Poprzednia wersja

W dniach 8-9 listopada 2012 r. odbyło się 20. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 19 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. W obecności kombatantów, członków Szarych Szeregów podjęto uchwałę z okazji 70. rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów. Izba podjęła też uchwałę w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski. Senatorowie zdecydowali także o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto Senat dokonał zmian w składach swoich komisji i zapoznał się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 r., którą przedstawił jej przewodniczący Antoni Górski.


Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne, uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu, 12 października 2012 r., z przedłożenia rządu, implementuje unijne regulacje i dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zakazu uzależniania zawarcia umowy dotyczącej korzystania z jednej usługi, np. telefonu, od zamówienia innych usług, np. telewizji kablowej czy Internetu. Chodzi również o to, aby operatorzy nie mieli możliwości wymuszania na abonentach podpisywania długoterminowych i niekorzystnych umów.

Dlatego pierwsza umowa ma obowiązywać nie dłużej niż 2 lata, będzie można także podpisać umowę na czas krótszy niż 1 rok, co zwiększy konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych. Nowe przepisy zwiększają też uprawnienia abonentów i użytkowników. Regulacje dotyczące umów, regulaminów i cenników muszą mieć jasną, zrozumiałą i dostępną formę, tak aby klient mógł być w pełni zorientowany w zakresie oferowanych mu usług telekomunikacyjnych. Ponadto nowelizacja ma chronić abonentów przed obniżaniem poziomu świadczonych usług przez dostawców Internetu. Wprowadza też możliwość przeniesienia numeru telefonicznego do innego operatora w ciągu 24 godzin, a także nakłada na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Tzw. czas retencji danych przez operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej będzie wynosił 12 miesięcy. Nowe przepisy mają również ułatwić prowadzenie działalności telekomunikacyjnej i inwestycyjnej. Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosły o wprowadzenie 11 poprawek do nowelizacji, podczas dyskusji zmiany zaproponowali też senatorowie: Jan Maria Jackowski, Jan Michalski, Krzysztof Słoń, Waldemar Kraska, Stanisław Kogut, Grzegorz Wojciechowski, Robert Mamątow, Przemysław Błaszczyk, Marek Martynowski, Andrzej Pająk, Bohdan Paszkowski i Dorota Czudowska. Senat poparł 20 poprawek. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 56 senatorów, 23 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Senatorowie postanowili wydłużyć do 10 lat okres, w którym będzie można wznowić postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości i uchylić decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości. Podwyższyli też ze 100 do 1000 zł górną stawkę grzywny za używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego bez wymaganego pozwolenia. Wprowadzono również możliwość zróżnicowania opłat za dysponowanie częstotliwościami w zależności od charakteru gminy, na obszarze której będą wykorzystywane.

Izba jednomyślnie, 81 głosami, zdecydowała o wprowadzeniu 4 poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z sugestią Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. Poparcia Izby nie uzyskały 2 poprawki zaproponowane przez senator Alicję Zając. Ustawa, uchwalona przez Sejm na 24. posiedzeniu, 24 października 2012 r., z przedłożenia rządu, wdraża do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Celem nowelizacji jest usprawnienie procedur w tym zakresie. Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na właścicieli odpadów wydobywczych oraz obiektów służących do ich unieszkodliwiania. Prowadzący unieszkodliwianie odpadów w razie zmiany zezwolenia na prowadzenie tej działalności będzie miał np. obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Nowelizacja zapewnia też udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Doprecyzowuje kwestię udziału społeczności, której projekt dotyczy, w sporządzaniu zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Na wniosek właściciela odpadów prowadzącego obiekt ich unieszkodliwiania właściwy organ może odstąpić od obowiązku wykonywania badań składu wód w decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Przyjęta przez Izbę z poprawkami nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu, 10 października 2012 r., z przedłożenia rządu, dostosowuje przepisy ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego do ustawy o samorządzie województwa. Nowelizacja podporządkowuje ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) zarządowi województwa. Przewiduje także zmiany, m.in. w składzie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, dotyczące terminów przedkładania sprawozdań z rocznego programu działalności oraz informacji z działalności jednostki doradztwa rolniczego. Ponadto nowelizacja umożliwia otrzymywanie przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie działań. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała 1 poprawkę do nowelizacji, jej mniejszości – odrzucenie ustawy i 1 poprawkę, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaś wniosła o wprowadzenie 2 zmian. Izba 55 głosami, przy 24 – przeciw i 2 wstrzymujących się, odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy i przyjęła ją z 3 poprawkami (56 głosów za, 24 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Z 2 poprawkami, zaproponowanymi przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Senat jednomyślnie, 81 głosami, przyjął nowelizację ustawy o dokumentach paszportowych, którą Sejm uchwalił z przedłożenia poselskiego na 23. posiedzeniu, 10 października 2012 r. Upraszcza ona procedury związane z wydawaniem paszportów m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wydanie paszportu do dowolnego wojewody, a nie – jak dotychczas – do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Ustawa rozszerza ponadto katalog sytuacji, w których obywatelom polskim może zostać wydany paszport tymczasowy, o takie, gdy z uwagi na wykonywaną działalność zawodową muszą oni pilnie wyjechać za granicę, a nie posiadają ważnego paszportu z 10-letnim terminem ważności. Ustawa upraszcza także procedurę związaną z wydawaniem drugiego paszportu. Zakłada, że minister spraw wewnętrznych będzie organem właściwym do wyrażenia zgody bądź odmowy wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu, podczas gdy przyjęcia wniosku i wydania drugiego paszportu dokona dowolny – wybrany przez obywatela – organ paszportowy.

Senat przyjął natomiast bez poprawek, będącą pilnym projektem rządowym, ustawę o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. Polska współpracuje z ESA (European Space Agency) od lat dziewięćdziesiątych. W 1994 r. zawarła z nią pierwsze formalne porozumienie, a w 2002 r. podpisała porozumienie o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej dla celów pokojowych, poszerzające zakres współdziałania. Do ESA należą obecnie: Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Dania, Irlandia, Norwegia, Austria, Finlandia, Portugalia, Grecja, Luksemburg, Czechy, Rumunia. Jedynym członkiem stowarzyszonym ESA jest Kanada. Dzięki przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej Polska w znacznie większym stopniu będzie mogła uczestniczyć gospodarczo w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego i wykorzystywać nowoczesne technologie stwarzane przez ten sektor i na jego potrzeby. Po ratyfikacji umowy Polska jako członek ESA będzie mogła uczestniczyć – z prawem głosu w sprawie podejmowanych rozstrzygnięć – w odbywającym się 19-21 listopada 2012 r. posiedzeniu Rady Europejskiej Agencji Kosmicznej, na którym zapadną decyzje o kierunkach działalności i finansowaniu agencji na kolejne 3 lata. Senat jednomyślnie, 82 głosami, poparł wniosek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu, 12 października 2012 r., na podstawie projektu rządu, wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Wprowadza definicję nowych terminów: audiowizualna usługa medialna na żądanie i publiczne udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie. Nowelizacja modyfikuje również definicję usługi medialnej, audycji, dostawcy usługi medialnej, programu i dostarczania usługi medialnej. Wprowadza obowiązek stosowania zabezpieczeń, przyznając ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji możliwość wydania rozporządzenia określającego warunki techniczne. Ustawa nakłada obowiązek oznaczania audycji nieodpowiednich dla małoletnich stosownymi znakami graficznymi, które szczegółowo określi rozporządzenie wydane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a także obowiązek promowania audycji europejskich przez wszystkie podmioty świadczące usługi na żądanie. Jeżeli katalog danego usługodawcy zawiera także produkcje europejskie, to wówczas jest on zobowiązany do przeznaczenia co najmniej 20% zawartości swojego katalogu na takie audycje. W nowelizacji uregulowano też kwestię poddania audiowizualnych usług na żądanie ograniczeniu w zakresie reklamy, sponsorowania i lokowania produktów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została uprawniona do monitorowania rynku usług na żądanie. Usługodawcy mają obowiązek przechowywania audycji i udostępniania ich na żądanie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez 28 dni po zaprzestaniu udostępniania ich w katalogu, a także składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji corocznego sprawozdania. Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu postulowały przyjęcie ustawy bez poprawek, w trakcie dyskusji 4 poprawki zaproponował senator Jan Maria Jackowski. W wyniku głosowania Izba zdecydowała o przyjęciu ustawy bez poprawek (55 głosów za, 26 – przeciw).

Senat, głosami 56 senatorów, przy 26 – przeciw, poparł też wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw. Na podstawie projektu rządu Sejm uchwalił ją na 24. posiedzeniu, 24 października 2012 r. Wdraża ona dyrektywę 2010/78/UE, która zwiększa integrację nadzoru finansowego w Europie oraz bezpieczeństwo rynku finansowego. Przewiduje współpracę oraz wymianę informacji między Komisją Nadzoru Finansowego (polski organ nadzoru) a Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego (ESNF), odpowiedzialnym za sektory: bankowości, ubezpieczeń, pracowniczych programów emerytalnych oraz papierów wartościowych. W skład ESNF, który funkcjonuje w UE od 1 stycznia 2011 r., wchodzą: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ustawa nakłada na Komisję Nadzoru Finansowego obowiązek powiadamiania właściwego europejskiego urzędu nadzoru w szczególności o wydanych albo cofniętych zezwoleniach dotyczących wykonywania działalności na rynku finansowym oraz o wypadkach odmowy wydania takiego zezwolenia. W ramach nadzoru skonsolidowanego KNF będzie mogła także przejąć zadania innego organu nadzoru państwa unijnego albo delegować na niego swoje zadania.

Uchwalona na podstawie projektu senackiego przez Sejm na 23. posiedzeniu, 12 października 2012 r., ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 r., który stwierdził niekonstytucyjność art. 16 ust. 1 i 2 nowelizowanej ustawy. Zgodnie z senackim projektem, do kadencji rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w trakcie których nowy kodeks wyborczy wszedł w życie, mają być stosowane dotychczasowe ordynacje wyborcze. Zmiana wynika m.in. z tego, że rady gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, niebędących miastami na prawach powiatu nie mają możliwości właściwego przygotowania się do wyborów uzupełniających, które na mocy nowego kodeksu wyborczego zostały wprowadzone w odniesieniu do nich. Izba 80 głosami, przy 1 wstrzymującym się, opowiedziała się za wnioskiem Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu, 10 października 2012 r., zakłada wyeliminowanie przepisów określających wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która ubiega się o wykonywanie zawodu audytora efektywności energetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami, kwalifikacji audytorów nie będzie musiała potwierdzać komisja powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto audytorzy efektywności energetycznej nie muszą mieć wyższego wykształcenia technicznego, jeśli dysponują wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej. Audyt dla niektórych przedsięwzięć, np. urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach, będą jednak mogły sporządzać jedynie osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji, potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, działające na podstawie prawa energetycznego. Nowelizacja znosi ponadto obowiązek ubezpieczania się przez audytorów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem audytu. Nowe regulacje mają zwiększyć dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej, a tym samym doprowadzić do wzrostu konkurencji i obniżki cen na tym rynku. Senat 81 głosami, przy 1 przeciw, opowiedział się za wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej i przyjął ustawę bez poprawek.

Izba, głosami 55 senatorów, przy 26 wstrzymujących się, poparła też stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej o przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wdraża ona dyrektywę 2007/46/WE, określającą szczegółowe wymagania homologacyjne, których spełnienie jest niezbędne do dopuszczenia nowych typów pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części do ruchu drogowego w Unii Europejskiej. Ustawa zakłada, że świadectwo homologacji dla nowego typu pojazdu wydane w jednym z krajów członkowskich UE będzie ważne na terytorium wszystkich pozostałych państw unijnych.

Senat przyjął także bez poprawek, zgodnie z wnioskiem Komisji Obrony Narodowej, ustawę o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski, uchwaloną przez Sejm na 23. posiedzeniu, 12 października 2012 r. 2 lipca 2002 r. stracił moc jeden z artykułów tego dekretu wydanego 6 września 1951 r. Nie ma więc podstaw do uznawania przez Radę Ministrów niektórych obszarów za szczególnie ważne dla obrony kraju. Ze względu na potrzebę zachowania przejrzystości prawa konieczna jest też zmiana ustawy z 18 września 2001 r. – Kodeks morski. Uchylenie dekretu powoduje, że straci moc prawną rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 15 września 1948 r. o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i okolic za rejony umocnione. Straciły one bowiem znaczenie obronne. Pas nadbrzeżny znajduje się w kompetencjach właściwych terytorialnie urzędów morskich. Z zarządzania nim wyłączono akweny morskich wód wewnętrznych, które wraz z przyległymi do nich terenami lądowymi stanowią porty wojenne, czyli tereny zamknięte. Część akwenów morskich, przeznaczonych dla Marynarki Wojennej, jest czasowo lub na stałe zamykana dla żeglugi i rybołówstwa. Strefy te zostały umieszczone na mapach morskich. Aktualnie nie istnieją żadne ograniczenia żeglugi w granicach rejonów umocnionych. Tym samym tracą aktualność regulacje dotyczące takich terenów wydane na podstawie ustawy z 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i umocnionych. Za przyjęciem ustawy bez poprawek było 56 senatorów, a 25 wstrzymało się od głosu.

Izba przyjęła także bez poprawek ustawy o ratyfikacji:

• Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.;

• Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.;

• Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.;

• Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.;

• Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.;

• Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r.

Poparcie Senatu uzyskały też ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (dotyczy wyrażenia przez parlament zgody na wycofanie przez prezydenta 2 zastrzeżeń umieszczonych w dokumencie ratyfikacyjnym z 1990 r., dotyczących art. 7 i 38 konwencji, mówiących m.in. o prawie dziecka przysposobionego do poznania rodziców naturalnych oraz prawie dzieci podczas konfliktów zbrojnych, w tym o dolnej granicy wieku powoływania do odbycia służby wojskowej lub wstąpienia do wojska na ochotnika) oraz ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku (przewiduje wyrażenie przez parlament zgody na przedstawienie przez prezydenta nowej deklaracji przystąpienia Polski do protokołu fakultatywnego, przewidującej podniesienie dolnej granicy wieku ochotniczego wstępowania do Sił Zbrojnych RP z 17 do 18 lat).