Poprzednia wersja

Wieczorem 13 listopada 2019 r. zakończyło się inauguracyjne, dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba drugiego dnia obrad powołała Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, której przewodniczącym został senator Sławomir Rybicki.

Senat, na wniosek tej komisji, podjął uchwały:  w sprawie powołania komisji senackich oraz wyboru przewodniczących tych komisji. W obecnej kadencji, podobnie jak w poprzedniej, senatorowie będą pracować w 16 komisjach. Komisje i ich przewodniczący to:
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – Kazimierz Kleina, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – Marek Pęk,   Komisja Infrastruktury – Jan Hamerski,   Komisja Kultury i Środków Przekazu – Barbara Zdrojewska,  Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – Kazimierz Wiatr, Komisja Obrony Narodowej – Jarosław Rusiecki,  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – Aleksander Pociej, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Jan Filip Libicki, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jerzy Chróścikowski, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – Zygmunt Frankiewicz,  Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Michał Ujazdowski,  Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – Bogdan Klich,  Komisja Środowiska – Zdzisław Pupa,   Komisja Ustawodawcza – Krzysztof Kwiatkowski,  Komisja Zdrowia – Beata Małecka-Libera, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – Sławomir Rybicki. Pierwszego dnia obrad senator Tomasz Grodzki (KO) został wybrany na marszałka Senatu. Izba wybrała także 4 wicemarszałków: Bogdana Borusewicza (KO), Michała Kamińskiego (PSL), Stanisława Karczewskiego (PiS) i Gabrielę Morawską-Stanecką (Lewica). Wybrano również 8 sekretarzy Izby: Rafała Ambrozika,  Wiktora Durlaka, Mariusza Gromkę, Agnieszkę Gorgoń-Komor,  Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Aleksandra Szweda, Ryszarda Świlskiego i Jerzego Wcisłę.

1. posiedzenie Senatu X kadencji otworzył prezydent Andrzej Duda. Inauguracyjnemu posiedzeniu, do czasu wyboru marszałka, przewodniczyła marszałek senior Barbara Borys-Damięcka. W jego trakcie senatorowie elekci złożyli ślubowanie.