Poprzednia wersja

W dniach 25 – 26 kwietnia 2012 r. odbyło się 10. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim 5 ustaw, 4 przyjęto bez poprawek, m.in. nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Umożliwi ona przed EURO 2012 otwarcie dla ruchu nawet nieukończonych odcinków dróg krajowych i autostrad na podstawie warunkowej decyzji na określony czas. Ma to zapewnić przejezdność niektórych dróg krajowych o istotnym znaczeniu dla organizacji finałowego turnieju. Nowelizacja dopuszcza uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, mimo że nie wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały wykonane albo droga nie spełnia wszystkich wymagań ochrony środowiska, np. nie ma przy niej jeszcze ekranów dźwiękoszczelnych albo na pasie zieleni nie wysiano dotąd trawy. Od dnia wydania decyzji w sprawie użytkowania wykonawca będzie miał maksymalnie 9 miesięcy na dokończenie robót lub spełnienie wymagań ochrony środowiska.


 

Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowały przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Wniosek o odrzucenie nowelizacji nie uzyskał aprobaty senatorów, którzy odrzucili go 55 głosami, przy 29 za i 1 wstrzymującym się. Poparli natomiast przyjęcie nowelizacji bez poprawek (59 głosów za, 31 przeciw).

Takie samo stanowisko, o przyjęciu bez poprawek, Izba zajęła wobec ustaw: o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (87 głosów za, 5 wstrzymujących się), o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (61 głosów za, 29 przeciw, 3 wstrzymujące się) oraz o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (60 głosów za, 32 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Wprowadziła natomiast 5 spośród 6 proponowanych przez Komisję Gospodarki Narodowej poprawek doprecyzowujących do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Za przyjęciem ustawy w takim kształcie opowiedziało się 61 senatorów, a 31 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorcy świadczący okazjonalny przewóz osób uzyskają swobodę prowadzenia działalności, pod warunkiem że nie będą upodabniali swoich samochodów do taksówek. Ustawa reguluje działalność niektórych firm prowadzących przewóz osób na specjalne uroczystości, np. śluby, wesela, chrzciny, konferencje czy inne wydarzenia. Zakłada ona, że będą mogły dalej funkcjonować firmy spełniające jednocześnie 3 kryteria. Tacy przewoźnicy muszą wykonywać przewozy osobiście lub przez zatrudnionych kierowców, działać na podstawie umowy zawartej z klientem pisemnie przed przewozem i pobierać opłaty tylko w siedzibie firmy, a nie za pośrednictwem kierowcy pojazdu, którym dokonywany jest przewóz.

Ponadto Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw, który realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt P 28/09). Projekt umożliwia wniesienie odwołania do sądu lekarzom ukaranym karą upomnienia lub nagany, którzy w okresie obowiązywania ustawy o izbach lekarskich z 17 maja 1989 r. nie wnieśli odwołań. Usuwa też regulacje ograniczające możliwość wnoszenia takich odwołań zawarte w ustawach dotyczących kilku innych zawodów medycznych.

Senat jednomyślnie, głosami 87 senatorów, podjął również uchwałę w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Przypomniano w niej, że 22 kwietnia 1982 r. przywódcy konspiracyjnej „Solidarności” uzgodnili zasady i sposób koordynacji swoich działań w kraju i za granicą. Słowa szacunku skierowano do „wszystkich, którzy swoją podziemną aktywnością zachowali siłę i znaczenie «Solidarności»”. „Droga, którą wyznaczyła Solidarność, pozwoliła naszej Ojczyźnie zająć godne miejsce we wspólnocie wolnych narodów. Kultywowanie tego dziedzictwa, pamięć o nadziejach i wartościach Solidarności, która powstała jako rzecznik pluralizmu, tolerancji i szacunku dla godności każdego człowieka, pozostaje dla nas trwale obecnym wyzwaniem i obowiązkiem” – napisano w uchwale.

Senatorowie zapoznali się też z informacją na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych, przedstawioną przez Joannę Burdzik, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.