Poprzednia wersja

W dniu 12 listopada 2015 r. Senat zebrał się na pierwszym posiedzeniu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzył prezydent Andrzej Duda. Podczas inauguracji prezydent powiedział, że Senat jest istotnym symbolem wolnej i niepodległej Polski. Pierwsze obrady poprowadził marszałek senior Michał Seweryński. Marszałkiem Senatu został wybrany Stanisław Karczewski.

W swym wystąpieniu prezydent Duda przypomniał, że Senat jest jedną z najstarszych instytucji ustrojowych w państwie polskim. „Ale zarazem na przestrzeni dziejów było tak, że ilekroć byliśmy napadani, ilekroć nie byliśmy państwem prawdziwie wolnym, niepodległym suwerennym, tyle razy w tym właśnie czasie Senat był likwidowany” – mówił. Prezydent podkreślił, że głównym zadaniem Senatu jako izby bardzo poważnej refleksji jest poprawiać to, czego nie udało się zrobić w Sejmie, i że jest to rola niezwykle doniosła. Dlatego poprosił o merytoryczną pracę nad ustawami. „Moim obowiązkiem jest wziąć do ręki długopis po przeczytaniu ustawy i po jej analizie dokonać wyboru, co dalej z ustawą zrobię” – mówił Andrzej Duda. Dlatego, jak podkreślił, „niezwykle ważna jest jakość tej ustawy, także jakość od strony prawnej, by nie było ustaw, które rodzą wątpliwości co do zgodności z konstytucją, także wątpliwości prezydenta co do tego, czy są to rzeczywiście ustawy sprzyjające dobremu rozwojowi Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa”. Prezydent Duda wyraził też życzenie, aby Senat zintensyfikował współpracę z Polonią i Polakami za granicą. Apelował o współpracę z utworzonym w Kancelarii Prezydenta Biurem ds. Kontaktów z Polakami za granicą nadzorowanym przez prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego.


Prezydent podziękował Polakom za udział w wyborach, które są „najważniejszym aktem w demokracji”, oraz Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich wyników, co „przywraca wielu ludziom wiarę w to, że demokracja w Polsce jest prawdziwa”. „Myślę, że na dojrzałą już w zasadzie demokrację w naszym kraju wskazuje także wynik tych wyborów; wynik niespodziewany, który odwrócił scenę polityczną, także tutaj w Senacie. Dziś jedno ugrupowanie, PiS i Zjednoczona Prawica, zdobyły większość i Sejmie i w Senacie, większość samodzielną pozwalającą na przyjęcie każdej uchwały” – powiedział prezydent. Podkreślił, że na politykach spoczywa wielka odpowiedzialność za to, czy umowa ze społeczeństwem, która została w czasie kampanii wyborczej podjęta, zostanie zrealizowana.

Inauguracyjne obrady Izby poprowadził marszałek senior Michał Seweryński. Prezydent RP na marszałka seniora wyznaczył senator Barbarę Borys-Damięcką. Jednak ze względu na stan zdrowia nie mogła ona przewodniczyć posiedzeniu. W związku z tym obowiązki marszałka seniora pełnił senator Seweryński. Wyraził on opinię, że mimo tego, iż Senat ma mocną pozycję ustrojową, w odpowiednim czasie trzeba będzie rozważyć „optymalizację jego kompetencji jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa”. Michał Seweryński zaznaczył, że podjęcie debaty w tej sprawie „jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy być gotowi się zmierzyć”. Oświadczył też, że w interesie Polski leży podjęcie starań o powrót spraw polonijnych do kompetencji Senatu w pełnym zakresie i o to, by środki na ten cel były adekwatne do jego politycznej rangi. Przypomniał, że wśród zadań Senatu jest sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza „udzielenie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym”. „W minionej kadencji Senat podejmował różne przedsięwzięcia służące temu celowi, pomimo wprowadzonych pewnych ograniczeń” – przypomniał.

Marszałek senior złożył ślubowanie oraz powołał spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odebrał ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu. Senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”, dodawali też słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie został przeprowadzony wybór marszałka Senatu, którym został Stanisław Karczewski. W tajnym głosowaniu oddano 97 głosów, w tym ważnych było 95. Większość bezwzględna konieczna do dokonania wyboru wynosiła 48 głosów. Za powierzeniem Karczewskiemu funkcji marszałka Senatu opowiedziało się 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Nowo wybrany marszałek złożył oświadczenie o przyjęciu funkcji i przejął przewodnictwo obrad od marszałka seniora.

Kolejnym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia były wybory wicemarszałków Senatu. Zostali nimi Adam Bielan, Grzegorz Czelej, Maria Koc (reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bogdan Borusewicz (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska). W głosowaniu tajnym uzyskali oni odpowiednio: Bielan – 70 głosów, Czelej – 86, Koc – 78 i Borusewicz – 72. Wszyscy wicemarszałkowie mają doświadczenie parlamentarne. Grzegorz Czelej był senatorem VII i VIII kadencji Senatu, przewodniczącym senackiej komisji kultury i środków przekazu. Maria Koc była senatorem VIII kadencji. Adam Bielan był posłem na Sejm III i IV kadencji, posłem do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2007–2009 wiceprzewodniczącym PE. Bogdan Borusewicz był senatorem i marszałkiem Senatu VI ,VII i VIII kadencji, a także posłem I, II i III kadencji.

Następnie uzupełniony został porządek posiedzenia o powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i wybór jej przewodniczącego, drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, powołanie stałych komisji senackich i wybór ich przewodniczących. W czwartek Senat powołał Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich i wybrał senatora Sławomira Rybickiego na jej przewodniczącego. Pozostałe punkty zostaną rozpatrzone w piątek. Izba wznowi obrady o godz. 10.00.

Na pierwsze posiedzenie IX kadencji do Senatu przybyli m.in. marszałkowie Senatu poprzednich kadencji Alicja Grześkowiak i Longin Pastusiak, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki, nuncjusz papieski i dziekan korpusu dyplomatycznego Celestino Migliore, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, organów państwowych takich jak NIK, RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów.

W wyborach do Senatu 25 października Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 61 mandatów, Platforma Obywatelska – 34 mandaty a Polskie Stronnictwo Ludowe – jeden mandat. W Senacie zasiądzie też czworo senatorów niezależnych.