noweli przejęły odpowiednie kompetencje.

Senat podjął uchwałę w imię solidarności z Narodem Francuskim, przygotowaną przez grupę senatorów w związku z tragicznymi w skutkach zamachami terrorystycznymi w Paryżu. Senatorowie złożyli w niej wyrazy współczucia wszystkim Francuzom, szczególnie rodzinom ofiar – obywatelom Republiki Francuskiej oraz innych państw. Wyrazili też nadzieję, że „…ofiara życia niewinnych ludzi stanie się przestrogą i skłoni do podjęcia stanowczych działań zapewniających bezpieczeństwo”. Senatorowie uznali, że „ tylko wspólny głos państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wolnego Świata w sprawie metod walki z terroryzmem pozwoli na poprawę bezpieczeństwa Europy i świata”. Senatorowie w przyjętej uchwale napisali m.in.: „nie wolno nam dać się zastraszyć i zrezygnować z naszych wartości. Nie wolno nam pozwolić osiągnąć celu terrorystom, którzy w Paryżu dokonali zamachu nie tylko na życie ludzi, ale także na nasze wspólne dziedzictwo”.

Senatorowie podjęli uchwałę w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich, wniesioną przez senatora Jana Żaryna. Przypomnieli w niej, że 18 listopada 1965 r. Episkopat Polski wystosował list do swych niemieckich braci, w którym zawarł pamiętne słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Senatorowie napisali w uchwale m.in., że biskupi „znaleźli drogę prowadzącą do pojednania między katami i ofiarami, a jednocześnie niemieckie zbrodnie czasów okupacji ziem polskich w latach 1939–1945 zostały nazwane po imieniu. Ten historyczny dziś dokument, oparty na przykazaniu miłości, wpisywał się w polskie, a zatem i europejskie dziedzictwo chrześcijańskie, przypomniał o wspólnocie duchowej Starego Kontynentu, a jednocześnie podważał układ polityczny panujący w ówczesnym świecie, oparty na siłowym oddzieleniu od tegoż dziedzictwa „żelazną kurtyną” tych narodów, które po II wojnie światowej wydane zostały – wbrew swej woli – pod polityczne, ustrojowe i ideologiczne wpływy sowieckiego imperium”. Senat w uchwale „ wyraził wdzięczność biskupom polskim, z Prymasem Tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim i arcybiskupem Bolesławem Kominkiem, za obronę polskiej tożsamości, prawa narodu do suwerenności i wolności, w tym do szukania własnej drogi w rozwiązywaniu bolesnych problemów z przeszłości”.

Izba podjęła ponadto uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, opracowany przez grupę senatorów. Senat wyraża w niej wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej – „organizacji międzynarodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji przedstawicielskich”.