Poprzednia wersja

W dniach 9 – 10 maja 2012 r. odbyło się 11. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim 8 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki, m.in. do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, którą z przedłożenia rządu Sejm uchwalił 27 kwietnia 2012 r., ma na celu zapewnienie skuteczności postanowień rozporządzenia Rady, ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, czyli takich, które mają głównie zastosowanie cywilne, ale mogą być również wykorzystywane do produkcji broni konwencjonalnej lub broni masowego rażenia, w polskim prawie określanych jako towary o znaczeniu strategicznym. Projekt wdraża także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie oraz wspólne stanowisko Rady określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego, a także porządkuje i poprawia przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranicą.


 

Zmiany w zakresie podmiotowym dotyczą głównie umożliwienia jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej prowadzenia takiego obrotu. W zakresie przedmiotowym zaś ustalono nowe formy obrotu, jak transfer wewnątrzunijny, i określono zasady jego dokonywania, wprowadzono zezwolenia generalne na obrót uzbrojeniem, w ramach transferów wewnątrzunijnych stworzono instytucję świadectwa wiarygodnego odbiorcy uzbrojenia, mającego siedzibę na terytorium RP. Wprowadzono też zmiany w zakresie kontroli tranzytu towarów podwójnego zastosowania i usług pośrednictwa.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Obrony Narodowej zaproponowały 11 poprawek, mających charakter doprecyzowujący, językowy i ujednolicający sformułowania. Za przyjęciem nowelizacji wraz z 12 poprawkami opowiedziało się 59 senatorów, a 28 wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął bez poprawek m.in. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uchwaloną z jego inicjatywy przez Sejm 10 maja 2012 r. Nowela uniemożliwia wymierzenie osobie fizycznej, która nie opłaciła składek pobieranych przez ZUS albo opłaciła je w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty, jeśli podlega ona odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie.

Ponadto Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw, realizujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:

§ o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 31/09): zniesiono kryterium domicylu jako przesłanki ograniczającej prawo do uzyskania świadczeń z ZUS;

§ o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (orzeczenie TK, sygn. akt K 10/08): ograniczono zakres wstępnego badania wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej (uchylenie immunitetu) wyłącznie do braków formalnych standardowych; ewentualna bezzasadność takiego wniosku ma być badana przez sąd dyscyplinarny;

§ o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (sygn. akt P 34/08 i 10/05): uchylono przepis umożliwiający spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na nie swoim gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli nieruchomości te mają nieuregulowany stan prawny; uchylono też przepisy, które uprzywilejowują spółdzielnie w stosunku do ich wierzycieli przy ustanawiania odrębnej własności lokali spółdzielczych;

§ o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (sygn. akt K 45/02): umożliwiono zaliczenie do okresu służby okresu wypowiedzenia stosunku służbowego funkcjonariuszom ABW i AW na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny.

Senat podjął też 2 uchwały okolicznościowe. Uchwałę, przygotowaną przez Komisję Obrony Narodowej, w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci Izba podjęła w obecności m.in.: por. Stanisława Kowalczyka-Kowalewskiego i Józefa Wojdyły – żołnierzy I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, Heleny Rajczyk – córki jednego z żołnierzy gen. Stanisława Sosabowskiego, przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz przedstawiciela ambasady Królestwa Niderlandów.

W uchwale przypomniano, że Stanisław Sosabowski już od wczesnej młodości angażował się w działalność samokształceniową, społeczną i patriotyczną. Talent wykazał, dowodząc we wrześniu 1939 r. warszawskim 21. Pułkiem Piechoty „Dzieci Warszawy”. Zasłynął jednak przede wszystkim jako twórca i dowódca pierwszej polskiej jednostki powietrznodesantowej – 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Spośród jej żołnierzy rekrutowała się znaczna część legendarnych cichociemnych, zrzucanych w okupowanej Polsce. We wrześniu 1944 r. wraz ze swoimi żołnierzami generał lądował w Holandii i wziął udział w zaciętych walkach pod Arnhem podczas największej w historii operacji powietrznodesantowej. Naraziwszy się przełożonym brytyjskim słuszną krytyką planów tej operacji, pod ich naciskiem został usunięty ze stanowiska. Po demobilizacji pozostał w Wielkiej Brytanii, pozbawiony praw emerytalnych, ciężko pracował fizycznie niemal do śmierci w 1967 r.

Izba podkreśliła, że postać generała S. Sosabowskiego jest „symbolem niezłomnego patrioty, walczącego o wolność Ojczyzny, i dobrego dowódcy dbającego o swoich podwładnych. Jest też uosobieniem odwagi i uporu w realizacji celów”.

Podejmując tę uchwałę, Senat „pragnie przypomnieć zasługi jednego z najlepszych polskich dowódców z okresu II wojny światowej oraz oddać hołd Generałowi, Jego podkomendnym z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i związanym z nią cichociemnymi. Uchwała ma być też wyrazem uznania i podziękowaniem dla władz i mieszkańców Królestwa Niderlandów za godne upamiętnienie generała Sosabowskiego i jego żołnierzy”. Senat zwrócił się też do środowisk kombatanckich, wojskowych i społecznych o podjęcie we wrześniu 2012 r. stosownych działań w celu uczczenia pamięci generała Stanisława Sosabowskiego.

W uchwale w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa (1847–1912) Izba, z inicjatywy Komisji Kultury i Środków Przekazu, oddała hołd „wybitnemu patriocie, wszechstronnemu pisarzowi i dociekliwemu, odważnemu publicyście”. Podkreślono, że pisarz „jako zwolennik mądrych kompromisów, z nadzieją witał każdy przejaw demokratyzacji stosunków politycznych, dając temu wyraz w artykułach (…). Krzewił kult nauki i postępu technicznego, zaś szansę dla ciemiężonego przez zaborców narodu widział w odradzaniu się jego sił duchowych i rozwijaniu potencjału intelektualnego”. Senatorowie uznali, że „dziś, w warunkach narastającego braku zaufania do środków masowego przekazu, a także zaniku etosu pracy – odwoływanie się do dorobku i standardów literackich Bolesława Prusa jest ze wszech miar wskazane”.